បាញ់ស្រ៊ុងដេលី

  Title Price
  Food Fest Set A – បាញ់ស៊ុង​ 1 ​ចាន​ + គួងបង្គាសាច់ជ្រូក (5ដុំ) + កូកា 1 កំប៉ុង
  Food Fest Set A – បាញ់ស៊ុង​ 1 ​ចាន​ + គួងបង្គាសាច់ជ្រូក (5ដុំ) + កូកា 1 កំប៉ុង 
  #1 Coca Cola set menu
  $6.50*
  Food Fest Set B – បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ ខ្នាតធំ​ + ចាយ៉ 10ដុំ + កូកា 1 កំប៉ុង
  Food Fest Set B – បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ ខ្នាតធំ​ + ចាយ៉ 10ដុំ + កូកា 1 កំប៉ុង 
  #2 Coca Cola set menu
  $15.00*

  SNACK

  គួងសាច់ជ្រូក កំពឹស ប៊ី 10 នំ​
  គួងសាច់ជ្រូក កំពឹស ប៊ី 10 នំ​ 

  កំពឹស សាច់ជ្រូក ប៊ី
  #1 SNACK

  $5.00*
  គួងសាច់បង្គារ 10គួង
  គួងសាច់បង្គារ 10គួង 
  #2 SNACK
  $6.25*
  គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតតូច​​ 5 នំ
  គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតតូច​​ 5 នំ 
  #3 SNACK
  $3.75*
  ចាយ៉
  ចាយ៉ 
  #4 SNACK
  $2.50*
  គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតធំ 10នំ
  គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតធំ 10នំ 
  #4 SNACK
  $7.50*
  គួងបង្គាលាយសាច់ជ្រូក 10 នំ
  គួងបង្គាលាយសាច់ជ្រូក 10 នំ 
  #5 SNACK
  $7.50*
  បាញ់ហ៊យ
  បាញ់ហ៊យ 

  ចាយ៉ សាច់ក្រហម ប៉ាតេ​ សាច់ជ្រូកបីជាន់ បន្លែ និង ទឹកជ្រលក់
  #6 SNACK

  $11.25*
  បាញ់ហ៊យ
  បាញ់ហ៊យ 
  #7 SNACK
  $2.00*
  គុយទាវកាត់
  គុយទាវកាត់ 
  #8 SNACK
  $2.00*
  បាញ់ស៊ុង
  បាញ់ស៊ុង 
  #9 SNACK
  $2.25*
  គុយទាវចំហុយ
  គុយទាវចំហុយ 
  #10 SNACK
  $2.00*
  បាញ់ហ៊យផ្ទាប់
  បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ 

  ចាយ៉ សាច់ជ្រូកបីជាន់ បន្លែ និង ជ្រលក់
  #11 SNACK

  $3.00*
  បាញ់ហយ 0.50 គីឡូ
  បាញ់ហយ 0.50 គីឡូ 
  #12 SNACK
  $6.25*
  ថែមប៉ាតេ
  ថែមប៉ាតេ 
  #14 SNACK
  $0.25
  សាច់ជ្រនួច 1 ចង្កាក់
  សាច់ជ្រនួច 1 ចង្កាក់ 
  #15 SNACK
  $0.25
  ទឹកត្រី 1​ លីត្រ
  ទឹកត្រី 1​ លីត្រ 
  #16 SNACK
  $2.00
  ឆុតបាញ់ហ៊យ
  ឆុតបាញ់ហ៊យ 
  #17 SNACK
  $7.50*

  DRINKS

  ទឹកសណ្តែកខៀវ
  ទឹកសណ្តែកខៀវ 
  #1 Drinks
  $1.00
  ទឹកសណែ្តកស
  ទឹកសណែ្តកស 
  #2 Drinks
  $1.00
  ទឹកត្រចៀកក្រាញ់
  ទឹកត្រចៀកក្រាញ់ 
  #3 Drinks
  $1.00
  ទឹកត្រចៀកក្រាញ់
  ទឹកត្រចៀកក្រាញ់ 
  #3 Drinks
  $1.00
  តែជ្រក់
  តែជ្រក់ 
  #5 Drinks
  $1.00