Bread House

Title Price

BREAD

1. នំបុ័ងប៉ាតេសាច់ចិញ្ច្រាំ
1. នំបុ័ងប៉ាតេសាច់ចិញ្ច្រាំ 
#1 Bread
$1.50
11. ប្រហិតក្តាមប្រហិតត្រីបំពង
11. ប្រហិតក្តាមប្រហិតត្រីបំពង 
#2 Bread
$2.50
3. នំបុ័ងប៉ាតេបំពង
3. នំបុ័ងប៉ាតេបំពង 
#3 Bread
$1.50
5. នំបុ័ងសាច់ផាក់ឡូវ
5. នំបុ័ងសាច់ផាក់ឡូវ 
#4 Bread
$1.50
7. នំបុ័ងសាច់មាន់បំពង
7. នំបុ័ងសាច់មាន់បំពង 
#5 Bread
$1.50
9. ភ្លៅមាន់បំពង
9. ភ្លៅមាន់បំពង 
#6 Bread
$3.00
10. ស្លាប់មាន់បំពង
10. ស្លាប់មាន់បំពង 
#7 Bread
$3.00
2. នំបុ័ងប៉ាតេត្រីខ
2. នំបុ័ងប៉ាតេត្រីខ 
#8 Bread
$1.50
4. នំបុ័ងសាច់សាសុីវ
4. នំបុ័ងសាច់សាសុីវ 
#9 Bread
$1.50
6. នំបុ័ងសាច់មាន់អាំង
6. នំបុ័ងសាច់មាន់អាំង 
#10 Bread
$1.50
8. ប៉ាតេបំពង
8. ប៉ាតេបំពង 
#11 Bread
$2.50

Categories


 Bread