ប្រហិតត្រី ជ្រក់ស្ពៃក្តោប ម៉ាក់យ៉ូង – ម្ចាស់ដើម

   Menu
  Title Price
  Fish meatball ប្រហិតត្រីមួយដុំ
  Fish Meatball ប្រហិតត្រីមួយដុំ 

  1 Piece = $0.60
  #1 MENU

  $0.60
  Beef meatball ប្រហិតសាច់គោមួយចង្កាក់
  Beef Meatball ប្រហិតសាច់គោមួយចង្កាក់ 
  #2 MENU
  $0.60
  Pickle Vegetable ជ្រក់ (0.50kg)
  Pickle Vegetable ជ្រក់ (0.50kg) 

  1Box 0.50Kg= $3.00
  #3 MENU

  $3.00

  Categories


   Menu