បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅ​ Banh Canh Porridge

Title Price
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស ( ឆ្នាំង )
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស ( ឆ្នាំង ) 
#1 Menu
$30.00
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក (​ ឆ្នាំង )
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក (​ ឆ្នាំង ) 
#2 Menu
$15.00
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់​​(​ ឆ្នាំង )
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់​​(​ ឆ្នាំង ) 
#3 Menu
$13.75
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្ដាមសេះ
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្ដាមសេះ 
#4 Menu
$5.00
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស 
#5 Menu
$4.50
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅបង្គា
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅបង្គា 
#6 Menu
$3.75
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក 
#7 Menu
$3.00
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្បាលត្រី
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្បាលត្រី 
#8 Menu
$3.00
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅប្រហិតប៉ាតេ
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅប្រហិតប៉ាតេ 
#9 Menu
$3.00
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់
បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់ 
#10 Menu
$2.50
ខារ៉ាប៉ាវកំប៉ុងទឹកកក
ខារ៉ាប៉ាវកំប៉ុងទឹកកក 
#1 Drinks
$1.25
កូកាកូឡាកំប៉ុងទឹកកក
កូកាកូឡាកំប៉ុងទឹកកក 
#2 Drinks
$1.13
ទឹកព្រិលត្រចៀកកាំ
ទឹកព្រិលត្រចៀកកាំ 
#3 Drinks
$2.25
ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (​​ 500 ml )
ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (​​ 500 Ml ) 
#4 Drinks
$0.38
បាកាសកំប៉ុងទឹកកក
បាកាសកំប៉ុងទឹកកក 
#5 Drinks
$1.25
ស្ទីងកំប៉ុងទឹកកក
ស្ទីងកំប៉ុងទឹកកក 
#6 Drinks
$1.13
វីហ្គាកំប៉ុងទឹកកក
វីហ្គាកំប៉ុងទឹកកក 
#7 Drinks
$1.25

Categories


 Menu  Drinks