មីគោកបួនរសជាតិ – FOUR FLAVOR DRIED NOODLE

  - 023 555 25 99

  Wonton Duck Noodle មីគាវសាច់ទា 
  $3.00*
  Wonton Duck Noodle មីគាវសាច់ទា
  Wonton Noodle Roast Duck មីគាវសាច់ខ្វៃ 
  $3.00*
  Wonton Noodle Roast Duck មីគាវសាច់ខ្វៃ
  Wonton Noodle Char Siew មីគាវសាសុីវ 
  $3.00*
  Wonton Noodle Char Siew មីគាវសាសុីវ
  Wonton Noodle Paklov មីគាវផាក់ឡូវ 
  $3.00*
  Wonton Noodle Paklov មីគាវផាក់ឡូវ

  Cold Tea តែត្រជាក់ 
  $0.25
  Ice Tea តែទឹកកក 
  $0.25
  Tamarind Juice ទឹកម្ជួរព្រឹក 
  $0.50
  Coca Cola កូកា 
  $0.75
  Sting ស្ទីង 
  $0.75
  Samaria សាម៉ូរ៉ៃ 
  $0.75

  Categories


   Menu  Drinks