បុកល្ហុងឆៃយ៉ាភូមិ

  Reviews & Ratings

   Menu  Rice
  Title Price
  ញាំបង្គារ
  ញាំបង្គារ 
  #1 Menu
  $4.00
  បុកល្ហុងបែបឡាវ(ធម្មតា)
  បុកល្ហុងបែបឡាវ(ធម្មតា) 
  #1 Menu
  $1.25
  បុកល្ហុងបែបថៃ(ក្តាមប្រៃ)
  បុកល្ហុងបែបថៃ(ក្តាមប្រៃ) 
  #2 Menu
  $1.75
  បុកសណ្តែតគួរ
  បុកសណ្តែតគួរ 
  #3 Menu
  $1.75
  បុកពោត
  បុកពោត 
  #4 Menu
  $1.75
  បុកពងទាកូន
  បុកពងទាកូន 
  #5 Menu
  $2.00
  បុកពងទាប្រៃ
  បុកពងទាប្រៃ 
  #6 Menu
  $2.00
  បុកងៀវ
  បុកងៀវ 
  #7 Menu
  $2.25
  បុកក្តាមសេះ
  បុកក្តាមសេះ 
  #8 Menu
  $2.25
  បុកបង្គារ
  បុកបង្គារ 
  #9 Menu
  $2.25
  បុកមីប៉ាតេបង្គារស្រស់
  បុកមីប៉ាតេបង្គារស្រស់ 
  #10 Menu
  $2.25
  បុកផ្លែឈើ
  បុកផ្លែឈើ 
  #11 Menu
  $3.00
  បុកឡប់ឡែ ​​(ឆុតធំ)
  បុកឡប់ឡែ ​​(ឆុតធំ) 
  #12 Menu
  $5.00
  បុកល្ហុងឆៃយ៉ាភូមិ​ (ឆុតធំ)
  បុកល្ហុងឆៃយ៉ាភូមិ​ (ឆុតធំ) 
  #13 Menu
  $5.00
  ញាំប៉ាតេ
  ញាំប៉ាតេ 
  #14 Menu
  $2.25
  ញាំមឺក
  ញាំមឺក 
  #16 Menu
  $5.00
  បាយដំណើប ស្លាបមាន់អាំង
  បាយដំណើប ស្លាបមាន់អាំង 
  #17 Menu
  $1.63
  តុងយាំគ្រឿងសមុទ
  តុងយាំគ្រឿងសមុទ 
  #23 Menu
  $2.50
  ផាត់ថៃ
  ផាត់ថៃ 
  #24 Menu
  $3.25

  RICE

  បាយឡុកឡាសាច់គោ
  បាយឡុកឡាសាច់គោ 
  #18 Rice
  $2.00
  បាយឆាកាពិ
  បាយឆាកាពិ 
  #19 Rice
  $2.00
  បាយឆាសាច់ក្តាម
  បាយឆាសាច់ក្តាម 
  #20 Rice
  $2.50
  បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ
  បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ 
  #20 Rice
  $2.50
  បាយឆាបង្គារ
  បាយឆាបង្គារ 
  #21 Rice
  $2.50
  បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ
  បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ 
  #22 Rice
  $3.00
  បាយស
  បាយស 
  #25 Rice
  $0.25

  Categories


   Menu  Rice

Reviews & Ratings