មីគាវប៉ាវចិន-Mee Keav Pao Chen

  Reviews & Ratings

   Menu
  Title Price
  មីគាវគោក សាច់សាសីវ
  មីគាវគោក សាច់សាសីវ 
  #1 Menu
  $2.50
  គាវបំពង ស្នូលបងា្គរ សាច់ជ្រូក
  គាវបំពង ស្នូលបងា្គរ សាច់ជ្រូក 
  #2 Menu
  $2.50
  ស៊ុបគាវ
  ស៊ុបគាវ 
  #3 Menu
  $2.50
  ស៊ុបប្រហិតត្រី
  ស៊ុបប្រហិតត្រី 
  #4 Menu
  $2.50
  មីគាវស៊ុប សាច់សាសីវ
  មីគាវស៊ុប សាច់សាសីវ 
  #5 Menu
  $2.50

  Categories


   Menu

Reviews & Ratings