បាញ់ស៊ុងស្រីមុំ BanhSung By Sreymom

  - 023 555 25 99

  1.ចាយ៉បំពង 
  $0.25
  11. គុយទាវចំហុយ 
  $1.75
  12. បាយសាច់ជ្រូក 
  $1.75
  14. បបរសាច់មាន់ 
  $1.75
  16. ទឹកសណ្ដែកស 
  $1.00
  18. បាកាស 
  $0.75
  2. គួងបង្គា 
  $0.50
  3. គួងសាច់ជ្រូក 
  $0.50
  5. គួងបង្គាសាច់ជ្រូក 
  $0.75
  7. ឈុតបាញ់ហ៊យផ្ទាប់​​​ 
  $3.00
  9. បាញ់ហ៊យ 
  $1.75
  4. គួងបង្គា 
  $0.63
  20. សុាំម៉ូរ៉ៃ 
  $0.75
  19. ស្ទីង 
  $0.75
  17. កូកាកូឡា 
  $0.75
  15. ទឹកសណ្ដែកខៀវ 
  $1.00
  13. បបរសាច់េជ្រូក 
  $1.75
  11. បបរសាច់ជ្រូក 
  $1.75
  10. គុយទាវកាត់ 
  $1.75

  Categories


   Menu