ផ្សារអាហារធម្មជាតិ Natural Food Store

  - 023 555 25 99

  ក្រូចពោធិសាត់ Pursat Orang 
  $4.50
  ក្រូចពោធិសាត់ Pursat Orang
  ខ្នុរការ៉ុត Jackfruit 
  $4.00
  ខ្នុរការ៉ុត Jackfruit
  ចេកពងមាន់ Chicken Banana 
  $2.00
  ចេកពងមាន់ Chicken Banana
  ចេកណាំវ៉ា Namva Banana 
  $1.38
  ចេកណាំវ៉ា Namva Banana
  ចេកអំបូងលឿង Yellow Banana 
  $1.25
  ចេកអំបូងលឿង Yellow Banana
  ចេកអំបូងខៀវ Green Banana 
  $4.20
  ចេកអំបូងខៀវ Green banana
  ត្រសក់ស្រូវផ្អែម Yellow Melon 
  $2.50
  ត្រសក់ស្រូវផ្អែម Yellow melon
  ធូរេន Khmer Duran 
  $7.00
  ធូរេន Khmer Duran
  ប័រ Avocado 
  $4.50
  ប័រ Avocado
  ផាសិន Yellow Passion 
  $3.50
  ផាសិន Yellow Passion
  មង្ឃុត Khmer Mangosteen 
  $4.50
  មង្ឃុត Khmer Mangosteen
  ម៉ាក់ព្រេង 
  $3.00
  ម៉ាក់ព្រេង
  មៀន 
  $7.50
  មៀន
  ម្នាស់ Honey Pineapple 
  $2.50
  ម្នាស់ Honey Pineapple
  ទៀបបារាំង Soursop 
  $15.00
  ទៀបបារាំង Soursop
  ទៀបស្វិត Custard Apple 
  $4.00
  ទៀបស្វិត Custard Apple
  ល្ហុង Yellow Papaya 
  $2.00
  ល្ហុង Yellow Papaya
  Chinese Mango 
  $3.00
  Chinese Mango
  ស្រការនាគស្វាយ Red Dragon Fruit 
  $3.50
  ស្រការនាគស្វាយ Red Dragon Fruit
  White Dragon Fruit 
  $3.50
  White Dragon Fruit
  Khmer Yellow Watermelon 
  $1.63
  ក្រូចថ្លុងស 
  $3.00
  ក្រូចថ្លុងក្រហម 
  $3.00
  Khmer Watermelon 
  $1.00
  ត្របែក 
  $3.00
  ត្របែក

  ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ 
  $2.75
  ស្ពៃក្រញ៉ាញ់
  ស្ពៃតឿ 
  $2.75
  ស្ពៃតឿ
  ស្ពៃតឿជប៉ុន 
  $3.00
  ស្ពៃតឿជប៉ុន
  ស្ពៃខ្មៅ 
  $2.65
  ស្ពៃខ្មៅ
  ស្ពៃចង្កឹះ 
  $2.75
  ស្ពៃចង្កឹះ
  ស្ពៃចង្កឹះផ្កា 
  $2.75
  ស្ពៃចង្កឹះផ្កា
  ស្ពៃបូកគោ (chinese Cabbage) 
  $4.50
  ស្ពៃបូកគោ (Chinese Cabbage)
  ស្ពៃក្តោប (white Cabbage) 
  $4.25
  ស្ពៃក្តោប (White Cabbage)
  សាឡាត់ហ្វ្រីសេ (frisee Lettuce) 
  $4.00
  សាឡាត់ហ្វ្រីសេ (Frisee Lettuce)
  សាឡាត់អ៊ាយប៊ើត (iceberg Lettuce) 
  $4.20
  សាឡាត់អ៊ាយប៊ើត (Iceberg Lettuce)
  សាឡាត់ប៉ាត់តឺហែត (lettuce Butterhead) 
  $3.20
  សាឡាត់ប៉ាត់តឺហែត (Lettuce Butterhead)
  សាឡាត់រ៉េតអកលីស(read Oak Leaf) 
  $3.20
  សាឡាត់រ៉េតអកលីស(Read Oak Leaf)
  សាឡាត់ហ្រីនអកលីស (green Oak Leaf) 
  $3.20
  សាឡាត់ហ្រីនអកលីស (Green Oak Leaf)
  សាឡាត់រ៉ូមែន Romain/green Cos Lettuce 
  $3.20
  សាឡាត់រ៉ូមែន Romain/Green Cos Lettuce
  សាឡាត់បាតាវៀ Batavia Lettuce 
  $3.20
  សាឡាត់បាតាវៀ Batavia Lettuce
  សាឡាត់រ៉ូប៊ីក្រហម Lettuce Red Rub 
  $3.20
  សាឡាត់រ៉ូប៊ីក្រហម Lettuce Red Rub
  សាឡាត់ខសក្រហម Red Cos 
  $3.20
  សាឡាត់ខសក្រហម Red Cos
  សាឡាត់វ៉ារ៉ូកែត Wild Rocket 
  $12.00
  សាឡាត់វ៉ារ៉ូកែត Wild Rocket
  ខាត់ណាស្លឹក Chinese Kale 
  $3.50
  ខាត់ណាស្លឹក Chinese Kale
  ផ្កាស្ពៃ ឬស្ពៃឆាយស៊ីម Choy Sum 
  $3.25
  ផ្កាស្ពៃ ឬស្ពៃឆាយស៊ីម Choy Sum
  ត្រកួនចិន Morning Glory 
  $2.25
  ត្រកួនចិន Morning Glory
  ត្រកួនស្រែ Morning Glory 
  $2.25
  ត្រកួនស្រែ Morning Glory
  ព្រលិត Water Lily 
  $2.00
  ព្រលិត Water Lily
  ស្លឹកបាស 
  $2.50
  ស្លឹកបាស
  ស្លឹកងុប 
  $2.50
  ស្លឹកងុប
  ស្លឹកម្ទេស Chili Leave 
  $2.50
  ស្លឹកម្ទេស Chili Leave
  ក្រសាំងទៀប Peperomia Pellucida 
  $2.50
  ក្រសាំងទៀប Peperomia Pellucida
  តាំងអោ Celery 
  $2.50
  តាំងអោ Celery
  ស្លឹកខ្ទឹម Spring Onion 
  $3.50
  ស្លឹកខ្ទឹម spring onion
  ស្លឹកជន្លុង Malabar Spinach 
  $2.50
  ស្លឹកជន្លុង Malabar spinach
  ស្អំ Climbing Wattle 
  $2.50
  ស្អំ Climbing Wattle
  ស្តៅ Azadirachta Indica 
  $2.50
  ស្តៅ Azadirachta Indica
  ម្រះព្រៅ Holy Basil 
  $2.50
  ម្រះព្រៅ Holy Basil
  កញ្ឆែត Water Minosa 
  $2.12
  កញ្ឆែត Water Minosa
  ភ្លៅកង្កែប Water Celery 
  $2.12
  ភ្លៅកង្កែប Water Celery
  ជីវ៉ាន់ស៊ុយ Chervil 
  $2.50
  ជីវ៉ាន់ស៊ុយ Chervil
  ជីនាងវង Anise Basil 
  $2.50
  ជីនាងវង Anise Basil
  ជីអង្កាម Mint 
  $2.50
  ជីអង្កាម Mint
  ជីរណា 
  $2.50
  ជីរណា
  ជីពងទាកូន 
  $3.00
  ជីពងទាកូន
  ស្លឹកក្រូចសើច 
  $3.50
  ស្លឹកក្រូចសើច
  ម្អម Rice Paddy Herb 
  $2.50
  ម្អម Rice Paddy Herb
  គល់ស្លឹកគ្រៃlemon Grass 
  $0.30
  គល់ស្លឹកគ្រៃLemon Grass
  ផ្កាកំប្លោក Water Hyacinth 
  $2.50
  ផ្កាកំប្លោក Water Hyacinth
  ផ្កាស្នោរ Sesbania Javaica 
  $2.50
  ផ្កាស្នោរ Sesbania Javaica
  ផ្កាគូឆាយ 
  $3.00
  ផ្កាគូឆាយ
  ស្លឹកគូឆាយ 
  $3.00
  ស្លឹកគូឆាយ
  ស្លឹកម្រុំ Moringa 
  $3.00
  ស្លឹកម្រុំ Moringa
  ផ្ទី Callaloo 
  $2.50
  ផ្ទី Callaloo
  សណ្តែកបណ្តុះ 
  $2.50
  សណ្តែកបណ្តុះ
  ផ្សិតចំបើង 
  $7.00
  ផ្សិតចំបើង
  ផ្សិតអំបោះ 
  $4.00
  ផ្សិតអំបោះ
  ត្រសក់ផ្អរ 
  $2.00
  ត្រសក់ផ្អរ
  ត្រសក់ជប៉ុន 
  $4.00
  ត្រសក់ជប៉ុន
  ត្រសក់ស្រូវខ្ចី 
  $4.20
  ននោងមូល 
  $2.00
  ននោងមូល
  ត្រឡាច 
  $2.00
  ត្រឡាច
  ប៉េងបោះហាវ៉ៃ 
  $2.75
  ប៉េងបោះហាវ៉ៃ
  ប៉េងបោះឆឺរី 
  $3.00
  ប៉េងបោះឆឺរី
  ម្ទេសហាវ៉ៃក្រហម 
  $6.00
  ម្ទេសហាវ៉ៃក្រហម
  ម្ទេសហាវៃខៀវ 
  $3.50
  ម្ទេសហាវៃខៀវ
  ម្ទេសហាវៃលឿង 
  $3.50
  ម្ទេសហាវៃលឿង
  ផ្កាខាត់ណាស 
  $3.50
  ផ្កាខាត់ណាស
  ផ្កាប្រូកូលី 
  $4.25
  ម្ទេសអាចម៍សត្វ 
  $3.50
  ម្ទេសអាចម៍សត្វ
  ម្ទេសប្លោក 
  $3.00
  ម្ទេសប្លោក
  ម្ទេសដៃនាង 
  $4.25
  ម្ទេសដៃនាង
  ម្ទេសខ្មែរ 
  $5.50
  ម្ទេសខ្មែរ
  អំពិលខ្ចី Green Tamarind 
  $3.00
  អំពិលខ្ចី Green Tamarind
  ត្រប់ស្វាយ 
  $2.00
  ត្រប់ស្វាយ
  ត្រប់ស្រួយ 
  $2.00
  ត្រប់ស្រួយ
  ត្រប់ញង 
  $2.00
  ត្រប់ញង
  សណ្តែកបារាំង 
  $3.00
  សណ្តែកបារាំង
  សណ្តែកកួរ 
  $3.00
  សណ្តែកកួរ
  សណ្តែកជប៉ុន 
  $3.00
  សណ្តែកជប៉ុន
  ពោតបារាំង 
  $3.50
  ពោតបារាំង
  ពពាយ 
  $3.00
  ពពាយ
  ពោតហាវ៉ៃ 
  $1.00
  ពោតហាវ៉ៃ
  ពោតខ្មែរ 
  $1.00
  ពោតខ្មែរ
  ទំពាំងបារាំង Asparagus 
  $3.00
  ទំពាំងបារាំង Asparagus
  ម្រះខ្មែរ Khmer Bitter Gourd 
  $3.00
  ម្រះខ្មែរ Khmer Bitter Gourd
  ម្រះហាវ៉ៃ Hawaii Bitter Gourd 
  $3.00
  ម្រះហាវ៉ៃ Hawaii Bitter Gourd
  ល្ពៅឃ្លោក 
  $4.00
  ល្ពៅឃ្លោក
  ល្ពៅខ្មែរ Khmer Pupkin 
  $2.00
  ល្ពៅខ្មែរ Khmer Pupkin
  ល្ពៅបារាំងលឿង Yellow Zucchini 
  $6.00
  ល្ពៅបារាំងលឿង Yellow Zucchini
  ល្ពៅបារាំងខៀវ Green Zucchini 
  $6.00
  ល្ពៅបារាំងខៀវ Green Zucchini
  ល្ហុងខ្ចី Green Papaya 
  $2.50
  ល្ហុងខ្ចី Green Papaya
  ផ្លែស៊ូ 
  $3.00
  ផ្លែស៊ូ
  ក្រូចឆ្មា Lemon 
  $3.50
  ក្រូចឆ្មា Lemon
  ក្រសាំង 
  $2.00
  ក្រសាំង
  ផ្លែសូហាវស White Kohlrabi 
  $8.00
  ផ្លែសូហាវស White Kohlrabi
  ត្រយូងចេក 
  $1.75
  ត្រយូងចេក

  ឆៃថាវ 
  $2.00
  ឆៃថាវ
  ការ៉ុត 
  $2.75
  ការ៉ុត
  ដំឡូងបារាំង 
  $2.75
  ដំឡូងបារាំង
  ដំឡូងជ្វាស 
  $2.00
  ដំឡូងជ្វាស
  ដំឡូងជ្វាការ៉ុត 
  $2.00
  ដំឡូងជ្វាការ៉ុត
  ខ្ទឹមបារាំង 
  $3.00
  ខ្ទឹមបារាំង
  ត្រាវតូច 
  $3.00
  ត្រាវតូច
  ត្រាវធំ 
  $4.00
  ត្រាវធំ
  ខ្ញី 
  $4.50
  ខ្ញី
  មើមឈូក 
  $5.00
  មើមឈូក
  ក្រអាវឈូក 
  $5.00
  ក្រអាវឈូក
  ខ្ទឹមស 
  $4.50
  ខ្ទឹមស
  ខ្ទឹមក្រហម 
  $4.50
  ខ្ទឹមក្រហម
  រំដេង 
  $2.00
  រំដេង
  ខ្ជាយ 
  $2.00
  ខ្ជាយ
  រមៀត 
  $2.00
  រមៀត
  ទំពាំង 
  $2.50
  ទំពាំង
  គ្រឿងគ្រប់មុខ 
  $0.30

  សាច់ជ្រូកផាត់ 
  $40.00
  សាច់ជ្រូកផាត់
  សាច់ជ្រូកចំឡក 
  $8.50
  សាច់ជ្រូកចំឡក
  សាច់ជ្រូកភ្លៅ 
  $8.00
  សាច់ជ្រូកភ្លៅ
  សាច់ជ្រូកបីជាន់ 
  $8.00
  សាច់ជ្រូកបីជាន់
  សាច់ជ្រូកស្មារមុខ 
  $8.00
  សាច់ជ្រូកស្មារមុខ
  សាច់ជ្រូកខាប៉ាវ 
  $8.00
  ឆ្អឹងជំនីជ្រូក 
  $8.50
  ឆ្អឹងជំនីជ្រូក
  ជើងជ្រូក 
  $7.00
  ជើងជ្រូក
  ឆ្អឹងស៊ុប 
  $6.50
  ឆ្អឹងស៊ុប
  ត្រចៀកជ្រូក 
  $8.50
  ត្រចៀកជ្រូក
  ច្រមុះជ្រូក 
  $5.50
  ច្រមុះជ្រូក
  ក្បាលជ្រូក 
  $5.75
  ក្បាលជ្រូក
  ក្រពះជ្រូក 
  $8.50
  ក្រពះជ្រូក
  ពោះវៀតជ្រូក 
  $9.13
  ពោះវៀតជ្រូក
  ថ្លើមជ្រូក 
  $8.00
  ថ្លើមជ្រូក
  សាច់គោភ្លៅលេខ១ 
  $14.00
  សាច់គោភ្លៅលេខ១
  សាច់គោប៉ាងពោះ 
  $13.00
  សាច់គោប៉ាងពោះ
  សាច់គោចំឡកក្នុង 
  $16.50
  សាច់គោចំឡកក្នុង
  សាច់គោចំឡកក្រៅ 
  $16.50
  សាច់គោចំឡកក្រៅ
  សាច់គោស្រួយកំភួនជើង 
  $14.00
  សាច់គោស្រួយកំភួនជើង
  សាច់គោឆ្ងក 
  $15.00
  សាច់គោឆ្ងក
  កន្ទុយគោ 
  $10.00
  កន្ទុយគោ
  ក្រចកជើងគោ 
  $6.50
  ក្រចកជើងគោ
  មាន់ស្រែ 
  $9.50
  មាន់ស្រែ
  ត្រីរ៉ស់ស្រែ 
  $13.00
  ត្រីរ៉ស់ស្រែ
  ត្រីឌៀប 
  $13.00
  ត្រីឌៀប
  ត្រីច្រកែង 
  $8.00
  ត្រីច្រកែង
  ត្រីស្លឹកឬស្សី 
  $10.00
  ត្រីស្លឹកឬស្សី
  ត្រីរៀល 
  $3.00
  ត្រីរៀល
  ត្រីឆ្លូញ 
  $3.25
  ត្រីឆ្លូញ
  ត្រីអណ្តែងរឹង 
  $8.00
  ត្រីអណ្តែងរឹង
  ត្រីអណ្តែងទន់ 
  $8.00
  ត្រីអណ្តែងទន់
  ត្រីកញ្ចុះ 
  $4.00
  ត្រីកញ្ចុះ
  ត្រីត្រឱន 
  $4.25
  ត្រីត្រឱន
  ត្រីកែស 
  $13.00
  ត្រីកែស
  ត្រីឆ្លាំង 
  $7.50
  ត្រីឆ្លាំង
  ប្រហិតត្រីឡាត 
  $3.00
  ប្រហិតត្រីឡាត
  ប្រហិតត្រីគឿង 
  $3.25
  ប្រហិតត្រីគឿង
  កំពិសនិងកូនត្រីល្អិត 
  $3.50
  កំពិសនិងកូនត្រីល្អិត
  បង្គាឳខាស់ 
  $12.00
  បង្គាឳខាស់
  មឹក បំពង់ 
  $12.00
  មឹក បំពង់
  ក្តាមថ្ម 
  $22.00
  ក្តាមថ្ម
  ក្តាមសេះ 
  $17.00
  ក្តាមសេះ
  ពងទាប្រៃ 
  $0.32
  ពងទាប្រៃ
  ពងទាសាប 
  $0.23
  ពងទាសាប
  ពងមាន់ស្រែ 
  $0.50
  ពងមាន់ស្រែ

  អង្ករខ្មែរធម្មជាតិសែនក្រអូបពិសេស 
  $27.00
  ម្សៅអង្ករខ្សាយ 
  $3.00
  ម្សៅអង្ករដំណើប 
  $3.00
  អង្ករសម្រូប១០០% 
  $3.00

  ផ្អកត្រីត្រីប្រាកងមាស៧០០ក្រាម 
  $8.00
  ផ្អកត្រីឆ្តោរកងមាស៧០០ក្រាម 
  $8.00
  ប្រហុកត្រីរៀលកងមាស៧០០ក្រាម 
  $5.50
  ប្រហុកត្រីកំភ្លាញឆ្អឹង៤៥០ក្រាម 
  $5.00
  ប្រហុកធម្មជាតិត្រីរ៉សសាច់ ៤០០ក្រាម 
  $5.00
  ប្រហុកធម្មជាតិត្រីកំភ្លាញសាច់ 
  $5.00

  ទឹកស៊ីអ៊ីវលាងឡេង៤៥០មល 
  $1.00
  ទឹកស៊ីអ៊ីវលាងឡេង១៥០មល 
  $0.50
  ទឹកត្រីកញ្ចាញ់ច្រាស់៧៥០មល 
  $1.00
  ទឹកត្រីកញ្ចាញ់ច្រាស់១៥០មល 
  $1.00
  ទឹកត្រីសុទ្ឋ១០០%៣០០មល 
  $2.00
  ទឹកម្ទេសពិសេស៥០០ក្រាម 
  $1.25
  ទឹកសៀងពិសេស៥០០ 
  $1.25
  ទឹកខ្មេះទឹកត្នោត 
  $1.50
  សៀងផ្អែម 
  $1.00
  អំបិលកំពតទំងន់១គីឡូ 
  $2.50
  ស្ករត្នោតមាសទំងន់១គីឡូ 
  $3.50
  ស្ករត្នោតម្សៅ 
  $4.25
  ងាំង៉ូវមួយកំប៉ុង១០គ្រាប់ 
  $3.75

  ទឹកឃ្មុំផ្កាព្រៃចំរុះចំណុះ៥០០មល 
  $13.50
  ទឹកឃ្មុំផ្កាព្រៃចំរុះចំណុះ២០០មល 
  $5.50
  ទឹកឃ្មុំផ្កាព្រៃចំរុះចំណុះ១០០មល 
  $3.50
  ទឹកឃ្មុំផ្កាគរ៥០០មល 
  $13.50
  ទឹកឃ្មុំផ្កាកៅស៊ូ៥០០មល 
  $13.50

  នំថោងនួនរសជាតិត្រាវ 
  $2.00
  នំថោងនួនរសជាតិធូរេន 
  $2.00
  នំថោងនួនរសជាតិខ្នុរ 
  $2.00
  នំថោងនួនរសជាតិស្រគានាគ 
  $2.00
  នំថោងនួនរសជាតិដូង 
  $2.00
  នំថោងនួនរសជាតិ 
  $2.00
  ទឹកត្រាវ ចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00
  នំថោងនួនរសជាតិស្លឹកតើយ 
  $2.00
  នំកូរ 
  $1.00
  នំផ្លែអាយ 
  $1.00
  នំទ្រាបបាយ 
  $1.00
  ចេកឆឹង 
  $1.00
  ស្ករត្នោតម្សៅ 
  $4.25
  ដំឡូងឆឹង 
  $1.00
  ចាហួយដូង 
  $1.00
  ចាហួយដូងស្លឹកតយ 
  $1.00
  ចាហួយដូងដំឡូងជ្វាលឿង 
  $1.00
  ចាហួយដូងល្ពៅ 
  $1.00

  ទឹកសណ្តែកសចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00
  ទឹកសណ្តែកក្រហមចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00
  ទឹកណ្តែកខៀវចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00
  ទឹកល្ពៅចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00
  ទឹកដំឡូងជ្វាចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00
  ទឹកត្រាវ ចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00
  ទឹកពោតហាវ៉ៃចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00
  ទឹកត្នោតផ្អែម ចំណុះ៣៥០មល 
  $1.00

  កន្រ្តងប្រហុក Prahok Basket 
  $2.00
  កន្រ្តកផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $3.50
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $8.00
  កន្ច្រែងបន្លែ Vegetable Basket 
  $2.00
  កន្រ្តកផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $6.75
  កន្ច្រែងបន្លែតូចvegetable Basket Small 
  $2.00
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $8.00
  កន្ច្រែងបន្លែ Vegetable Basket 
  $2.65
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $3.50
  ធុងសំរាមល្ពាក់ធំ Lpak Trash Can Big 
  $3.50
  វែកជ្រោយបាយ Vek Chroy Bai 
  $2.00
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $2.15
  កន្ច្រែងបន្លែ Vegetable Basket Middle 
  $2.15
  ត្រនាប់ឆ្នាំង Pots And Pans 
  $1.65
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $3.50
  កន្ច្រែងបន្លែធំ Vegetable Basket Big 
  $4.25
  ត្រនាប់ឆ្នាំង Pots And Pans 
  $4.25
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $2.00
  ធុងសំរាមល្ពាក់តូច Lpak Trash Can Small 
  $2.15
  កន្រ្តងប្រហុក Prahok Basket 
  $2.00
  កន្រ្តកផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $3.50
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $8.00
  កន្ច្រែងបន្លែ Vegetable Basket 
  $2.00
  កន្រ្តកផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $6.75
  កន្ច្រែងបន្លែតូចvegetable Basket Small 
  $2.00
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $8.00
  កន្ច្រែងបន្លែ Vegetable Basket 
  $2.65
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $3.50
  ធុងសំរាមល្ពាក់ធំ Lpak Trash Can Big 
  $3.50
  វែកជ្រោយបាយ Vek Chroy Bai 
  $2.00
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $2.15
  កន្ច្រែងបន្លែ Vegetable Basket Middle 
  $2.15
  ត្រនាប់ឆ្នាំង Pots And Pans 
  $1.65
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $3.50
  កន្ច្រែងបន្លែធំ Vegetable Basket Big 
  $4.25
  ត្រនាប់ឆ្នាំង Pots And Pans 
  $4.25
  កន្ច្រែងផ្លែឈើ Fruit Basket 
  $6.65
  កន្ច្រែងបន្លែ Vegetable Basket 
  $2.00
  ធុងសំរាមល្ពាក់តូច Lpak Trash Can Small 
  $2.15

  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រៃ២០០ក្រាមsaltedcashew Nut200g 
  $6.00
  ចន្ទីតាំងម៉ែ១៨០ក្រាមcashew Nut Withcoconut180g 
  $6.75
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានសំបក១៥០ក្រាមcashew Nut150g 
  $4.75
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទី២០០ក្រាមcashew Nut 200g 
  $6.00
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រៃ១២០ក្រាមsalted Cashew Nut 120g 
  $4.00
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានសំបក120ក្រាម Cashew Nut 120g 
  $3.75
  ចន្ទីតាំងម៉ែ១២០ក្រាមcashew Nut Withcoconut120g 
  $3.75
  ដំណាប់ស្វាយ១០០ក្រាមdried Mango100g 
  $2.00
  ដំឡូងឆាប២០០ក្រាម Sweet Potato 200g 
  $2.00
  ចេកឆាប២០០ក្រាម Banan Chip 200g 
  $2.00
  ត្រាវឆាប១២៥ក្រាម Taro Chip 125g 
  $2.00
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានសំបក300ក្រាម Cashew Nut 300g 
  $7.50
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានសំបក150ក្រាម Cashew Nut 150g 
  $5.00
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានសំបក430ក្រាម Cashew Nut 430g 
  $10.00
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានសំបក220ក្រាម Cashew Nut 220g 
  $6.00
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រៃ450ក្រាមsalted Cashew Nut 450g 
  $9.00
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានសំបក120ក្រាម Cashew Nut 120g 
  $9.00
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រៃ170ក្រាមsalted Cashew Nut 170g 
  $4.00

  គ្រាប់សណ្ដែកដីឆៅ- 250g Raw Peanut-250g 
  $1.50
  សាគូវែង-120g Sago Long-120g 
  $1.00
  សណ្តែកក្រហម-500g Red Bean- 500g 
  $2.13
  សណ្តែកខ្មៅ-500g Black Been-500g 
  $1.75
  សណ្តែកសៀងកិន-500g Pealed Soy Been-500g 
  $1.35
  សណ្ដែកប្រេង-500g Mung Bean-500g 
  $2.00
  សណ្តែកគុយស-500g White Been-500g 
  $1.87
  សណ្តែកសៀងមូល-500g Soy Been-500g 
  $1.20
  សាគូគ្រាប់-500g Sago-500g 
  $1.25
  អំបិលអ៊ីយ៉ូត-500g Iodized Salt-500g 
  $0.50
  ម្សៅឆា-500g Tapioca Flour-500g 
  $1.00
  សណ្តែកលឿងបក- 500g Pealed Mung Bean-500g 
  $1.85
  ម្សៅមី-500g Wheat Flour-500g 
  $1.25
  ម្ទេសប្លោកក្រៀម-50g Dried Cayenne Chilli-50g 
  $1.12