លតឆា 168 កាពីតូល

   Menu
  Title Price
  នំគូឆាយជ្រុង
  នំគូឆាយជ្រុង 
  #1 Menu
  $0.70
  នំគូឆាយមូល (ស្នូលគូឆាយ, ត្រាវ និង បុិគក់)
  នំគូឆាយមូល (ស្នូលគូឆាយ, ត្រាវ និង បុិគក់) 
  #2 Menu
  $0.75*
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេ
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេ 
  #3 Menu
  $2.30*
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេពងទា
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេពងទា 
  #4 Menu
  $2.40
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេពងទា
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់ប៉ាតេពងទា 
  #5 Menu
  $2.40
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោ
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោ 
  #6 Menu
  $2.30
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោប៉ាតេ
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោប៉ាតេ 
  #7 Menu
  $2.40
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោពងទា
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គោពងទា 
  #8 Menu
  $2.45*
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គ្រប់មុខ (សាច់គោ ប៉ាតេនិងពងទា)
  មីគីឡូ/មីកញ្ចប់សាច់គ្រប់មុខ (សាច់គោ ប៉ាតេនិងពងទា) 
  #9 Menu
  $2.60*
  មីគីឡូ/មីកញ្ជប់ពងទា
  មីគីឡូ/មីកញ្ជប់ពងទា 
  #10 Menu
  $2.01*
  លតឆាប៉ាតេ
  លតឆាប៉ាតេ 
  #11 Menu
  $2.10
  លតឆាប៉ាតេពងទា
  លតឆាប៉ាតេពងទា 
  #12 Menu
  $2.30
  លតឆាប៉ាតេពងទា
  លតឆាប៉ាតេពងទា 
  #13 Menu
  $2.30
  លតឆាពងទា
  លតឆាពងទា 
  #14 Menu
  $1.75
  លតឆាសាច់គោ
  លតឆាសាច់គោ 
  #15 Menu
  $2.16
  លតឆាសាច់គោប៉ាតេ
  លតឆាសាច់គោប៉ាតេ 
  #16 Menu
  $2.30
  លតឆាសាច់គោពងទា
  លតឆាសាច់គោពងទា 
  #17 Menu
  $2.30
  លតឆាសាច់គ្រប់មុខ (ប៉ាតេសាច់គោ និងពងទា)
  លតឆាសាច់គ្រប់មុខ (ប៉ាតេសាច់គោ និងពងទា) 
  #17 Menu
  $2.45

  Categories


   Menu