បុកល្ហុងឆៃយ៉ាភូមិ

  - 023 555 25 99

  ញាំបង្គារ 
  $4.00
  ញាំបង្គារ
  បុកល្ហុងបែបឡាវ(ធម្មតា) 
  $1.25
  បុកល្ហុងបែបឡាវ(ធម្មតា)
  បុកល្ហុងបែបថៃ(ក្តាមប្រៃ) 
  $1.75
  បុកល្ហុងបែបថៃ(ក្តាមប្រៃ)
  បុកសណ្តែតគួរ 
  $1.75
  បុកសណ្តែតគួរ
  បុកពោត 
  $1.75
  បុកពោត
  បុកពងទាកូន 
  $2.00
  បុកពងទាកូន
  បុកពងទាប្រៃ 
  $2.00
  បុកពងទាប្រៃ
  បុកងៀវ 
  $2.25
  បុកងៀវ
  បុកក្តាមសេះ 
  $2.25
  បុកក្តាមសេះ
  បុកបង្គារ 
  $2.25
  បុកបង្គារ
  បុកមីប៉ាតេបង្គារស្រស់ 
  $2.25
  បុកមីប៉ាតេបង្គារស្រស់
  បុកផ្លែឈើ 
  $3.00
  បុកផ្លែឈើ
  បុកឡប់ឡែ ​​(ឆុតធំ) 
  $5.00
  បុកឡប់ឡែ ​​(ឆុតធំ)
  បុកល្ហុងឆៃយ៉ាភូមិ​ (ឆុតធំ) 
  $5.00
  បុកល្ហុងឆៃយ៉ាភូមិ​ (ឆុតធំ)
  ញាំប៉ាតេ 
  $2.25
  ញាំប៉ាតេ
  ញាំមឺក 
  $5.00
  ញាំមឺក
  បាយដំណើប ស្លាបមាន់អាំង 
  $1.63
  បាយដំណើប ស្លាបមាន់អាំង
  តុងយាំគ្រឿងសមុទ 
  $2.50
  តុងយាំគ្រឿងសមុទ
  ផាត់ថៃ 
  $3.25
  ផាត់ថៃ

  បាយឡុកឡាសាច់គោ 
  $2.00
  បាយឡុកឡាសាច់គោ
  បាយឆាកាពិ 
  $2.00
  បាយឆាកាពិ
  បាយឆាសាច់ក្តាម 
  $2.50
  បាយឆាសាច់ក្តាម
  បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ 
  $2.50
  បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ
  បាយឆាបង្គារ 
  $2.50
  បាយឆាបង្គារ
  បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ
  បាយស 
  $0.25

  Categories


   Menu  Rice