បាញ់ស៊ុងស្រីមុំ BanhSung By Sreymom

 Menu
Title Price
1.ចាយ៉បំពង
1.ចាយ៉បំពង 
#1 Menu
$0.25
11. គុយទាវចំហុយ
11. គុយទាវចំហុយ 
#2 Menu
$1.75
12. បាយសាច់ជ្រូក
12. បាយសាច់ជ្រូក 
#3 Menu
$1.75
14. បបរសាច់មាន់
14. បបរសាច់មាន់ 
#4 Menu
$1.75
16. ទឹកសណ្ដែកស
16. ទឹកសណ្ដែកស 
#5 Menu
$1.00
18. បាកាស
18. បាកាស 
#6 Menu
$0.75
2. គួងបង្គា
2. គួងបង្គា 
#7 Menu
$0.50
3. គួងសាច់ជ្រូក
3. គួងសាច់ជ្រូក 
#8 Menu
$0.50
5. គួងបង្គាសាច់ជ្រូក
5. គួងបង្គាសាច់ជ្រូក 
#9 Menu
$0.75
7. ឈុតបាញ់ហ៊យផ្ទាប់​​​
7. ឈុតបាញ់ហ៊យផ្ទាប់​​​ 
#10 Menu
$3.00
9. បាញ់ហ៊យ
9. បាញ់ហ៊យ 
#11 Menu
$1.75
4. គួងបង្គា
4. គួងបង្គា 
#12 Menu
$0.63
20. សុាំម៉ូរ៉ៃ
20. សុាំម៉ូរ៉ៃ 
#13 Menu
$0.75
19. ស្ទីង
19. ស្ទីង 
#14 Menu
$0.75
17. កូកាកូឡា
17. កូកាកូឡា 
#15 Menu
$0.75
15. ទឹកសណ្ដែកខៀវ
15. ទឹកសណ្ដែកខៀវ 
#16 Menu
$1.00
13. បបរសាច់េជ្រូក
13. បបរសាច់េជ្រូក 
#17 Menu
$1.75
11. បបរសាច់ជ្រូក
11. បបរសាច់ជ្រូក 
#18 Menu
$1.75
10. គុយទាវកាត់
10. គុយទាវកាត់ 
#19 Menu
$1.75

Categories


 Menu