មាតុភូមិ Meatophum Olympia

  - 023 555 25 99

  ប្រហុកគ្រឿងអាំង 
  $1.87
  ប្រហុកគ្រឿងអាំង
  ប្រហុកខ្ទិះ 
  $3.00
  ប្រហុកខ្ទិះ
  ផ្អកកំពិស 
  $1.75
  ផ្អកកំពិស
  ផ្អកចៀន 
  $2.12
  ផ្អកចៀន
  ផ្អកលីង 
  $2.12
  ផ្អកលីង
  ប្រហុកចិញ្ច្រាំឆៅ 
  $2.12
  ប្រហុកចិញ្ច្រាំឆៅ
  កាពិផាវ 
  $3.00
  ការពិបុក 
  $4.50
  ការពិបុក
  ខម៉ាំ 
  $4.00
  ខម៉ាំ
  ម៉ាំឆៅពោះវៀនតាន់ 
  $4.50
  ម៉ាំឆៅពោះវៀនតាន់
  ឆាម៉ាំពោះវៀនតាន់ 
  $4.50
  ឆាម៉ាំពោះវៀនតាន់
  ទឹកគ្រឿងបាត់ដំបង 
  $3.75
  ទឹកគ្រឿងបាត់ដំបង
  ទឹកគ្រឿងឥសាន្ដ 
  $3.75
  ទឹកគ្រឿងឥសាន្ដ
  ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា 
  $3.50
  ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា
  ក្តាមប្រៃ 
  $1.50
  ក្តាមប្រៃ

  បុកស្វាយត្រីងៀត 
  $3.00
  បុកស្វាយត្រីងៀត
  បុកក្រសាំងត្រីឆ្អើ 
  $3.00
  បុកក្រសាំងត្រីឆ្អើ
  បុកក្រសាំងសាច់ជ្រូក 
  $2.12
  បុកក្រសាំងសាច់ជ្រូក
  បុកកំពិសអំពិលខ្ចី 
  $2.50
  បុកកំពិសអំពិលខ្ចី
  បុកសណ្ដែកគួរ 
  $3.00
  បុកសណ្ដែកគួរ
  បុកកូគីវជនជាតិ(រតនៈគីរី) 
  $2.50

  ត្រីងៀតឳឡឹក 
  $3.00
  ត្រីងៀតឳឡឹក
  ត្រីរ៉ស់អាំង 
  $2.75
  ត្រីរ៉ស់អាំង
  ត្រីកាម៉ុងចៀន 
  $2.00
  ត្រីកាម៉ុងចៀន
  ត្រីឆ្លូញចៀន 
  $3.00
  ត្រីដុតទឹកអំពិលទុំ 
  $3.75
  កង្កែបបោកអាំង 
  $1.50
  កង្កែបបោកអាំង
  ពងទាចៀនស្អំ 
  $2.50
  ពងទាចៀនស្អំ
  ត្រីអណ្ដែងអាំង 
  $2.12
  ត្រីអណ្ដែងអាំង

  កកូត្នោត 
  $3.00
  កកូត្នោត
  ប្រហើរទំពាំងខ្យង 
  $3.25
  ប្រហើរទំពាំងខ្យង
  សម្លរត្រាក់(ម្ហូបជនជាតិភាគតិច) 
  $3.75
  សម្លរត្រាក់(ម្ហូបជនជាតិភាគតិច)
  សម្លក់ស្អំត្រីឆ្អើ 
  $3.75
  សម្លក់ស្អំត្រីឆ្អើ
  ម្ជូរទំពាំងខ្មែរឥសាន្ដ 
  $3.00
  ម្ជូរទំពាំងខ្មែរឥសាន្ដ
  ម្ជូរខួរក្ដាម(ល្ហុង ក្ដាត ននោង) 
  $3.50
  ម្ជូរខួរក្ដាម(ល្ហុង ក្ដាត ននោង)
  ម្ជូរពងត្រីស្លឹករមៀត 
  $3.75
  ម្ជូរពងត្រីស្លឹករមៀត
  ម្ជូរគ្រឿង 
  $3.75
  ម្ជូរគ្រឿង
  ម្ជុរដើមចេក 
  $3.00
  ម្ជុរដើមចេក
  ម្ជូរយួន 
  $3.00
  ម្ជូរព្រលិត 
  $2.50
  ម្ជូរព្រលិត
  ម្ជូរស្រែ 
  $2.50
  ម្ជូរស្រែ
  ប្រហើរ 
  $3.00
  ប្រហើរ

  បាញ់ឆែវឆ្ងាយ 
  $1.50
  បាញ់ឆែវឆ្ងាយ
  នំបញ្ចុកប្រពៃណី 
  $1.63
  នំបញ្ចុកប្រពៃណី
  នំបញ្ចុកសម្លរប្រហើរ 
  $1.63
  នំបញ្ចុកសម្លរប្រហើរ
  សាច់គោអាំង 
  $0.75
  សាច់គោអាំង

  ជ្រក់មមាញ 
  $0.63
  ជ្រក់ ម្ទេស​ 
  $0.63
  មុំាល្ហុង 
  $0.63
  ជ្រក់ក្រអៅឈូក 
  $0.63
  មុំាត្រសក់ 
  $0.63
  បន្លែគ្រប់ប្រភេទ 
  $1.25
  បាយស 
  $0.50
  បាយសម្រូប 
  $0.75

  សារ៉ាយ 
  $0.75
  បបរសណ្តែកខៀវ 
  $0.75
  បបរសណ្តែកខៀវ
  ត្រសក់ស្រូវ 
  $0.75
  ត្រសក់ស្រូវ
  គ្រាប់ជី 
  $0.75
  គ្រាប់ជី
  សំរង 
  $0.75
  ត្រប៉ែ 
  $0.75
  ត្រប៉ែ
  បបរត្នោត 
  $0.75
  បបរត្នោត
  ត្នោតស្រស់ 
  $0.75
  ត្នោតស្រស់
  បបរល្ពៅ 
  $0.75
  បបរល្ពៅ

  Water 
  $0.38
  Kulen Water 
  $0.50
  Sugar Palm Juice 
  $0.50
  Coke 
  $0.75
  Bacchus 
  $0.75
  Soy Milk 
  $0.88
  តែសុខភាព 
  $0.75
  ទឺកចាហួយ 
  $0.88
  ទឺកទៀបបារាំង 
  $0.88
  Oishi Tea អូអ៊ិឈិ 
  $0.88
  ទឹកត្រជៀកកាំសុខភាព 
  $2.75
  ទឹកត្រជៀកកាំសុខភាព
  ទឹកកកឈូស 
  $1.00
  ទឹកកកឈូស