មាតុភូមិ Meatophum Olympia

  Title Price

  គ្រឿងអន្លក់

  ប្រហុកគ្រឿងអាំង
  ប្រហុកគ្រឿងអាំង 
  #អ1 គ្រឿងអន្លក់
  $1.87
  ប្រហុកខ្ទិះ
  ប្រហុកខ្ទិះ 
  #អ3 គ្រឿងអន្លក់
  $3.00
  ផ្អកកំពិស
  ផ្អកកំពិស 
  #អ15 គ្រឿងអន្លក់
  $1.75
  ផ្អកចៀន
  ផ្អកចៀន 
  #អ4 គ្រឿងអន្លក់
  $2.12
  ផ្អកលីង
  ផ្អកលីង 
  #អ5 គ្រឿងអន្លក់
  $2.12
  ប្រហុកចិញ្ច្រាំឆៅ
  ប្រហុកចិញ្ច្រាំឆៅ 
  #អ2 គ្រឿងអន្លក់
  $2.12
  កាពិផាវ
  កាពិផាវ 
  #អ6 គ្រឿងអន្លក់
  $3.00
  ការពិបុក
  ការពិបុក 
  #អ7 គ្រឿងអន្លក់
  $4.50
  ខម៉ាំ
  ខម៉ាំ 
  #អ8 គ្រឿងអន្លក់
  $4.00
  ម៉ាំឆៅពោះវៀនតាន់
  ម៉ាំឆៅពោះវៀនតាន់ 
  #អ9 គ្រឿងអន្លក់
  $4.50
  ឆាម៉ាំពោះវៀនតាន់
  ឆាម៉ាំពោះវៀនតាន់ 
  #អ10 គ្រឿងអន្លក់
  $4.50
  ទឹកគ្រឿងបាត់ដំបង
  ទឹកគ្រឿងបាត់ដំបង 
  #អ12 គ្រឿងអន្លក់
  $3.75
  ទឹកគ្រឿងឥសាន្ដ
  ទឹកគ្រឿងឥសាន្ដ 
  #អ13 គ្រឿងអន្លក់
  $3.75
  ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា
  ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា 
  #អ11 គ្រឿងអន្លក់
  $3.50
  ក្តាមប្រៃ
  ក្តាមប្រៃ 
  #អ14 គ្រឿងអន្លក់
  $1.50

  គ្រឿងបុក

  បុកស្វាយត្រីងៀត
  បុកស្វាយត្រីងៀត 
  #ប1 គ្រឿងបុក
  $3.00
  បុកក្រសាំងត្រីឆ្អើ
  បុកក្រសាំងត្រីឆ្អើ 
  #ប2 គ្រឿងបុក
  $3.00
  បុកក្រសាំងសាច់ជ្រូក
  បុកក្រសាំងសាច់ជ្រូក 
  #ប3 គ្រឿងបុក
  $2.12
  បុកកំពិសអំពិលខ្ចី
  បុកកំពិសអំពិលខ្ចី 
  #ប4 គ្រឿងបុក
  $2.50
  បុកសណ្ដែកគួរ
  បុកសណ្ដែកគួរ 
  #ប5 គ្រឿងបុក
  $3.00
  បុកកូគីវជនជាតិ(រតនៈគីរី)
  បុកកូគីវជនជាតិ(រតនៈគីរី) 
  #ប6 គ្រឿងបុក
  $2.50

  ចៀន-អាំង

  ត្រីងៀតឳឡឹក
  ត្រីងៀតឳឡឹក 
  #ត1 ចៀន-អាំង
  $3.00
  ត្រីរ៉ស់អាំង
  ត្រីរ៉ស់អាំង 
  #ត3 ចៀន-អាំង
  $2.75
  ត្រីកាម៉ុងចៀន
  ត្រីកាម៉ុងចៀន 
  #ត4 ចៀន-អាំង
  $2.00
  ត្រីឆ្លូញចៀន
  ត្រីឆ្លូញចៀន 
  #ត5 ចៀន-អាំង
  $3.00
  ត្រីដុតទឹកអំពិលទុំ
  ត្រីដុតទឹកអំពិលទុំ 
  #ត6 ចៀន-អាំង
  $3.75
  កង្កែបបោកអាំង
  កង្កែបបោកអាំង 
  #ត7 ចៀន-អាំង
  $1.50
  ពងទាចៀនស្អំ
  ពងទាចៀនស្អំ 
  #ត8 ចៀន-អាំង
  $2.50
  ត្រីអណ្ដែងអាំង
  ត្រីអណ្ដែងអាំង 
  #ត2 ចៀន-អាំង
  $2.12

  សម្លរ

  កកូត្នោត
  កកូត្នោត 
  #ស1 សម្លរ
  $3.00
  ប្រហើរទំពាំងខ្យង
  ប្រហើរទំពាំងខ្យង 
  #ស3 សម្លរ
  $3.25
  សម្លរត្រាក់(ម្ហូបជនជាតិភាគតិច)
  សម្លរត្រាក់(ម្ហូបជនជាតិភាគតិច) 
  #ស4 សម្លរ
  $3.75
  សម្លក់ស្អំត្រីឆ្អើ
  សម្លក់ស្អំត្រីឆ្អើ 
  #ស5 សម្លរ
  $3.75
  ម្ជូរទំពាំងខ្មែរឥសាន្ដ
  ម្ជូរទំពាំងខ្មែរឥសាន្ដ 
  #ស6 សម្លរ
  $3.00
  ម្ជូរខួរក្ដាម(ល្ហុង ក្ដាត ននោង)
  ម្ជូរខួរក្ដាម(ល្ហុង ក្ដាត ននោង) 
  #ស7 សម្លរ
  $3.50
  ម្ជូរពងត្រីស្លឹករមៀត
  ម្ជូរពងត្រីស្លឹករមៀត 
  #ស8 សម្លរ
  $3.75
  ម្ជូរគ្រឿង
  ម្ជូរគ្រឿង 
  #ស9 សម្លរ
  $3.75
  ម្ជុរដើមចេក
  ម្ជុរដើមចេក 
  #ស10 សម្លរ
  $3.00
  ម្ជូរយួន
  ម្ជូរយួន 
  #ស11 សម្លរ
  $3.00
  ម្ជូរព្រលិត
  ម្ជូរព្រលិត 
  #ស12 សម្លរ
  $2.50
  ម្ជូរស្រែ
  ម្ជូរស្រែ 
  #ស13 សម្លរ
  $2.50
  ប្រហើរ
  ប្រហើរ 
  #ស2 សម្លរ
  $3.00

  ម្ហូបសំរន

  បាញ់ឆែវឆ្ងាយ
  បាញ់ឆែវឆ្ងាយ 
  #1 ម្ហូបសំរន
  $1.50
  នំបញ្ចុកប្រពៃណី
  នំបញ្ចុកប្រពៃណី 
  #2 ម្ហូបសំរន
  $1.63
  នំបញ្ចុកសម្លរប្រហើរ
  នំបញ្ចុកសម្លរប្រហើរ 
  #3 ម្ហូបសំរន
  $1.63
  សាច់គោអាំង
  សាច់គោអាំង 
  #3 ម្ហូបសំរន
  $0.75

  ទឹកត្រី-ជ្រក់

  ជ្រក់មមាញ
  ជ្រក់មមាញ 
  #1 ទឹកត្រី-ជ្រក់
  $0.63
  ជ្រក់ ម្ទេស​
  ជ្រក់ ម្ទេស​ 
  #2 ទឹកត្រី-ជ្រក់
  $0.63
  មុំាល្ហុង
  មុំាល្ហុង 
  #3 ទឹកត្រី-ជ្រក់
  $0.63
  ជ្រក់ក្រអៅឈូក
  ជ្រក់ក្រអៅឈូក 
  #4 ទឹកត្រី-ជ្រក់
  $0.63
  មុំាត្រសក់
  មុំាត្រសក់ 
  #5 ទឹកត្រី-ជ្រក់
  $0.63
  បន្លែគ្រប់ប្រភេទ
  បន្លែគ្រប់ប្រភេទ 
  #6 ទឹកត្រី-ជ្រក់
  $1.25
  បាយស
  បាយស 
  #7 ទឹកត្រី-ជ្រក់
  $0.50
  បាយសម្រូប
  បាយសម្រូប 
  #8 ទឹកត្រី-ជ្រក់
  $0.75

  បង្អែម

  សារ៉ាយ
  សារ៉ាយ 
  #1 បង្អែម
  $0.75
  បបរសណ្តែកខៀវ
  បបរសណ្តែកខៀវ 
  #2 បង្អែម
  $0.75
  ត្រសក់ស្រូវ
  ត្រសក់ស្រូវ 
  #3 បង្អែម
  $0.75
  គ្រាប់ជី
  គ្រាប់ជី 
  #4 បង្អែម
  $0.75
  សំរង
  សំរង 
  #5 បង្អែម
  $0.75
  ត្រប៉ែ
  ត្រប៉ែ 
  #6 បង្អែម
  $0.75
  បបរត្នោត
  បបរត្នោត 
  #7 បង្អែម
  $0.75
  ត្នោតស្រស់
  ត្នោតស្រស់ 
  #8 បង្អែម
  $0.75
  បបរល្ពៅ
  បបរល្ពៅ 
  #9 បង្អែម
  $0.75

  ភេសជ្ជៈ

  Water
  Water 
  #1 ភេសជ្ជៈ
  $0.38
  Kulen Water
  Kulen Water 
  #2 ភេសជ្ជៈ
  $0.50
  Sugar Palm Juice
  Sugar Palm Juice 
  #3 ភេសជ្ជៈ
  $0.50
  Coke
  Coke 
  #4 ភេសជ្ជៈ
  $0.75
  Bacchus
  Bacchus 
  #5 ភេសជ្ជៈ
  $0.75
  Soy milk
  Soy Milk 
  #6 ភេសជ្ជៈ
  $0.88
  តែសុខភាព
  តែសុខភាព 
  #7 ភេសជ្ជៈ
  $0.75
  ទឺកចាហួយ
  ទឺកចាហួយ 
  #8 ភេសជ្ជៈ
  $0.88
  ទឺកទៀបបារាំង
  ទឺកទៀបបារាំង 
  #9 ភេសជ្ជៈ
  $0.88
  Oishi Tea អូអ៊ិឈិ
  Oishi Tea អូអ៊ិឈិ 
  #10 ភេសជ្ជៈ
  $0.88
  ទឹកត្រជៀកកាំសុខភាព
  ទឹកត្រជៀកកាំសុខភាព 
  #10 ភេសជ្ជៈ
  $2.75
  ទឹកកកឈូស
  ទឹកកកឈូស 
  #11 ភេសជ្ជៈ
  $1.00