បាញ់កាញ់ក្ដាម Banhcanhkdam

  - 023 555 25 99

  បាញ់កាញ់/មី ធម្មតា Banh Canh Noodle Regular 
  (ឈាម ,ប៉ាតេ,ពងគ្រួច, ជើងមាន់, ប្រហិតត្រីស្លាតចៀន,បង្គារ)
  $3.00*
  បាញ់កាញ់/មី ធម្មតា Banh Canh Noodle Regular

  បាញ់កាញ់/មី ធម្មតា Banh Canh Noodle Regular 
  (ឈាម ,ប៉ាតេ,ពងគ្រួច, ជើងមាន់, ប្រហិតត្រីស្លាតចៀន,បង្គារ)
  $3.00*
  បាញ់កាញ់/មី ធម្មតា Banh Canh Noodle Regular
  បាញ់កាញ់/មី ពិសេស​​ Special Banh Canh Noodle 
  (ក្តាមថ្ម1ជំហៀង,បង្គារ, ឈាម,ប៉ាតេ, ពងគ្រួច, ជើងមាន់,ប្រហិតត្រីស្លាតចៀន)
  $5.00*
  បាញ់កាញ់/មី ពិសេស​​ Special Banh Canh Noodle
  ស៊ុបកា្តមថ្ម Crab Soup 
  $2.00*
  ស៊ុបកា្តមថ្ម Crab Soup
  ជើងមាន់ឆាប្រៃផ្អែម (ហិល /អត់ហិល) Sweet chicken feet fried 
  $3.00*
  ជើងមាន់ឆាប្រៃផ្អែម (ហិល /អត់ហិល) Sweet chicken feet fried
  បាញ់ដាងក្រឡុកស្វាយ Banh Trang mix with mango 
  $1.25*

  Banh Canh Add On បាញ់កាញ់ថែម 
  $0.50
  Fish Meatball ប្រហិតត្រីស្លាត 1ដំុ 
  -Order 10 Pieces Extra 1 piece -Order 20 Pieces Extra 3 pieces
  $0.50
  Fish Meatball ប្រហិតត្រីស្លាត 1ដំុ
  Egg ពងគ្រួច 5គ្រាប់ 
  $0.38
  Egg ពងគ្រួច 5គ្រាប់
  Ham ប៉ាតេ 3ដំុ 
  $0.25
  Ham ប៉ាតេ 3ដំុ
  1 Chicken Leg ជេីងមាន់ 
  $0.25
  1 Chicken Leg ជេីងមាន់
  Blood ឈាម 
  $0.25
  Blood ឈាម
  Shrimp បងា្គ 3គ្រាប់ 
  $1.00
  Shrimp បងា្គ 3គ្រាប់
  Crab កា្តមថ្ម (1ជំហៀង) 
  $2.00
  Crab កា្តមថ្ម (1ជំហៀង)

  Passion Milk Iced ផាសិនដោះគោ 
  $1.13
  តែក្រហម/បៃតង ទឹកដោះគោ Green/Red Tea Milk 
  $0.88*
  តែក្រហម/បៃតង ក្រូចឆ្មា Green/Red Lime Tea 
  $0.88*
  Vigor 
  $0.88
  Coca Cola 
  $0.75
  Sting Red/Yellow 
  $0.75*
  Red Bull 
  $0.75
  Water 
  $0.38