សៀវម៉ៃរាត្រី Seav Mai reatrey

Title Price

DIM SIM

សៀវម៉ៃ
សៀវម៉ៃ 
#1 Dim Sim
$0.50
គាវ
គាវ 
#2 Dim Sim
$0.75
ហាកាវ
ហាកាវ 
#3 Dim Sim
$1.25

NOODLE គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី

គុយទាវគ្រឿងសមុទ្រ
គុយទាវគ្រឿងសមុទ្រ 
#1 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
$3.00
គុយទាវសាច់គោ
គុយទាវសាច់គោ 
#2 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
$2.50
គុយទាវសៀវម៉ៃ
គុយទាវសៀវម៉ៃ 
#3 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
$2.50
គុយទាវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ
គុយទាវសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
#4 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
$2.50
ឆ្អឹងស៊ុបប្រហិត
ឆ្អឹងស៊ុបប្រហិត 
#5 Noodle គុយទាវសៀវមៃ៉រាត្រី
$2.50

RICE បាយ

បាយឆាខ្ញី
បាយឆាខ្ញី 
#1 Rice បាយ
$1.50
បាយទាខ្វៃ
បាយទាខ្វៃ 
#2 Rice បាយ
$2.50
បាយមាន់
បាយមាន់ 
#3 Rice បាយ
$2.50
បាយឆ្អឹងជំនីជ្រូក
បាយឆ្អឹងជំនីជ្រូក 
#4 Rice បាយ
$2.50
បាយផាក់ឡូវ
បាយផាក់ឡូវ 
#5 Rice បាយ
$2.50
បាយសាច់ជ្រូក
បាយសាច់ជ្រូក 
#6 Rice បាយ
$1.25

DRINK

Sprite
Sprite 
#1 Drink
$0.63
កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក
កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក 
#2 Drink
$1.00
តែបៃតង
តែបៃតង 
#3 Drink
$1.00
Coke
Coke 
#4 Drink
$0.60
តែជ្រក់
តែជ្រក់ 
#5 Drink
$0.75
Water
Water 
#6 Drink
$0.38
Fanta Orange
Fanta Orange 
#7 Drink
$0.63