បាញ់កាញ់ក្ដាម Banhcanhkdam

  Title Price
  បាញ់កាញ់/មី ធម្មតា Banh Canh Noodle Regular
  បាញ់កាញ់/មី ធម្មតា Banh Canh Noodle Regular 

  (ឈាម ,ប៉ាតេ,ពងគ្រួច, ជើងមាន់, ប្រហិតត្រីស្លាតចៀន,បង្គារ)
  #01 Menu

  $3.00*
  បាញ់កាញ់/មី ពិសេស​​ Special Banh Canh Noodle
  បាញ់កាញ់/មី ពិសេស​​ Special Banh Canh Noodle 

  (ក្តាមថ្ម1ជំហៀង,បង្គារ, ឈាម,ប៉ាតេ, ពងគ្រួច, ជើងមាន់,ប្រហិតត្រីស្លាតចៀន)
  #02 Menu

  $5.00*
  ស៊ុបកា្តមថ្ម Crab Soup
  ស៊ុបកា្តមថ្ម Crab Soup 
  #03 Menu
  $2.00*
  ជើងមាន់ឆាប្រៃផ្អែម (ហិល /អត់ហិល) Sweet chicken feet fried
  ជើងមាន់ឆាប្រៃផ្អែម (ហិល /អត់ហិល) Sweet chicken feet fried 
  #04 Menu
  $3.00*
  បាញ់ដាងក្រឡុកស្វាយ Banh Trang mix with mango
  បាញ់ដាងក្រឡុកស្វាយ Banh Trang mix with mango 
  #05 Menu
  $1.25*

  EXTRA គ្រឿងបន្ថែម

  Banh Canh Add On បាញ់កាញ់ថែម
  Banh Canh Add On បាញ់កាញ់ថែម 
  #01 Extra គ្រឿងបន្ថែម
  $0.50
  Fish Meatball ប្រហិតត្រីស្លាត 1ដំុ
  Fish Meatball ប្រហិតត្រីស្លាត 1ដំុ 

  -Order 10 Pieces Extra 1 piece -Order 20 Pieces Extra 3 pieces
  #02 Extra គ្រឿងបន្ថែម

  $0.50
  Egg ពងគ្រួច 5គ្រាប់
  Egg ពងគ្រួច 5គ្រាប់ 
  #03 Extra គ្រឿងបន្ថែម
  $0.38
  Ham ប៉ាតេ 3ដំុ
  Ham ប៉ាតេ 3ដំុ 
  #04 Extra គ្រឿងបន្ថែម
  $0.25
  1 Chicken Leg ជេីងមាន់
  1 Chicken Leg ជេីងមាន់ 
  #05 Extra គ្រឿងបន្ថែម
  $0.25
  Blood ឈាម
  Blood ឈាម 
  #06 Extra គ្រឿងបន្ថែម
  $0.25
  Shrimp បងា្គ 3គ្រាប់
  Shrimp បងា្គ 3គ្រាប់ 
  #07 Extra គ្រឿងបន្ថែម
  $1.00
  Crab កា្តមថ្ម (1ជំហៀង)
  Crab កា្តមថ្ម (1ជំហៀង) 
  #08 Extra គ្រឿងបន្ថែម
  $2.00

  ភេសជ្ជៈ DRINK

  Passion milk iced ផាសិនដោះគោ
  Passion Milk Iced ផាសិនដោះគោ 
  #1 ភេសជ្ជៈ Drink
  $1.13
  តែក្រហម/បៃតង ទឹកដោះគោ Green/Red Tea Milk
  តែក្រហម/បៃតង ទឹកដោះគោ Green/Red Tea Milk 
  #2 ភេសជ្ជៈ Drink
  $0.88*
  តែក្រហម/បៃតង ក្រូចឆ្មា Green/Red Lime Tea
  តែក្រហម/បៃតង ក្រូចឆ្មា Green/Red Lime Tea 
  #3 ភេសជ្ជៈ Drink
  $0.88*
  Vigor
  Vigor 
  #4 ភេសជ្ជៈ Drink
  $0.88
  Coca Cola
  Coca Cola 
  #5 ភេសជ្ជៈ Drink
  $0.75
  Sting Red/Yellow
  Sting Red/Yellow 
  #6 ភេសជ្ជៈ Drink
  $0.75*
  RED BULL
  Red Bull 
  #7 ភេសជ្ជៈ Drink
  $0.75
  Water
  Water 
  #8 ភេសជ្ជៈ Drink
  $0.38