មីគោកបួនរសជាតិ – FOUR FLAVOR DRIED NOODLE

  Title Price
  Wonton Duck Noodle មីគាវសាច់ទា
  Wonton Duck Noodle មីគាវសាច់ទា 
  #1 Menu
  $3.00*
  Wonton Noodle Roast Duck មីគាវសាច់ខ្វៃ
  Wonton Noodle Roast Duck មីគាវសាច់ខ្វៃ 
  #2 Menu
  $3.00*
  Wonton Noodle Char Siew មីគាវសាសុីវ
  Wonton Noodle Char Siew មីគាវសាសុីវ 
  #3 Menu
  $3.00*
  Wonton Noodle Paklov មីគាវផាក់ឡូវ
  Wonton Noodle Paklov មីគាវផាក់ឡូវ 
  #4 Menu
  $3.00*

  DRINKS

  Cold Tea តែត្រជាក់
  Cold Tea តែត្រជាក់ 
  #1 Drinks
  $0.25
  Ice Tea តែទឹកកក
  Ice Tea តែទឹកកក 
  #2 Drinks
  $0.25
  Tamarind Juice ទឹកម្ជួរព្រឹក
  Tamarind Juice ទឹកម្ជួរព្រឹក 
  #3 Drinks
  $0.50
  Coca cola កូកា
  Coca Cola កូកា 
  #4 Drinks
  $0.75
  Sting ស្ទីង
  Sting ស្ទីង 
  #5 Drinks
  $0.75
  Samaria សាម៉ូរ៉ៃ
  Samaria សាម៉ូរ៉ៃ 
  #6 Drinks
  $0.75

  Categories


   Menu  Drinks