បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅ​ Banh Canh Porridge

  Title Price
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស ( ឆ្នាំង )
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស ( ឆ្នាំង ) 
  #1 Menu
  $30.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក (​ ឆ្នាំង )
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក (​ ឆ្នាំង ) 
  #2 Menu
  $15.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់​​(​ ឆ្នាំង )
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់​​(​ ឆ្នាំង ) 
  #3 Menu
  $13.75
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្ដាមសេះ
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្ដាមសេះ 
  #4 Menu
  $5.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅពិសេស 
  #5 Menu
  $4.50
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅបង្គា
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅបង្គា 
  #6 Menu
  $3.75
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅជើងជ្រូក 
  #7 Menu
  $3.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្បាលត្រី
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅក្បាលត្រី 
  #8 Menu
  $3.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅប្រហិតប៉ាតេ
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅប្រហិតប៉ាតេ 
  #9 Menu
  $3.00
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់
  បបរបាញ់កាញ់បុកម្សៅសាច់មាន់ 
  #10 Menu
  $2.50
  ខារ៉ាប៉ាវកំប៉ុងទឹកកក
  ខារ៉ាប៉ាវកំប៉ុងទឹកកក 
  #1 Drinks
  $1.25
  កូកាកូឡាកំប៉ុងទឹកកក
  កូកាកូឡាកំប៉ុងទឹកកក 
  #2 Drinks
  $1.13
  ទឹកព្រិលត្រចៀកកាំ
  ទឹកព្រិលត្រចៀកកាំ 
  #3 Drinks
  $2.25
  ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (​​ 500 ml )
  ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (​​ 500 Ml ) 
  #4 Drinks
  $0.38
  បាកាសកំប៉ុងទឹកកក
  បាកាសកំប៉ុងទឹកកក 
  #5 Drinks
  $1.25
  ស្ទីងកំប៉ុងទឹកកក
  ស្ទីងកំប៉ុងទឹកកក 
  #6 Drinks
  $1.13
  វីហ្គាកំប៉ុងទឹកកក
  វីហ្គាកំប៉ុងទឹកកក 
  #7 Drinks
  $1.25

  Categories


   Menu  Drinks