មីគោកបួនរសជាតិ – FOUR FLAVOR DRIED NOODLE

Title Price
Wonton Duck Noodle មីគាវសាច់ទា
Wonton Duck Noodle មីគាវសាច់ទា 
#1 Menu
$3.00*
Wonton Noodle Roast Duck មីគាវសាច់ខ្វៃ
Wonton Noodle Roast Duck មីគាវសាច់ខ្វៃ 
#2 Menu
$3.00*
Wonton Noodle Char Siew មីគាវសាសុីវ
Wonton Noodle Char Siew មីគាវសាសុីវ 
#3 Menu
$3.00*
Wonton Noodle Paklov មីគាវផាក់ឡូវ
Wonton Noodle Paklov មីគាវផាក់ឡូវ 
#4 Menu
$3.00*

DRINKS

Cold Tea តែត្រជាក់
Cold Tea តែត្រជាក់ 
#1 Drinks
$0.25
Ice Tea តែទឹកកក
Ice Tea តែទឹកកក 
#2 Drinks
$0.25
Tamarind Juice ទឹកម្ជួរព្រឹក
Tamarind Juice ទឹកម្ជួរព្រឹក 
#3 Drinks
$0.50
Coca cola កូកា
Coca Cola កូកា 
#4 Drinks
$0.75
Sting ស្ទីង
Sting ស្ទីង 
#5 Drinks
$0.75
Samaria សាម៉ូរ៉ៃ
Samaria សាម៉ូរ៉ៃ 
#6 Drinks
$0.75

Categories


 Menu  Drinks