មីគាវប៉ាវចិន-Mee Keav Pao Chen

  - 023 555 25 99

  មីគាវគោក សាច់សាសីវ 
  $2.50
  មីគាវគោក សាច់សាសីវ
  គាវបំពង ស្នូលបងា្គរ សាច់ជ្រូក 
  $2.50
  គាវបំពង ស្នូលបងា្គរ សាច់ជ្រូក
  ស៊ុបគាវ 
  $2.50
  ស៊ុបគាវ
  ស៊ុបប្រហិតត្រី 
  $2.50
  ស៊ុបប្រហិតត្រី
  មីគាវស៊ុប សាច់សាសីវ 
  $2.50
  មីគាវស៊ុប សាច់សាសីវ

  Categories


   Menu