លតឆា168 កាពីតូល

 Menu
Title Price
នំគូឆាយជ្រុង
នំគូឆាយជ្រុង 
#1 Menu
$0.70
នំគូឆាយមូល (ស្នូលគូឆាយ, ត្រាវ និង បុិគក់)
នំគូឆាយមូល (ស្នូលគូឆាយ, ត្រាវ និង បុិគក់) 
#2 Menu
$0.75*
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេ
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេ 
#3 Menu
$2.30*
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេពងទា
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេពងទា 
#4 Menu
$2.40
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេពងទា
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេពងទា 
#5 Menu
$2.40
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោ
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោ 
#6 Menu
$2.30
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោប៉ាតេ
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោប៉ាតេ 
#7 Menu
$2.40
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោពងទា
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោពងទា 
#8 Menu
$2.45*
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គ្រប់មុខ (សាច់គោ ប៉ាតេនិងពងទា)
មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គ្រប់មុខ (សាច់គោ ប៉ាតេនិងពងទា) 
#9 Menu
$2.60*
មីគីឡូ/មីកញ្ជប់ពងទា
មីគីឡូ/មីកញ្ជប់ពងទា 
#10 Menu
$2.01*
លតឆាប៉ាតេ
លតឆាប៉ាតេ 
#11 Menu
$2.10
លតឆាប៉ាតេពងទា
លតឆាប៉ាតេពងទា 
#12 Menu
$2.30
លតឆាប៉ាតេពងទា
លតឆាប៉ាតេពងទា 
#13 Menu
$2.30
លតឆាពងទា
លតឆាពងទា 
#14 Menu
$1.75
លតឆាសាច់គោ
លតឆាសាច់គោ 
#15 Menu
$2.16
លតឆាសាច់គោប៉ាតេ
លតឆាសាច់គោប៉ាតេ 
#16 Menu
$2.30
លតឆាសាច់គោពងទា
លតឆាសាច់គោពងទា 
#17 Menu
$2.30
លតឆាសាច់គ្រប់មុខ (ប៉ាតេសាច់គោ និងពងទា)
លតឆាសាច់គ្រប់មុខ (ប៉ាតេសាច់គោ និងពងទា) 
#17 Menu
$2.45

Categories


 Menu