បាញ់ស៊ុងស្រីមុំ BanhSung By Sreymom

   Menu
  Title Price
  1.ចាយ៉បំពង
  1.ចាយ៉បំពង 
  #1 Menu
  $0.25
  11. គុយទាវចំហុយ
  11. គុយទាវចំហុយ 
  #2 Menu
  $1.75
  12. បាយសាច់ជ្រូក
  12. បាយសាច់ជ្រូក 
  #3 Menu
  $1.75
  14. បបរសាច់មាន់
  14. បបរសាច់មាន់ 
  #4 Menu
  $1.75
  16. ទឹកសណ្ដែកស
  16. ទឹកសណ្ដែកស 
  #5 Menu
  $1.00
  18. បាកាស
  18. បាកាស 
  #6 Menu
  $0.75
  2. គួងបង្គា
  2. គួងបង្គា 
  #7 Menu
  $0.50
  3. គួងសាច់ជ្រូក
  3. គួងសាច់ជ្រូក 
  #8 Menu
  $0.50
  5. គួងបង្គាសាច់ជ្រូក
  5. គួងបង្គាសាច់ជ្រូក 
  #9 Menu
  $0.75
  7. ឈុតបាញ់ហ៊យផ្ទាប់​​​
  7. ឈុតបាញ់ហ៊យផ្ទាប់​​​ 
  #10 Menu
  $3.00
  9. បាញ់ហ៊យ
  9. បាញ់ហ៊យ 
  #11 Menu
  $1.75
  4. គួងបង្គា
  4. គួងបង្គា 
  #12 Menu
  $0.63
  20. សុាំម៉ូរ៉ៃ
  20. សុាំម៉ូរ៉ៃ 
  #13 Menu
  $0.75
  19. ស្ទីង
  19. ស្ទីង 
  #14 Menu
  $0.75
  17. កូកាកូឡា
  17. កូកាកូឡា 
  #15 Menu
  $0.75
  15. ទឹកសណ្ដែកខៀវ
  15. ទឹកសណ្ដែកខៀវ 
  #16 Menu
  $1.00
  13. បបរសាច់េជ្រូក
  13. បបរសាច់េជ្រូក 
  #17 Menu
  $1.75
  11. បបរសាច់ជ្រូក
  11. បបរសាច់ជ្រូក 
  #18 Menu
  $1.75
  10. គុយទាវកាត់
  10. គុយទាវកាត់ 
  #19 Menu
  $1.75

  Categories


   Menu