ផ្ទះបាំងកក

 Menu
Title Price
1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ
1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ 

កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
#1 Menu

$3.00*
11. បុកល្ហុងរួម
11. បុកល្ហុងរួម 
#2 Menu
$4.00
13. បុកងាវ
13. បុកងាវ 
#3 Menu
$3.75
15. បង្គារហោះចានតូច
15. បង្គារហោះចានតូច 
#4 Menu
$3.75
17. បុកមីពិសេស
17. បុកមីពិសេស 
#5 Menu
$3.00
19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក
19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក 
#6 Menu
$3.50
20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់
20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់ 
#7 Menu
$0.50
22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ
22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ 
#8 Menu
$3.75
24. ញាំពងទាស្ងោរ
24. ញាំពងទាស្ងោរ 
#9 Menu
$2.00
26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ
26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ 
#10 Menu
$3.75
28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ
28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ 
#11 Menu
$3.75
3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ
3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ 

កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
#12 Menu

$1.75*
31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់)
31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់) 
#13 Menu
$3.50*
33. ភ្លាសាច់គោ
33. ភ្លាសាច់គោ 
#14 Menu
$3.00
35. ភ្លាបង្គារឆៅ
35. ភ្លាបង្គារឆៅ 
#15 Menu
$4.00
37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក
37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក 
#16 Menu
$3.75
39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក
39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក 
#17 Menu
$5.00
40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក
40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក 
#18 Menu
$5.00
43. មូកាថះ
43. មូកាថះ 
#19 Menu
$7.50
45. បង្គារស្រវឹង
45. បង្គារស្រវឹង 
#20 Menu
$4.00
47. ឆាលាសហូល
47. ឆាលាសហូល 
#21 Menu
$3.00
49. ក្តាមឆាម្រេច
49. ក្តាមឆាម្រេច 
#22 Menu
$7.50
50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់)
50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
#23 Menu
$2.50*
52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់)
52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
#24 Menu
$2.50*
54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​
54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​ 
#25 Menu
$2.50*
57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ
57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ 
#26 Menu
$4.00
59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក)
59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
#27 Menu
$2.00*
60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក)
60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
#28 Menu
$2.00*
62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក)
62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក) 
#29 Menu
$2.50*
64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង
64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
#30 Menu
$3.00
66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស
66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស 
#31 Menu
$3.75
68. មឹកឆាម្រះព្រៅ
68. មឹកឆាម្រះព្រៅ 
#32 Menu
$3.75
7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ
7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ 
#33 Menu
$1.50
71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ
71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ 
#34 Menu
$3.75
73. មីតុងយ៉ាំង
73. មីតុងយ៉ាំង 
#35 Menu
$5.00
75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់)
75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
#36 Menu
$2.50*
77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ
77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
#37 Menu
$2.00
79. បាយឆាណែម
79. បាយឆាណែម 
#38 Menu
$2.50
8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក
8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក 
#39 Menu
$2.25
81.  បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង
81. បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង 
#40 Menu
$3.00
83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)
83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក) 
#41 Menu
$3.00*
85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់)
85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
#42 Menu
$2.00*
87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក)
87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក) 
#43 Menu
$2.00*
89. បាយឆាឡុកឡាក់
89. បាយឆាឡុកឡាក់ 
#44 Menu
$3.00
90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ
90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ 
#45 Menu
$3.00
92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង
92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
#46 Menu
$3.00
១៤.​ បុកសណ្តែកគួរក្តាមប្រៃ
១៤.​ បុកសណ្តែកគួរក្តាមប្រៃ 
#47 Menu
$2.00
២០. បាយដំណើប
២០. បាយដំណើប 
#48 Menu
$0.50
៣៤. ភ្លាក្ដាមប្រៃ
៣៤. ភ្លាក្ដាមប្រៃ 
#49 Menu
$3.00
៥១. ផាត់ថៃ គ្រឿងសមុទ្រ
៥១. ផាត់ថៃ គ្រឿងសមុទ្រ 
#50 Menu
$3.00
៥៤. ផាត់ស៊ីអ៊ីវគ្រឿងសមុទ្រ
៥៤. ផាត់ស៊ីអ៊ីវគ្រឿងសមុទ្រ 
#51 Menu
$3.00
៦០. ឆាខាត់ណាគ្រឿងសមុទ្រ
៦០. ឆាខាត់ណាគ្រឿងសមុទ្រ 
#52 Menu
$3.00
៦២. ឆាបន្លែរួមគ្រឿងសមុទ្រ
៦២. ឆាបន្លែរួមគ្រឿងសមុទ្រ 
#53 Menu
$3.00
៧៥. ស៊ុបកូនកាត់គ្រឿងសមុទ្រ
៧៥. ស៊ុបកូនកាត់គ្រឿងសមុទ្រ 
#54 Menu
$3.00
៧៧. ស៊ុបជីឆាយ គ្រឿងសមុទ្រ
៧៧. ស៊ុបជីឆាយ គ្រឿងសមុទ្រ 
#55 Menu
$3.00
៨២. បាយឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ
៨២. បាយឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
#56 Menu
$3.00
៨៥. បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ
៨៥. បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ 
#57 Menu
$2.50
៨៧. បាយឆាគ្រឿងគ្រឿងសមុទ្រ
៨៧. បាយឆាគ្រឿងគ្រឿងសមុទ្រ 
#58 Menu
$2.50
៨៨. បាយឆាតុងយ៉ាំងខ្ចប់ពងមាន់គ្រឿងសមុទ្រ
៨៨. បាយឆាតុងយ៉ាំងខ្ចប់ពងមាន់គ្រឿងសមុទ្រ 
#59 Menu
$3.75
៨៦. បាយឆាការីលឿងគ្រឿងសមុទ្រ
៨៦. បាយឆាការីលឿងគ្រឿងសមុទ្រ 
#60 Menu
$2.50
៨៣. បាយឆាយាំងចូវ គ្រឿងសមុទ្រ
៨៣. បាយឆាយាំងចូវ គ្រឿងសមុទ្រ 
#61 Menu
$2.50
៧៨. សម្លការីខៀវគ្រឿងសមុទ្រ
៧៨. សម្លការីខៀវគ្រឿងសមុទ្រ 
#62 Menu
$5.00
៧៦. ស៊ុបតៅហ៊ូផ្សិតខ្មៅគ្រឿងសមុទ្រ
៧៦. ស៊ុបតៅហ៊ូផ្សិតខ្មៅគ្រឿងសមុទ្រ 
#63 Menu
$3.00
៧៤. ស៊ុបតុងយ៉ាំងគ្រឿងសមុទ្រ
៧៤. ស៊ុបតុងយ៉ាំងគ្រឿងសមុទ្រ 
#64 Menu
$3.75
៦១. ឆាម្រេច គ្រឿងសមុទ្រ
៦១. ឆាម្រេច គ្រឿងសមុទ្រ 
#65 Menu
$3.00
៥៨, ឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ
៥៨, ឆាម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
#66 Menu
$3.00
៥២. គ្រឿងសមុទ្រ
៥២. គ្រឿងសមុទ្រ 
#67 Menu
$3.00
៥០. ផាត់ម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ
៥០. ផាត់ម្រះព្រៅគ្រឿងសមុទ្រ 
#68 Menu
$3.00
២៣. ញាំមីគ្រឿងសមុទ្រ
២៣. ញាំមីគ្រឿងសមុទ្រ 
#69 Menu
$3.75
១៥. បង្គារហោះចានធំ
១៥. បង្គារហោះចានធំ 
#70 Menu
$7.50
92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង
92. ខាត់ណាឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
#71 Menu
$3.00
90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ
90. ស៊ុបស៊ូគី គ្រឿងសមុទ្រ 
#72 Menu
$3.00
89. បាយឆាឡុកឡាក់
89. បាយឆាឡុកឡាក់ 
#73 Menu
$3.00
87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក)
87. បាយឆាគ្រឿង (សាច់គោ, សាច់មាន់, សាច់ជ្រូក) 
#74 Menu
$2.00*
85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់)
85. បាយឆាសាច់ជ្រូក (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
#75 Menu
$2.00*
83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)
83. បាយឆាយាំងចូវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក) 
#76 Menu
$3.00*
81.  បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង
81. បាយឆាម្រះព្រៅ​សាច់ជ្រូកបំពង 
#77 Menu
$3.00
8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក
8. បុកល្ហុងពងទាឆៅ ឬឆ្អិន+នំបញ្ចុក 
#78 Menu
$2.25
79. បាយឆាណែម
79. បាយឆាណែម 
#79 Menu
$2.50
77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ
77.​ ស៊ុបជីឆាយ សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ 
#80 Menu
$2.00
75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់)
75. ស៊ុបកូនកាត់ (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់) 
#81 Menu
$2.50*
73. មីតុងយ៉ាំង
73. មីតុងយ៉ាំង 
#82 Menu
$5.00
71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ
71. ឡុកទឡាក់សាច់គោ 
#83 Menu
$3.75
7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ
7. បុកល្ហុងពងទាប្រៃ 
#84 Menu
$1.50
68. មឹកឆាម្រះព្រៅ
68. មឹកឆាម្រះព្រៅ 
#85 Menu
$3.75
66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស
66. សាច់ជ្រូកបំពង ទឹកជ្រលក់ពិសេស 
#86 Menu
$3.75
64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង
64. ត្រកួនឆាសាច់ជ្រូកបំពង 
#87 Menu
$3.00
62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក)
62. ឆាបន្លែរួម (សាច់គោ, មាន់, ជ្រូក) 
#88 Menu
$2.50*
60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក)
60. ឆាខាត់ណា (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
#89 Menu
$2.00*
59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក)
59. ឆាប្រូខូលី (សាច់គោ,មាន់,ជ្រូក) 
#90 Menu
$2.00*
57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ
57. បង្គារឆាមីសួរផ្សិតខ្មៅ 
#91 Menu
$4.00
54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​
54. ផាត់ស៊ីអ៊ីវ (សាច់មាន់, គោ, ជ្រូក)​ 
#92 Menu
$2.50*
52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់)
52. មីឆា (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
#93 Menu
$2.50*
50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់)
50. ផាត់ម្រះព្រៅ (សាច់គោ, ជ្រូក, មាន់) 
#94 Menu
$2.50*
49. ក្តាមឆាម្រេច
49. ក្តាមឆាម្រេច 
#95 Menu
$7.50
47. ឆាលាសហូល
47. ឆាលាសហូល 
#96 Menu
$3.00
45. បង្គារស្រវឹង
45. បង្គារស្រវឹង 
#97 Menu
$4.00
43. មូកាថះ
43. មូកាថះ 
#98 Menu
$7.50
40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក
40. ភ្លាក្ដាមឆៅទឹកប្រហុក 
#99 Menu
$5.00
39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក
39. ក្តាមឆៅទឹកប្រហុក 
#100 Menu
$5.00
37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក
37. ភ្លាងាវទឹកប្រហុក 
#101 Menu
$3.75
35. ភ្លាបង្គារឆៅ
35. ភ្លាបង្គារឆៅ 
#102 Menu
$4.00
33. ភ្លាសាច់គោ
33. ភ្លាសាច់គោ 
#103 Menu
$3.00
31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់)
31. ឡាប (សាច់ជ្រូក, គោ, មាន់) 
#104 Menu
$3.50*
3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ
3. បុកនំបញ្ចុកក្តាមប្រៃ 

កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
#105 Menu

$1.75*
28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ
28. ញាំសសៃស្រួយគ្រឿងសមុទ្រ 
#106 Menu
$3.75
26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ
26. ញាំផ្សិតម្ជុល គ្រឿងសមុទ្រ 
#107 Menu
$3.75
24. ញាំពងទាស្ងោរ
24. ញាំពងទាស្ងោរ 
#108 Menu
$2.00
22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ
22. ញាំមីសួរគ្រឿងសមុទ្រ 
#109 Menu
$3.75
20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់
20. សាច់ជ្រូកអាំង ១ចង្កាក់ 
#110 Menu
$0.50
19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក
19. បង្គារឆៅទឹកត្រីបុក 
#111 Menu
$3.50
17. បុកមីពិសេស
17. បុកមីពិសេស 
#112 Menu
$3.00
15. បង្គារហោះចានតូច
15. បង្គារហោះចានតូច 
#113 Menu
$3.75
13. បុកងាវ
13. បុកងាវ 
#114 Menu
$3.75
11. បុកល្ហុងរួម
11. បុកល្ហុងរួម 
#115 Menu
$4.00
1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ
1. បុកល្ហុងក្តាមសេះ 

កាពិ, ប្រហុក, ទឹកត្រី
#116 Menu

$3.00*

Categories


 Menu