បាញ់កាញ់ក្ដាម Banhcanhkdam

Title Price
បាញ់កាញ់/មី ធម្មតា Banh Canh Noodle Regular
បាញ់កាញ់/មី ធម្មតា Banh Canh Noodle Regular 

(ឈាម ,ប៉ាតេ,ពងគ្រួច, ជើងមាន់, ប្រហិតត្រីស្លាតចៀន,បង្គារ)
#01 Menu

$3.00*
បាញ់កាញ់/មី ពិសេស​​ Special Banh Canh Noodle
បាញ់កាញ់/មី ពិសេស​​ Special Banh Canh Noodle 

(ក្តាមថ្ម1ជំហៀង,បង្គារ, ឈាម,ប៉ាតេ, ពងគ្រួច, ជើងមាន់,ប្រហិតត្រីស្លាតចៀន)
#02 Menu

$5.00*
ស៊ុបកា្តមថ្ម Crab Soup
ស៊ុបកា្តមថ្ម Crab Soup 
#03 Menu
$2.00*
ជើងមាន់ឆាប្រៃផ្អែម (ហិល /អត់ហិល) Sweet chicken feet fried
ជើងមាន់ឆាប្រៃផ្អែម (ហិល /អត់ហិល) Sweet chicken feet fried 
#04 Menu
$3.00*
បាញ់ដាងក្រឡុកស្វាយ  Banh Trang mix with  mango
បាញ់ដាងក្រឡុកស្វាយ Banh Trang mix with mango 
#05 Menu
$1.25*

EXTRA គ្រឿងបន្ថែម

Banh Canh Add On បាញ់កាញ់ថែម
Banh Canh Add On បាញ់កាញ់ថែម 
#01 Extra គ្រឿងបន្ថែម
$0.50
Fish Meatball ប្រហិតត្រីស្លាត 1ដំុ
Fish Meatball ប្រហិតត្រីស្លាត 1ដំុ 

-Order 10 Pieces Extra 1 piece -Order 20 Pieces Extra 3 pieces
#02 Extra គ្រឿងបន្ថែម

$0.50
Egg ពងគ្រួច 5គ្រាប់
Egg ពងគ្រួច 5គ្រាប់ 
#03 Extra គ្រឿងបន្ថែម
$0.38
Ham ប៉ាតេ 3ដំុ
Ham ប៉ាតេ 3ដំុ 
#04 Extra គ្រឿងបន្ថែម
$0.25
1 Chicken Leg ជេីងមាន់
1 Chicken Leg ជេីងមាន់ 
#05 Extra គ្រឿងបន្ថែម
$0.25
Blood ឈាម
Blood ឈាម 
#06 Extra គ្រឿងបន្ថែម
$0.25
Shrimp បងា្គ 3គ្រាប់
Shrimp បងា្គ 3គ្រាប់ 
#07 Extra គ្រឿងបន្ថែម
$1.00
Crab កា្តមថ្ម (1ជំហៀង)
Crab កា្តមថ្ម (1ជំហៀង) 
#08 Extra គ្រឿងបន្ថែម
$2.00

ភេសជ្ជៈ DRINK

Passion milk iced  ផាសិនដោះគោ
Passion Milk Iced ផាសិនដោះគោ 
#1 ភេសជ្ជៈ Drink
$1.13
តែក្រហម/បៃតង ទឹកដោះគោ Green/Red Tea Milk
តែក្រហម/បៃតង ទឹកដោះគោ Green/Red Tea Milk 
#2 ភេសជ្ជៈ Drink
$0.88*
តែក្រហម/បៃតង ក្រូចឆ្មា Green/Red Lime Tea
តែក្រហម/បៃតង ក្រូចឆ្មា Green/Red Lime Tea 
#3 ភេសជ្ជៈ Drink
$0.88*
Vigor
Vigor 
#4 ភេសជ្ជៈ Drink
$0.88
Coca Cola
Coca Cola 
#5 ភេសជ្ជៈ Drink
$0.75
Sting Red/Yellow
Sting Red/Yellow 
#6 ភេសជ្ជៈ Drink
$0.75*
RED BULL
Red Bull 
#7 ភេសជ្ជៈ Drink
$0.75
Water
Water 
#8 ភេសជ្ជៈ Drink
$0.38