សៀវម៉ៃរាត្រី Seav Mai reatrey

  - 023 555 25 99

  សៀវម៉ៃ 
  $0.50
  គាវ 
  $0.75
  ហាកាវ 
  $1.25

  គុយទាវគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  គុយទាវសាច់គោ 
  $2.50
  គុយទាវសៀវម៉ៃ 
  $2.50
  គុយទាវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
  $2.50
  ឆ្អឹងស៊ុបប្រហិត 
  $2.50

  បាយឆាខ្ញី 
  $1.50
  បាយទាខ្វៃ 
  $2.50
  បាយមាន់ 
  $2.50
  បាយឆ្អឹងជំនីជ្រូក 
  $2.50
  បាយផាក់ឡូវ 
  $2.50
  បាយសាច់ជ្រូក 
  $1.25

  Sprite 
  $0.63
  កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក 
  $1.00
  តែបៃតង 
  $1.00
  Coke 
  $0.60
  តែជ្រក់ 
  $0.75
  Water 
  $0.38
  Fanta Orange 
  $0.63