ផ្ទះបាំងកក

  - 023 555 25 99

  1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ 
  កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
  $3.00*
  11. បុកល្ហុងរួម 
  $4.00
  13. បុកងាវ 
  $3.75
  15. បង្គារហោះចានតូច 
  $3.75
  17. បុកមីពិសេស 
  $3.00
  19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក 
  $3.50
  20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់ 
  $0.50
  22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  24. ញាំពងទាស្ងោរ 
  $2.00
  26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ 
  កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
  $1.75*
  31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់) 
  $3.50*
  33. ភ្លាសាច់គោ 
  $3.00
  35. ភ្លាបង្គារឆៅ 
  $4.00
  37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក 
  $3.75
  39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក 
  $5.00
  40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក 
  $5.00
  43. មូកាថះ 
  $7.50
  45. បង្គារស្រវឹង 
  $4.00
  47. ឆាលាសហូល 
  $3.00
  49. ក្តាមឆាម្រេច 
  $7.50
  50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
  $2.50*
  52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
  $2.50*
  54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​ 
  $2.50*
  57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ 
  $4.00
  59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
  $2.00*
  60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
  $2.00*
  62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក) 
  $2.50*
  64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
  $3.00
  66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស 
  $3.75
  68. មឹកឆាម្រះព្រៅ 
  $3.75
  7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ 
  $1.50
  71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ 
  $3.75
  73. មីតុងយ៉ាំង 
  $5.00
  75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
  $2.50*
  77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
  $2.00
  79. បាយឆាណែម 
  $2.50
  8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក 
  $2.25
  81. បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង 
  $3.00
  83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក) 
  $3.00*
  85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
  $2.00*
  87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក) 
  $2.00*
  89. បាយឆាឡុកឡាក់ 
  $3.00
  90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
  $3.00
  ១៤.​ បុកសណ្តែកគួរក្តាមប្រៃ 
  $2.00
  ២០. បាយដំណើប 
  $0.50
  ៣៤. ភ្លាក្ដាមប្រៃ 
  $3.00
  ៥១. ផាត់ថៃ គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៥៤. ផាត់ស៊ីអ៊ីវគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៦០. ឆាខាត់ណាគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៦២. ឆាបន្លែរួមគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៧៥. ស៊ុបកូនកាត់គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៧៧. ស៊ុបជីឆាយ គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៨២. បាយឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៨៥. បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ 
  $2.50
  ៨៧. បាយឆាគ្រឿងគ្រឿងសមុទ្រ 
  $2.50
  ៨៨. បាយឆាតុងយ៉ាំងខ្ចប់ពងមាន់គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  ៨៦. បាយឆាការីលឿងគ្រឿងសមុទ្រ 
  $2.50
  ៨៣. បាយឆាយាំងចូវ គ្រឿងសមុទ្រ 
  $2.50
  ៧៨. សម្លការីខៀវគ្រឿងសមុទ្រ 
  $5.00
  ៧៦. ស៊ុបតៅហ៊ូផ្សិតខ្មៅគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៧៤. ស៊ុបតុងយ៉ាំងគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  ៦១. ឆាម្រេច គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៥៨, ឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៥២. គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ៥០. ផាត់ម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  ២៣. ញាំមីគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  ១៥. បង្គារហោះចានធំ 
  $7.50
  92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
  $3.00
  90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  89. បាយឆាឡុកឡាក់ 
  $3.00
  87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក) 
  $2.00*
  85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
  $2.00*
  83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក) 
  $3.00*
  81. បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង 
  $3.00
  8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក 
  $2.25
  79. បាយឆាណែម 
  $2.50
  77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
  $2.00
  75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
  $2.50*
  73. មីតុងយ៉ាំង 
  $5.00
  71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ 
  $3.75
  7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ 
  $1.50
  68. មឹកឆាម្រះព្រៅ 
  $3.75
  66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស 
  $3.75
  64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
  $3.00
  62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក) 
  $2.50*
  60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
  $2.00*
  59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
  $2.00*
  57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ 
  $4.00
  54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​ 
  $2.50*
  52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
  $2.50*
  50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
  $2.50*
  49. ក្តាមឆាម្រេច 
  $7.50
  47. ឆាលាសហូល 
  $3.00
  45. បង្គារស្រវឹង 
  $4.00
  43. មូកាថះ 
  $7.50
  40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក 
  $5.00
  39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក 
  $5.00
  37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក 
  $3.75
  35. ភ្លាបង្គារឆៅ 
  $4.00
  33. ភ្លាសាច់គោ 
  $3.00
  31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់) 
  $3.50*
  3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ 
  កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
  $1.75*
  28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  24. ញាំពងទាស្ងោរ 
  $2.00
  22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.75
  20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់ 
  $0.50
  19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក 
  $3.50
  17. បុកមីពិសេស 
  $3.00
  15. បង្គារហោះចានតូច 
  $3.75
  13. បុកងាវ 
  $3.75
  11. បុកល្ហុងរួម 
  $4.00
  1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ 
  កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
  $3.00*

  Categories


   Menu