សៀវម៉ៃរាត្រី Seav Mai reatrey

  Title Price

  DIM SIM

  សៀវម៉ៃ
  សៀវម៉ៃ 
  #1 Dim Sim
  $0.50
  គាវ
  គាវ 
  #2 Dim Sim
  $0.75
  ហាកាវ
  ហាកាវ 
  #3 Dim Sim
  $1.25

  NOODLE គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី

  គុយទាវគ្រឿងសមុទ្រ
  គុយទាវគ្រឿងសមុទ្រ 
  #1 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
  $3.00
  គុយទាវសាច់គោ
  គុយទាវសាច់គោ 
  #2 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
  $2.50
  គុយទាវសៀវម៉ៃ
  គុយទាវសៀវម៉ៃ 
  #3 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
  $2.50
  គុយទាវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ
  គុយទាវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
  #4 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
  $2.50
  ឆ្អឹងស៊ុបប្រហិត
  ឆ្អឹងស៊ុបប្រហិត 
  #5 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
  $2.50

  RICE បាយ

  បាយឆាខ្ញី
  បាយឆាខ្ញី 
  #1 Rice បាយ
  $1.50
  បាយទាខ្វៃ
  បាយទាខ្វៃ 
  #2 Rice បាយ
  $2.50
  បាយមាន់
  បាយមាន់ 
  #3 Rice បាយ
  $2.50
  បាយឆ្អឹងជំនីជ្រូក
  បាយឆ្អឹងជំនីជ្រូក 
  #4 Rice បាយ
  $2.50
  បាយផាក់ឡូវ
  បាយផាក់ឡូវ 
  #5 Rice បាយ
  $2.50
  បាយសាច់ជ្រូក
  បាយសាច់ជ្រូក 
  #6 Rice បាយ
  $1.25

  DRINK

  Sprite
  Sprite 
  #1 Drink
  $0.63
  កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក
  កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក 
  #2 Drink
  $1.00
  តែបៃតង
  តែបៃតង 
  #3 Drink
  $1.00
  Coke
  Coke 
  #4 Drink
  $0.60
  តែជ្រក់
  តែជ្រក់ 
  #5 Drink
  $0.75
  Water
  Water 
  #6 Drink
  $0.38
  Fanta Orange
  Fanta Orange 
  #7 Drink
  $0.63