1. នំបុ័ងប៉ាតេសាច់ចិញ្ច្រាំ 
  $1.50
  1. នំបុ័ងប៉ាតេសាច់ចិញ្ច្រាំ
  11. ប្រហិតក្តាមប្រហិតត្រីបំពង 
  $2.50
  11. ប្រហិតក្តាមប្រហិតត្រីបំពង
  3. នំបុ័ងប៉ាតេបំពង 
  $1.50
  3. នំបុ័ងប៉ាតេបំពង
  5. នំបុ័ងសាច់ផាក់ឡូវ 
  $1.50
  5. នំបុ័ងសាច់ផាក់ឡូវ
  7. នំបុ័ងសាច់មាន់បំពង 
  $1.50
  7. នំបុ័ងសាច់មាន់បំពង
  9. ភ្លៅមាន់បំពង 
  $3.00
  9. ភ្លៅមាន់បំពង
  10. ស្លាប់មាន់បំពង 
  $3.00
  10. ស្លាប់មាន់បំពង
  2. នំបុ័ងប៉ាតេត្រីខ 
  $1.50
  2. នំបុ័ងប៉ាតេត្រីខ
  4. នំបុ័ងសាច់សាសុីវ 
  $1.50
  4. នំបុ័ងសាច់សាសុីវ
  6. នំបុ័ងសាច់មាន់អាំង 
  $1.50
  6. នំបុ័ងសាច់មាន់អាំង
  8. ប៉ាតេបំពង 
  $2.50
  8. ប៉ាតេបំពង

  Categories


   Bread