មាតុភូមិ Meatophum Olympia

Title Price

គ្រឿងអន្លក់

ប្រហុកគ្រឿងអាំង
ប្រហុកគ្រឿងអាំង 
#អ1 គ្រឿងអន្លក់
$1.87
ប្រហុកខ្ទិះ
ប្រហុកខ្ទិះ 
#អ3 គ្រឿងអន្លក់
$3.00
ផ្អកកំពិស
ផ្អកកំពិស 
#អ15 គ្រឿងអន្លក់
$1.75
ផ្អកចៀន
ផ្អកចៀន 
#អ4 គ្រឿងអន្លក់
$2.12
ផ្អកលីង
ផ្អកលីង 
#អ5 គ្រឿងអន្លក់
$2.12
ប្រហុកចិញ្ច្រាំឆៅ
ប្រហុកចិញ្ច្រាំឆៅ 
#អ2 គ្រឿងអន្លក់
$2.12
កាពិផាវ
កាពិផាវ 
#អ6 គ្រឿងអន្លក់
$3.00
ការពិបុក
ការពិបុក 
#អ7 គ្រឿងអន្លក់
$4.50
ខម៉ាំ
ខម៉ាំ 
#អ8 គ្រឿងអន្លក់
$4.00
ម៉ាំឆៅពោះវៀនតាន់
ម៉ាំឆៅពោះវៀនតាន់ 
#អ9 គ្រឿងអន្លក់
$4.50
ឆាម៉ាំពោះវៀនតាន់
ឆាម៉ាំពោះវៀនតាន់ 
#អ10 គ្រឿងអន្លក់
$4.50
ទឹកគ្រឿងបាត់ដំបង
ទឹកគ្រឿងបាត់ដំបង 
#អ12 គ្រឿងអន្លក់
$3.75
ទឹកគ្រឿងឥសាន្ដ
ទឹកគ្រឿងឥសាន្ដ 
#អ13 គ្រឿងអន្លក់
$3.75
ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា
ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា 
#អ11 គ្រឿងអន្លក់
$3.50
ក្តាមប្រៃ
ក្តាមប្រៃ 
#អ14 គ្រឿងអន្លក់
$1.50

គ្រឿងបុក

បុកស្វាយត្រីងៀត
បុកស្វាយត្រីងៀត 
#ប1 គ្រឿងបុក
$3.00
បុកក្រសាំងត្រីឆ្អើ
បុកក្រសាំងត្រីឆ្អើ 
#ប2 គ្រឿងបុក
$3.00
បុកក្រសាំងសាច់ជ្រូក
បុកក្រសាំងសាច់ជ្រូក 
#ប3 គ្រឿងបុក
$2.12
បុកកំពិសអំពិលខ្ចី
បុកកំពិសអំពិលខ្ចី 
#ប4 គ្រឿងបុក
$2.50
បុកសណ្ដែកគួរ
បុកសណ្ដែកគួរ 
#ប5 គ្រឿងបុក
$3.00
បុកកូគីវជនជាតិ(រតនៈគីរី)
បុកកូគីវជនជាតិ(រតនៈគីរី) 
#ប6 គ្រឿងបុក
$2.50

ចៀន-អាំង

ត្រីងៀតឳឡឹក
ត្រីងៀតឳឡឹក 
#ត1 ចៀន-អាំង
$3.00
ត្រីរ៉ស់អាំង
ត្រីរ៉ស់អាំង 
#ត3 ចៀន-អាំង
$2.75
ត្រីកាម៉ុងចៀន
ត្រីកាម៉ុងចៀន 
#ត4 ចៀន-អាំង
$2.00
ត្រីឆ្លូញចៀន
ត្រីឆ្លូញចៀន 
#ត5 ចៀន-អាំង
$3.00
ត្រីដុតទឹកអំពិលទុំ
ត្រីដុតទឹកអំពិលទុំ 
#ត6 ចៀន-អាំង
$3.75
កង្កែបបោកអាំង
កង្កែបបោកអាំង 
#ត7 ចៀន-អាំង
$1.50
ពងទាចៀនស្អំ
ពងទាចៀនស្អំ 
#ត8 ចៀន-អាំង
$2.50
ត្រីអណ្ដែងអាំង
ត្រីអណ្ដែងអាំង 
#ត2 ចៀន-អាំង
$2.12

សម្លរ

កកូត្នោត
កកូត្នោត 
#ស1 សម្លរ
$3.00
ប្រហើរទំពាំងខ្យង
ប្រហើរទំពាំងខ្យង 
#ស3 សម្លរ
$3.25
សម្លរត្រាក់(ម្ហូបជនជាតិភាគតិច)
សម្លរត្រាក់(ម្ហូបជនជាតិភាគតិច) 
#ស4 សម្លរ
$3.75
សម្លក់ស្អំត្រីឆ្អើ
សម្លក់ស្អំត្រីឆ្អើ 
#ស5 សម្លរ
$3.75
ម្ជូរទំពាំងខ្មែរឥសាន្ដ
ម្ជូរទំពាំងខ្មែរឥសាន្ដ 
#ស6 សម្លរ
$3.00
ម្ជូរខួរក្ដាម(ល្ហុង ក្ដាត ននោង)
ម្ជូរខួរក្ដាម(ល្ហុង ក្ដាត ននោង) 
#ស7 សម្លរ
$3.50
ម្ជូរពងត្រីស្លឹករមៀត
ម្ជូរពងត្រីស្លឹករមៀត 
#ស8 សម្លរ
$3.75
ម្ជូរគ្រឿង
ម្ជូរគ្រឿង 
#ស9 សម្លរ
$3.75
ម្ជុរដើមចេក
ម្ជុរដើមចេក 
#ស10 សម្លរ
$3.00
ម្ជូរយួន
ម្ជូរយួន 
#ស11 សម្លរ
$3.00
ម្ជូរព្រលិត
ម្ជូរព្រលិត 
#ស12 សម្លរ
$2.50
ម្ជូរស្រែ
ម្ជូរស្រែ 
#ស13 សម្លរ
$2.50
ប្រហើរ
ប្រហើរ 
#ស2 សម្លរ
$3.00

ម្ហូបសំរន

បាញ់ឆែវឆ្ងាយ
បាញ់ឆែវឆ្ងាយ 
#1 ម្ហូបសំរន
$1.50
នំបញ្ចុកប្រពៃណី
នំបញ្ចុកប្រពៃណី 
#2 ម្ហូបសំរន
$1.63
នំបញ្ចុកសម្លរប្រហើរ
នំបញ្ចុកសម្លរប្រហើរ 
#3 ម្ហូបសំរន
$1.63
សាច់គោអាំង
សាច់គោអាំង 
#3 ម្ហូបសំរន
$0.75

ទឹកត្រី-ជ្រក់

ជ្រក់មមាញ
ជ្រក់មមាញ 
#1 ទឹកត្រី-ជ្រក់
$0.63
ជ្រក់ ម្ទេស​
ជ្រក់ ម្ទេស​ 
#2 ទឹកត្រី-ជ្រក់
$0.63
មុំាល្ហុង
មុំាល្ហុង 
#3 ទឹកត្រី-ជ្រក់
$0.63
ជ្រក់ក្រអៅឈូក
ជ្រក់ក្រអៅឈូក 
#4 ទឹកត្រី-ជ្រក់
$0.63
មុំាត្រសក់
មុំាត្រសក់ 
#5 ទឹកត្រី-ជ្រក់
$0.63
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ 
#6 ទឹកត្រី-ជ្រក់
$1.25
បាយស
បាយស 
#7 ទឹកត្រី-ជ្រក់
$0.50
បាយសម្រូប
បាយសម្រូប 
#8 ទឹកត្រី-ជ្រក់
$0.75

បង្អែម

សារ៉ាយ
សារ៉ាយ 
#1 បង្អែម
$0.75
បបរសណ្តែកខៀវ
បបរសណ្តែកខៀវ 
#2 បង្អែម
$0.75
ត្រសក់ស្រូវ
ត្រសក់ស្រូវ 
#3 បង្អែម
$0.75
គ្រាប់ជី
គ្រាប់ជី 
#4 បង្អែម
$0.75
សំរង
សំរង 
#5 បង្អែម
$0.75
ត្រប៉ែ
ត្រប៉ែ 
#6 បង្អែម
$0.75
បបរត្នោត
បបរត្នោត 
#7 បង្អែម
$0.75
ត្នោតស្រស់
ត្នោតស្រស់ 
#8 បង្អែម
$0.75
បបរល្ពៅ
បបរល្ពៅ 
#9 បង្អែម
$0.75

ភេសជ្ជៈ

Water
Water 
#1 ភេសជ្ជៈ
$0.38
Kulen Water
Kulen Water 
#2 ភេសជ្ជៈ
$0.50
Sugar Palm Juice
Sugar Palm Juice 
#3 ភេសជ្ជៈ
$0.50
Coke
Coke 
#4 ភេសជ្ជៈ
$0.75
Bacchus
Bacchus 
#5 ភេសជ្ជៈ
$0.75
Soy milk
Soy Milk 
#6 ភេសជ្ជៈ
$0.88
តែសុខភាព
តែសុខភាព 
#7 ភេសជ្ជៈ
$0.75
ទឺកចាហួយ
ទឺកចាហួយ 
#8 ភេសជ្ជៈ
$0.88
ទឺកទៀបបារាំង
ទឺកទៀបបារាំង 
#9 ភេសជ្ជៈ
$0.88
Oishi Tea អូអ៊ិឈិ
Oishi Tea អូអ៊ិឈិ 
#10 ភេសជ្ជៈ
$0.88
ទឹកត្រជៀកកាំសុខភាព
ទឹកត្រជៀកកាំសុខភាព 
#10 ភេសជ្ជៈ
$2.75
ទឹកកកឈូស
ទឹកកកឈូស 
#11 ភេសជ្ជៈ
$1.00