ប្រហិតត្រី ជ្រក់ស្ពៃក្តោប ម៉ាក់យ៉ូង – ម្ចាស់ដើម

 Menu
Title Price
Fish meatball ប្រហិតត្រីមួយដុំ
Fish Meatball ប្រហិតត្រីមួយដុំ 

1 Piece = $0.60
#1 MENU

$0.60
Beef meatball ប្រហិតសាច់គោមួយចង្កាក់
Beef Meatball ប្រហិតសាច់គោមួយចង្កាក់ 
#2 MENU
$0.60
Pickle Vegetable ជ្រក់ (0.50kg)
Pickle Vegetable ជ្រក់ (0.50kg) 

1Box 0.50Kg= $3.00
#3 MENU

$3.00

Categories


 Menu