ផ្ទះបាំងកក

   Menu
  Title Price
  1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ
  1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ 

  កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
  #1 Menu

  $3.00*
  11. បុកល្ហុងរួម
  11. បុកល្ហុងរួម 
  #2 Menu
  $4.00
  13. បុកងាវ
  13. បុកងាវ 
  #3 Menu
  $3.75
  15. បង្គារហោះចានតូច
  15. បង្គារហោះចានតូច 
  #4 Menu
  $3.75
  17. បុកមីពិសេស
  17. បុកមីពិសេស 
  #5 Menu
  $3.00
  19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក
  19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក 
  #6 Menu
  $3.50
  20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់
  20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់ 
  #7 Menu
  $0.50
  22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ
  22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ 
  #8 Menu
  $3.75
  24. ញាំពងទាស្ងោរ
  24. ញាំពងទាស្ងោរ 
  #9 Menu
  $2.00
  26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ
  26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ 
  #10 Menu
  $3.75
  28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ
  28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ 
  #11 Menu
  $3.75
  3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ
  3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ 

  កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
  #12 Menu

  $1.75*
  31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់)
  31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់) 
  #13 Menu
  $3.50*
  33. ភ្លាសាច់គោ
  33. ភ្លាសាច់គោ 
  #14 Menu
  $3.00
  35. ភ្លាបង្គារឆៅ
  35. ភ្លាបង្គារឆៅ 
  #15 Menu
  $4.00
  37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក
  37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក 
  #16 Menu
  $3.75
  39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក
  39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក 
  #17 Menu
  $5.00
  40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក
  40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក 
  #18 Menu
  $5.00
  43. មូកាថះ
  43. មូកាថះ 
  #19 Menu
  $7.50
  45. បង្គារស្រវឹង
  45. បង្គារស្រវឹង 
  #20 Menu
  $4.00
  47. ឆាលាសហូល
  47. ឆាលាសហូល 
  #21 Menu
  $3.00
  49. ក្តាមឆាម្រេច
  49. ក្តាមឆាម្រេច 
  #22 Menu
  $7.50
  50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់)
  50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
  #23 Menu
  $2.50*
  52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់)
  52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
  #24 Menu
  $2.50*
  54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​
  54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​ 
  #25 Menu
  $2.50*
  57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ
  57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ 
  #26 Menu
  $4.00
  59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក)
  59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
  #27 Menu
  $2.00*
  60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក)
  60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
  #28 Menu
  $2.00*
  62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក)
  62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក) 
  #29 Menu
  $2.50*
  64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង
  64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
  #30 Menu
  $3.00
  66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស
  66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស 
  #31 Menu
  $3.75
  68. មឹកឆាម្រះព្រៅ
  68. មឹកឆាម្រះព្រៅ 
  #32 Menu
  $3.75
  7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ
  7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ 
  #33 Menu
  $1.50
  71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ
  71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ 
  #34 Menu
  $3.75
  73. មីតុងយ៉ាំង
  73. មីតុងយ៉ាំង 
  #35 Menu
  $5.00
  75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់)
  75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
  #36 Menu
  $2.50*
  77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ
  77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
  #37 Menu
  $2.00
  79. បាយឆាណែម
  79. បាយឆាណែម 
  #38 Menu
  $2.50
  8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក
  8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក 
  #39 Menu
  $2.25
  81. បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង
  81. បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង 
  #40 Menu
  $3.00
  83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)
  83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក) 
  #41 Menu
  $3.00*
  85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់)
  85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
  #42 Menu
  $2.00*
  87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក)
  87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក) 
  #43 Menu
  $2.00*
  89. បាយឆាឡុកឡាក់
  89. បាយឆាឡុកឡាក់ 
  #44 Menu
  $3.00
  90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ
  90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ 
  #45 Menu
  $3.00
  92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង
  92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
  #46 Menu
  $3.00
  ១៤.​ បុកសណ្តែកគួរក្តាមប្រៃ
  ១៤.​ បុកសណ្តែកគួរក្តាមប្រៃ 
  #47 Menu
  $2.00
  ២០. បាយដំណើប
  ២០. បាយដំណើប 
  #48 Menu
  $0.50
  ៣៤. ភ្លាក្ដាមប្រៃ
  ៣៤. ភ្លាក្ដាមប្រៃ 
  #49 Menu
  $3.00
  ៥១. ផាត់ថៃ គ្រឿងសមុទ្រ
  ៥១. ផាត់ថៃ គ្រឿងសមុទ្រ 
  #50 Menu
  $3.00
  ៥៤. ផាត់ស៊ីអ៊ីវគ្រឿងសមុទ្រ
  ៥៤. ផាត់ស៊ីអ៊ីវគ្រឿងសមុទ្រ 
  #51 Menu
  $3.00
  ៦០. ឆាខាត់ណាគ្រឿងសមុទ្រ
  ៦០. ឆាខាត់ណាគ្រឿងសមុទ្រ 
  #52 Menu
  $3.00
  ៦២. ឆាបន្លែរួមគ្រឿងសមុទ្រ
  ៦២. ឆាបន្លែរួមគ្រឿងសមុទ្រ 
  #53 Menu
  $3.00
  ៧៥. ស៊ុបកូនកាត់គ្រឿងសមុទ្រ
  ៧៥. ស៊ុបកូនកាត់គ្រឿងសមុទ្រ 
  #54 Menu
  $3.00
  ៧៧. ស៊ុបជីឆាយ គ្រឿងសមុទ្រ
  ៧៧. ស៊ុបជីឆាយ គ្រឿងសមុទ្រ 
  #55 Menu
  $3.00
  ៨២. បាយឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ
  ៨២. បាយឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
  #56 Menu
  $3.00
  ៨៥. បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ
  ៨៥. បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ 
  #57 Menu
  $2.50
  ៨៧. បាយឆាគ្រឿងគ្រឿងសមុទ្រ
  ៨៧. បាយឆាគ្រឿងគ្រឿងសមុទ្រ 
  #58 Menu
  $2.50
  ៨៨. បាយឆាតុងយ៉ាំងខ្ចប់ពងមាន់គ្រឿងសមុទ្រ
  ៨៨. បាយឆាតុងយ៉ាំងខ្ចប់ពងមាន់គ្រឿងសមុទ្រ 
  #59 Menu
  $3.75
  ៨៦. បាយឆាការីលឿងគ្រឿងសមុទ្រ
  ៨៦. បាយឆាការីលឿងគ្រឿងសមុទ្រ 
  #60 Menu
  $2.50
  ៨៣. បាយឆាយាំងចូវ គ្រឿងសមុទ្រ
  ៨៣. បាយឆាយាំងចូវ គ្រឿងសមុទ្រ 
  #61 Menu
  $2.50
  ៧៨. សម្លការីខៀវគ្រឿងសមុទ្រ
  ៧៨. សម្លការីខៀវគ្រឿងសមុទ្រ 
  #62 Menu
  $5.00
  ៧៦. ស៊ុបតៅហ៊ូផ្សិតខ្មៅគ្រឿងសមុទ្រ
  ៧៦. ស៊ុបតៅហ៊ូផ្សិតខ្មៅគ្រឿងសមុទ្រ 
  #63 Menu
  $3.00
  ៧៤. ស៊ុបតុងយ៉ាំងគ្រឿងសមុទ្រ
  ៧៤. ស៊ុបតុងយ៉ាំងគ្រឿងសមុទ្រ 
  #64 Menu
  $3.75
  ៦១. ឆាម្រេច គ្រឿងសមុទ្រ
  ៦១. ឆាម្រេច គ្រឿងសមុទ្រ 
  #65 Menu
  $3.00
  ៥៨, ឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ
  ៥៨, ឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
  #66 Menu
  $3.00
  ៥២. គ្រឿងសមុទ្រ
  ៥២. គ្រឿងសមុទ្រ 
  #67 Menu
  $3.00
  ៥០. ផាត់ម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ
  ៥០. ផាត់ម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
  #68 Menu
  $3.00
  ២៣. ញាំមីគ្រឿងសមុទ្រ
  ២៣. ញាំមីគ្រឿងសមុទ្រ 
  #69 Menu
  $3.75
  ១៥. បង្គារហោះចានធំ
  ១៥. បង្គារហោះចានធំ 
  #70 Menu
  $7.50
  92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង
  92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
  #71 Menu
  $3.00
  90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ
  90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ 
  #72 Menu
  $3.00
  89. បាយឆាឡុកឡាក់
  89. បាយឆាឡុកឡាក់ 
  #73 Menu
  $3.00
  87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក)
  87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក) 
  #74 Menu
  $2.00*
  85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់)
  85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
  #75 Menu
  $2.00*
  83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)
  83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក) 
  #76 Menu
  $3.00*
  81. បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង
  81. បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង 
  #77 Menu
  $3.00
  8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក
  8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក 
  #78 Menu
  $2.25
  79. បាយឆាណែម
  79. បាយឆាណែម 
  #79 Menu
  $2.50
  77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ
  77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
  #80 Menu
  $2.00
  75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់)
  75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
  #81 Menu
  $2.50*
  73. មីតុងយ៉ាំង
  73. មីតុងយ៉ាំង 
  #82 Menu
  $5.00
  71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ
  71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ 
  #83 Menu
  $3.75
  7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ
  7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ 
  #84 Menu
  $1.50
  68. មឹកឆាម្រះព្រៅ
  68. មឹកឆាម្រះព្រៅ 
  #85 Menu
  $3.75
  66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស
  66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស 
  #86 Menu
  $3.75
  64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង
  64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
  #87 Menu
  $3.00
  62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក)
  62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក) 
  #88 Menu
  $2.50*
  60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក)
  60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
  #89 Menu
  $2.00*
  59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក)
  59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
  #90 Menu
  $2.00*
  57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ
  57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ 
  #91 Menu
  $4.00
  54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​
  54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​ 
  #92 Menu
  $2.50*
  52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់)
  52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
  #93 Menu
  $2.50*
  50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់)
  50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
  #94 Menu
  $2.50*
  49. ក្តាមឆាម្រេច
  49. ក្តាមឆាម្រេច 
  #95 Menu
  $7.50
  47. ឆាលាសហូល
  47. ឆាលាសហូល 
  #96 Menu
  $3.00
  45. បង្គារស្រវឹង
  45. បង្គារស្រវឹង 
  #97 Menu
  $4.00
  43. មូកាថះ
  43. មូកាថះ 
  #98 Menu
  $7.50
  40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក
  40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក 
  #99 Menu
  $5.00
  39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក
  39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក 
  #100 Menu
  $5.00
  37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក
  37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក 
  #101 Menu
  $3.75
  35. ភ្លាបង្គារឆៅ
  35. ភ្លាបង្គារឆៅ 
  #102 Menu
  $4.00
  33. ភ្លាសាច់គោ
  33. ភ្លាសាច់គោ 
  #103 Menu
  $3.00
  31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់)
  31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់) 
  #104 Menu
  $3.50*
  3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ
  3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ 

  កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
  #105 Menu

  $1.75*
  28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ
  28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ 
  #106 Menu
  $3.75
  26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ
  26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ 
  #107 Menu
  $3.75
  24. ញាំពងទាស្ងោរ
  24. ញាំពងទាស្ងោរ 
  #108 Menu
  $2.00
  22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ
  22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ 
  #109 Menu
  $3.75
  20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់
  20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់ 
  #110 Menu
  $0.50
  19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក
  19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក 
  #111 Menu
  $3.50
  17. បុកមីពិសេស
  17. បុកមីពិសេស 
  #112 Menu
  $3.00
  15. បង្គារហោះចានតូច
  15. បង្គារហោះចានតូច 
  #113 Menu
  $3.75
  13. បុកងាវ
  13. បុកងាវ 
  #114 Menu
  $3.75
  11. បុកល្ហុងរួម
  11. បុកល្ហុងរួម 
  #115 Menu
  $4.00
  1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ
  1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ 

  កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
  #116 Menu

  $3.00*

  Categories


   Menu