បាញ់ស្រ៊ុងដេលី

Title Price
Food Fest Set A – បាញ់ស៊ុង​ 1 ​ចាន​ + គួងបង្គាសាច់ជ្រូក (5ដុំ) + កូកា 1 កំប៉ុង
Food Fest Set A – បាញ់ស៊ុង​ 1 ​ចាន​ + គួងបង្គាសាច់ជ្រូក (5ដុំ) + កូកា 1 កំប៉ុង 
#1 Coca Cola set menu
$6.50*
Food Fest  Set B – បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ ខ្នាតធំ​  + ចាយ៉ 10ដុំ + កូកា 1 កំប៉ុង
Food Fest Set B – បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ ខ្នាតធំ​ + ចាយ៉ 10ដុំ + កូកា 1 កំប៉ុង 
#2 Coca Cola set menu
$15.00*

SNACK

គួងសាច់ជ្រូក កំពឹស ប៊ី 10 នំ​
គួងសាច់ជ្រូក កំពឹស ប៊ី 10 នំ​ 

កំពឹស សាច់ជ្រូក ប៊ី
#1 SNACK

$5.00*
គួងសាច់បង្គារ 10គួង
គួងសាច់បង្គារ 10គួង 
#2 SNACK
$6.25*
គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតតូច​​ 5 នំ
គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតតូច​​ 5 នំ 
#3 SNACK
$3.75*
ចាយ៉
ចាយ៉ 
#4 SNACK
$2.50*
គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតធំ  10នំ
គួងបង្គា សាច់ជ្រូក1ឆុតធំ 10នំ 
#4 SNACK
$7.50*
គួងបង្គាលាយសាច់ជ្រូក 10 នំ
គួងបង្គាលាយសាច់ជ្រូក 10 នំ 
#5 SNACK
$7.50*
បាញ់ហ៊យ
បាញ់ហ៊យ 

ចាយ៉ សាច់ក្រហម ប៉ាតេ​ សាច់ជ្រូកបីជាន់ បន្លែ និង ទឹកជ្រលក់
#6 SNACK

$11.25*
បាញ់ហ៊យ
បាញ់ហ៊យ 
#7 SNACK
$2.00*
គុយទាវកាត់
គុយទាវកាត់ 
#8 SNACK
$2.00*
បាញ់ស៊ុង
បាញ់ស៊ុង 
#9 SNACK
$2.25*
គុយទាវចំហុយ
គុយទាវចំហុយ 
#10 SNACK
$2.00*
បាញ់ហ៊យផ្ទាប់
បាញ់ហ៊យផ្ទាប់ 

ចាយ៉ សាច់ជ្រូកបីជាន់ បន្លែ និង ជ្រលក់
#11 SNACK

$3.00*
បាញ់ហយ 0.50 គីឡូ
បាញ់ហយ 0.50 គីឡូ 
#12 SNACK
$6.25*
ថែមប៉ាតេ
ថែមប៉ាតេ 
#14 SNACK
$0.25
សាច់ជ្រនួច 1 ចង្កាក់
សាច់ជ្រនួច 1 ចង្កាក់ 
#15 SNACK
$0.25
ទឹកត្រី 1​ លីត្រ
ទឹកត្រី 1​ លីត្រ 
#16 SNACK
$2.00
ឆុតបាញ់ហ៊យ
ឆុតបាញ់ហ៊យ 
#17 SNACK
$7.50*

DRINKS

ទឹកសណ្តែកខៀវ
ទឹកសណ្តែកខៀវ 
#1 Drinks
$1.00
ទឹកសណែ្តកស
ទឹកសណែ្តកស 
#2 Drinks
$1.00
ទឹកត្រចៀកក្រាញ់
ទឹកត្រចៀកក្រាញ់ 
#3 Drinks
$1.00
ទឹកត្រចៀកក្រាញ់
ទឹកត្រចៀកក្រាញ់ 
#3 Drinks
$1.00
តែជ្រក់
តែជ្រក់ 
#5 Drinks
$1.00