ប្រហិតត្រី ជ្រក់ស្ពៃក្តោប ម៉ាក់យ៉ូង – ម្ចាស់ដើម

  - 023 555 25 99

  Fish Meatball ប្រហិតត្រីមួយដុំ 
  1 Piece = $0.60
  $0.60
  Fish meatball ប្រហិតត្រីមួយដុំ
  Beef Meatball ប្រហិតសាច់គោមួយចង្កាក់ 
  $0.60
  Beef meatball ប្រហិតសាច់គោមួយចង្កាក់
  Pickle Vegetable ជ្រក់ (0.50kg) 
  1Box 0.50Kg= $3.00
  $3.00
  Pickle Vegetable ជ្រក់ (0.50kg)

  Categories


   Menu