បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅ​ Banh Canh Porridge

  - 023 555 25 99

  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស ( ឆ្នាំង ) 
  $30.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក (​ ឆ្នាំង ) 
  $15.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់​​(​ ឆ្នាំង ) 
  $13.75
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្ដាមសេះ 
  $5.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស 
  $4.50
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅបង្គា 
  $3.75
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅបង្គា
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក 
  $3.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្បាលត្រី 
  $3.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្បាលត្រី
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅប្រហិតប៉ាតេ 
  $3.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅប្រហិតប៉ាតេ
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់ 
  $2.50
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់

  ខារ៉ាប៉ាវកំប៉ុងទឹកកក 
  $1.25
  កូកាកូឡាកំប៉ុងទឹកកក 
  $1.13
  ទឹកព្រិលត្រចៀកកាំ 
  $2.25
  ទឹកព្រិលត្រចៀកកាំ
  ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (​​ 500 Ml ) 
  $0.38
  បាកាសកំប៉ុងទឹកកក 
  $1.25
  ស្ទីងកំប៉ុងទឹកកក 
  $1.13
  វីហ្គាកំប៉ុងទឹកកក 
  $1.25

  Categories


   Menu  Drinks