Yummy Pork Roll

Title Price

BREAD

Chicken Roll នំបុ័ងសាច់មាន់
Chicken Roll នំបុ័ងសាច់មាន់ 
#1 Bread
$2.00*
Meat Ball Roll នំបុ័ងប្រហិតសាច់គោ
Meat Ball Roll នំបុ័ងប្រហិតសាច់គោ 
#2 Bread
$2.00*
Pork Roll នំបុ័ងបាត់តេ
Pork Roll នំបុ័ងបាត់តេ 
#3 Bread
$2.00*
Sasiew Pork Roll នំបុ័ងសាច់សាសុីវទឹកឃ្មុំ
Sasiew Pork Roll នំបុ័ងសាច់សាសុីវទឹកឃ្មុំ 
#4 Bread
$2.50*
Tomato Meat Balls Pork Roll នំបុ័ងសុីវម៉ាយ
Tomato Meat Balls Pork Roll នំបុ័ងសុីវម៉ាយ 
#5 Bread
$2.50*
Classic Pork Roll នំបុ័ងប៉ាត់តេត្រីខត្រជៀកជ្រូក
Classic Pork Roll នំបុ័ងប៉ាត់តេត្រីខត្រជៀកជ្រូក 
#6 Bread
$2.50*
Nem Noung Pork Roll នំបុ័ងណែមនឿង
Nem Noung Pork Roll នំបុ័ងណែមនឿង 
#7 Bread
$2.75*
Beef With Wild Betel Leaf Roll នំបុ័ងសាច់គោស្លឹកភ្លូ
Beef With Wild Betel Leaf Roll នំបុ័ងសាច់គោស្លឹកភ្លូ 
#8 Bread
$2.75*

SET

ឈុតគ្រួសារ / Family set
ឈុតគ្រួសារ / Family Set 

Pork roll, tomato meat balls pork roll, chicken roll, 7 choice crushed ice, green and red beans crushed ice, pork mince with ham, pork mince with honey soy
#1 Set

$10.00
ឈុតពិសេស1 / Special set 1
ឈុតពិសេស1 / Special Set 1 

Pork roll, nem noung pork roll, spring roll, 7 choice crushed ice, kambouy
#2 Set

$9.00
ឈុតពិសេស1 / special set 2
ឈុតពិសេស1 / Special Set 2 

Pork roll, nem noung pork roll, beef with wild betel leaf roll, spring roll, 7 choice crushed ice , kambouy
#3 Set

$9.00
ឈុតគូរស្នេហ៍រូមែនតិច / Couple set 1
ឈុតគូរស្នេហ៍រូមែនតិច / Couple Set 1 

Pork roll, chicken, 7 choice crushed ice
#4 Set

$5.00
ឈុតគូរស្នេហ៍អមតះ / Couple set 2
ឈុតគូរស្នេហ៍អមតះ / Couple Set 2 

Pork roll, tomato meat balls pork roll, green beans and red beans and red beans crushed ice
#5 Set

$5.00
ឈុតគូរស្នេហ៍រុងរឿង / couple set 3
ឈុតគូរស្នេហ៍រុងរឿង / Couple Set 3 

Pork roll, honey soy pork roll, 7 choice crushed ice
#6 Set

$5.00
ឈុតគូរស្នេហ៍សុីអារម្មណ៍ / couple set 4
ឈុតគូរស្នេហ៍សុីអារម្មណ៍ / Couple Set 4 

Chicken roll, tomato meat balls pork roll, black and white jelly
#7 Set

$5.00

SNACK

ចៃយ៉ / Spring roll
ចៃយ៉ / Spring Roll 
#1 Snack
$1.75
ណែមនឿង / Nem noung
ណែមនឿង / Nem Noung 
#2 Snack
$1.50
សាច់គោស្លឹកភ្លូ / Beef wild betel leaf
សាច់គោស្លឹកភ្លូ / Beef Wild Betel Leaf 
#3 Snack
$1.75
សាច់គោងៀត / Yummy dry beef
សាច់គោងៀត / Yummy Dry Beef 
#4 Snack
$5.00
នំបុ័ងខគោ / Beef Stew with Bread
នំបុ័ងខគោ / Beef Stew With Bread 
#5 Snack
$2.75
នំបុ័ងការីសាច់មាន់ / Chicken Curry with bread
នំបុ័ងការីសាច់មាន់ / Chicken Curry With Bread 
#6 Snack
$2.75
ប្រហិតចៀន / Assorted meat ball plate
ប្រហិតចៀន / Assorted Meat Ball Plate 
#7 Snack
$1.50

DRINK

Ice lemon tea
Ice Lemon Tea 
#1 Drink
$1.50
Kam bouy
Kam Bouy 
#2 Drink
$1.50
Ice Coffee
Ice Coffee 
#3 Drink
$1.50
Ice Coffee with milk
Ice Coffee With Milk 
#4 Drink
$1.50

CRUSHED DESSERT

ទឹកកកឈូសត្រជាក់ចិត្ត / & Choice Crushed Ice
ទឹកកកឈូសត្រជាក់ចិត្ត / & Choice Crushed Ice 
#1 Crushed dessert
$1.50
ទឹកកកឈូសដំឡូង – ត្រាវ / Yam and Taro Crushed Ice
ទឹកកកឈូសដំឡូង – ត្រាវ / Yam And Taro Crushed Ice 
#2 Crushed dessert
$1.00
ទឹកកកឈូសចាហ៊ួយ២ពណ័ / Black & White Jelly Crushed Ice
ទឹកកកឈូសចាហ៊ួយ២ពណ័ / Black & White Jelly Crushed Ice 
#3 Crushed dessert
$1.00
ទឹកកកឈូស សណ្ដែកខៀវ- ក្រហម / Green & Red Beans Crushed Ice
ទឹកកកឈូស សណ្ដែកខៀវ- ក្រហម / Green & Red Beans Crushed Ice 
#3 Crushed dessert
$1.00

Categories


 Bread  Set  Snack  Drink  Crushed Dessert