មីគាវប៉ាវចិន-Mee Keav Pao Chen

 Menu
Title Price
មីគាវគោក សាច់សាសីវ
មីគាវគោក សាច់សាសីវ 
#1 Menu
$2.50
គាវបំពង ស្នូលបងា្គរ សាច់ជ្រូក
គាវបំពង ស្នូលបងា្គរ សាច់ជ្រូក 
#2 Menu
$2.50
ស៊ុបគាវ
ស៊ុបគាវ 
#3 Menu
$2.50
ស៊ុបប្រហិតត្រី
ស៊ុបប្រហិតត្រី 
#4 Menu
$2.50
មីគាវស៊ុប សាច់សាសីវ
មីគាវស៊ុប សាច់សាសីវ 
#5 Menu
$2.50

Categories


 Menu