បាញ់ស្រ៊ុងដេលី

  - 023 555 25 99

  Food Fest Set A – បាញ់ស៊ុង​ 1 ​ចាន​ + គួងបង្គាសាច់ជ្រូក (5ដុំ) + កូកា 1 កំប៉ុង 
  $6.50*
  Food Fest Set A – បាញ់ស៊ុង​ 1 ​ចាន​ + គួងបង្គាសាច់ជ្រូក (5ដុំ) + កូកា 1 កំប៉ុង
  Food Fest Set B – បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ ខ្នាតធំ​ + ចាយ៉ 10ដុំ + កូកា 1 កំប៉ុង 
  $15.00*
  Food Fest Set B – បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ ខ្នាតធំ​ + ចាយ៉ 10ដុំ + កូកា 1 កំប៉ុង

  គួងសាច់ជ្រូក កំពឹស ប៊ី 10 នំ​ 
  កំពឹស សាច់ជ្រូក ប៊ី
  $5.00*
  គួងសាច់ជ្រូក កំពឹស ប៊ី 10 នំ​
  គួងសាច់បង្គារ 10គួង 
  $6.25*
  គួងសាច់បង្គារ 10គួង
  គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតតូច​​ 5 នំ 
  $3.75*
  គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតតូច​​ 5 នំ
  ចាយ៉ 
  $2.50*
  ចាយ៉
  គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតធំ 10នំ 
  $7.50*
  គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតធំ 10នំ
  គួងបង្គាលាយសាច់ជ្រូក 10 នំ 
  $7.50*
  បាញ់ហ៊យ 
  ចាយ៉ សាច់ក្រហម ប៉ាតេ​ សាច់ជ្រូកបីជាន់ បន្លែ និង ទឹកជ្រលក់
  $11.25*
  បាញ់ហ៊យ
  បាញ់ហ៊យ 
  $2.00*
  បាញ់ហ៊យ
  គុយទាវកាត់ 
  $2.00*
  គុយទាវកាត់
  បាញ់ស៊ុង 
  $2.25*
  បាញ់ស៊ុង
  គុយទាវចំហុយ 
  $2.00*
  គុយទាវចំហុយ
  បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ 
  ចាយ៉ សាច់ជ្រូកបីជាន់ បន្លែ និង ជ្រលក់
  $3.00*
  បាញ់ហ៊យផ្ទាប់
  បាញ់ហយ 0.50 គីឡូ 
  $6.25*
  បាញ់ហយ 0.50 គីឡូ
  ថែមប៉ាតេ 
  $0.25
  សាច់ជ្រនួច 1 ចង្កាក់ 
  $0.25
  ទឹកត្រី 1​ លីត្រ 
  $2.00
  ទឹកត្រី 1​ លីត្រ
  ឆុតបាញ់ហ៊យ 
  $7.50*
  ឆុតបាញ់ហ៊យ

  ទឹកសណ្តែកខៀវ 
  $1.00
  ទឹកសណ្តែកខៀវ
  ទឹកសណែ្តកស 
  $1.00
  ទឹកសណែ្តកស
  ទឹកត្រចៀកក្រាញ់ 
  $1.00
  ទឹកត្រចៀកក្រាញ់ 
  $1.00
  ទឹកត្រចៀកក្រាញ់
  តែជ្រក់ 
  $1.00
  តែជ្រក់