សង្វាក់ / Song Vak 
  (Fish dumpling, noodle, vegetable)
  $2.50
  សង្វាក់ / Song Vak
  បាញ់ហយ​ / Ban Hoy 
  (Streaky pork, noodle( ban hoy), vegetable)
  $2.50
  បាញ់ហយ​ / Ban Hoy
  ណែមនឿង / Fried Pork Sausage 
  $4.00
  ណែមនឿង / Fried Pork Sausage
  សង្វាក់ឈុតធំ / Song Vak Extra Big 
  (Fish dumpling, streaky pork, noodle, noodle (ban hoy), vegetable)
  $4.50
  សង្វាក់ឈុតធំ / Song Vak Extra Big
  ឈុតណែមនឿងបំពង / Grilled Pork Sausage Big 
  Grilled pork sausage, vegetables, noodle (banh hoy)
  $7.50
  ឈុតណែមនឿងបំពង / Grilled Pork Sausage big
  នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ/ Noodle 
  $3.75
  នំបញ្ចុកផាក់ឡូវ/ Noodle
  បាញ់ហយខ្ចប់ Banh Hoy Roll 
  $3.00
  បាញ់ហយខ្ចប់ Banh hoy Roll
  គុយទាវចំហុយ/ Noodle Steam 
  $4.50
  គុយទាវចំហុយ/ Noodle Steam
  ស៊ុបបបែល / Stringray Soup 
  Stringray, snail, vegetables, noodle, soup, noodle (mama)
  $8.75
  ស៊ុបបបែល / Stringray Soup
  មីស៊ុបឈាម / Noodle(mama) Chicken Blood Soup 
  Noodle(mama), chicken blood, beef ball, vegetables
  $2.50
  មីស៊ុបឈាម / Noodle(mama) Chicken Blood Soup
  មីគោក / Dried Noodle 
  Noodle,Beef ball, egg, vegetable
  $2.00
  មីគោក / Dried Noodle
  មីស៊ុបតុមយុំា​ / Noodle Tom Yum 
  Noodle, seafood, canned fish, vegetables
  $3.00
  មីស៊ុបតុមយុំា​ / Noodle Tom Yum
  មីប្រហិតពងទា / Noodle Soup 
  Noodle, beef ball, egg
  $2.00
  មីប្រហិតពងទា / Noodle Soup
  មីក្រឡុក / Cold Noodle With Sauce 
  Noodle, seafood, hot dog, vegetables
  $3.00
  មីក្រឡុក / Cold Noodle with Sauce
  ស៊ុបឈាម / Chicken Blood Soup 
  Chicken blood soup
  $2.00
  បាយឆាកាពិ / Shrimp Paste Fried Rice 
  Rice, egg, vegetables, shrimp paste, pork
  $3.50
  បាយឆាកាពិ / Shrimp Paste Fried Rice
  បាយឆាយ៉ាងចូវ​​ / Yang Chow Fried Rice 
  Rice, sausage, vegetables, egg, pork
  $3.50
  បាយឆាយ៉ាងចូវ​​ / Yang Chow Fried Rice
  បាយឆាឡុកឡាក់ / Lok Lak Beef Fried Rice 
  Rice, beef, egg
  $3.50
  បាយឆាឡុកឡាក់ / Lok Lak Beef Fried Rice
  ប្រហិតទ្រង់គ្រឿង / Brohet Drong Kreang 
  Meat ball, succus
  $3.50
  ប្រហិតទ្រង់គ្រឿង / Brohet Drong Kreang
  ដំឡូងបារាំងបំពង / Fried Potato 
  $2.00
  ដំឡូងបារាំងបំពង / Fried Potato
  មាន់បំពងគល់ស្លឹកគ្រៃ / Fried Chicken Wing 
  Chicken wing, potato, kaffir lime leaves
  $4.00
  មាន់បំពងគល់ស្លឹកគ្រៃ / Fried Chicken Wing
  ចាយ៉ / Fried Spring Rolls 
  Dough sheet, vegetable
  $2.00
  ចាយ៉ / Fried Spring Rolls

  នំបុ័ងខ្ទិះ / Bread With Coconut Milk 
  Bread, coconut milk
  $1.50
  នំបុ័ងខ្ទិះ / Bread with Coconut Milk

  ទឺកម្ជូរព្រឺក / Majuplet (roselle) 
  $1.25
  ទឺកម្ជូរព្រឺក / Majuplet (Roselle)
  ជីអង្គាម Ice Macha 
  $1.75
  ទឹកងាំង៉ូវសូដា / Preserved Lemon Soda 
  $1.75
  ទឹកងាំង៉ូវសូដា / Preserved Lemon Soda
  សូដាក្រូចឆ្មារ / Lemon Soda 
  $1.75
  តែម្លិះក្រូចឆ្មា / Lemon Jasmine Tea 
  $1.25
  តែម្លិះក្រូចឆ្មា / Lemon Jasmine Tea
  តែបៃតងក្រូចឆ្មា / Lemon Green Tea 
  $1.25
  តែបៃតងក្រូចឆ្មា / Lemon Green Tea
  តែបៃតងទឹកដោះគោ / Milk Green Tea 
  $1.50
  តែបៃតងទឹកដោះគោ / Milk Green Tea
  ផាសសិនទឹកដោះគោ / Passion Milk 
  $1.50
  ផាសសិនទឹកដោះគោ / Passion Milk
  ផាសសិនសូដា / Passion Soda 
  $1.50
  ផាសសិនសូដា / Passion Soda
  កាហ្វេឈៀងម៉ៃ / Chiang Mai Coffee 
  $1.75
  កាហ្វេឈៀងម៉ៃ / Chiang Mai Coffee
  រេដសូដា / Red Soda 
  $1.50
  រេដសូដា / Red Soda
  ប៊្លូសូដាក្រូចឆ្មា / Blue Soda Lemon 
  $1.25
  ប៊្លូសូដាក្រូចឆ្មា / Blue Soda Lemon

  មីកញ្ចប់ / Mama Noodle 
  $0.50
  ពងមាន់ / Egg 
  $0.50
  បាយ​ / Rice 
  $0.50
  បបែល / Stingray 
  $3.00
  ខ្យង / Snail 
  $2.00
  បន្លែស៊ុប / Vegetables 
  $2.50
  នំបញ្ចុក / Noodle 
  $0.25
  បាញ់ហយ / Noodle (banh Hoy) 
  $0.50
  សាឡាដ / Lettuce 
  $0.50
  សាច់ប៉ាតេ / Ham 
  $1.00
  ណែមនឿងថែម / Fried Pork Sausage 
  $3.00

  Categories


   123 Pig Food  Desserts  Drink  Extra