នំបញ្ចុកសាច់ចិញ្ច្រាំ

  Reviews & Ratings

  Title Price

  NOODLE ( គុយទាវ​​ )

  Normal mince Beef Soup ​​​( គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ ធម្មតា​ ​​​
  Normal mince Beef Soup ​​​( គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ ធម្មតា​ ​​​ 

  (Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle ) ​​​
  #1 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $2.88*
  Normal Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់) ធម្មតា​
  Normal Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់) ធម្មតា​ 

  (Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  #2 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $2.38*
  Minced beef soup with Pork innards សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ គ្រឿងក្នុង
  Minced beef soup with Pork innards សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ គ្រឿងក្នុង 

  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  #3 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $2.88*
  Minced Beef Soup with Beef slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ សាច់គោចំណិត​​
  Minced Beef Soup with Beef slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ សាច់គោចំណិត​​ 

  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  #4 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $2.88*
  Minced Beef Soup with Crispy Beef Slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ សាច់គោស្រួយ
  Minced Beef Soup With Crispy Beef Slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ សាច់គោស្រួយ 

  (Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle)
  #5 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $2.88
  Minced Beef Soup with Beef ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ប្រហិតគោ
  Minced Beef Soup with Beef ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ប្រហិតគោ 

  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  #6 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $2.88*
  Minced Beef Soup With Pork Ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ បាក់សៀក
  Minced Beef Soup With Pork Ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ បាក់សៀក 

  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  #7 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $2.88*
  Only minced beef Soup សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​សុទ្ធ (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ )
  Only minced beef Soup សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​សុទ្ធ (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) 

  (Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  #8 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $2.88*
  Minced Beef and Doubles Noodles (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) ឌុប
  Minced Beef and Doubles Noodles (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) ឌុប 

  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  #9 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $3.13*
  Special Minced Beef Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ពិសេស
  Special Minced Beef Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ពិសេស 

  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  #10 Noodle ( គុយទាវ​​ )

  $3.38*

  នំបញ្ចុក​

  Noodle with Pork Soup នំបញ្ចុក​
  Noodle With Pork Soup នំបញ្ចុក​ 
  #1 នំបញ្ចុក​
  $2.38
  Glass Noodles with Pork Soup ( Chicken ) មីសួរសាច់មាន់
  Glass Noodles With Pork Soup ( Chicken ) មីសួរសាច់មាន់ 
  #2 នំបញ្ចុក​
  $2.38
  Instant Noodles with Pork Soup មីកញ្ចប់
  Instant Noodles With Pork Soup មីកញ្ចប់ 
  #3 នំបញ្ចុក​
  $2.88
  Short Noodles with Pork Soup លត
  Short Noodles With Pork Soup លត 
  #4 នំបញ្ចុក​
  $2.88
  Egg Noodles with Pork Soup មីដុំ​
  Egg Noodles With Pork Soup មីដុំ​ 
  #5 នំបញ្ចុក​
  $2.88

  សាច់ថែមទាំងអស់

  Fish Ball ប្រហិត
  Fish Ball ប្រហិត 
  #1 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Mushrooms ផ្សិត
  Mushrooms ផ្សិត 
  #2 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Pork Bone ឆ្អឹងសុ៊ប​
  Pork Bone ឆ្អឹងសុ៊ប​ 
  #3 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Chicken Feet ជើងមាន់
  Chicken Feet ជើងមាន់ 
  #4 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Pork Roll បា៉តេ
  Pork Roll បា៉តេ 
  #5 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Pork Ball បាក់សៀក
  Pork Ball បាក់សៀក 
  #6 សាច់ថែមទាំងអស់
  $1.00
  Lady Finger ពោតបារាំង
  Lady Finger ពោតបារាំង 
  #7 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.25
  Chicken សាច់មាន់
  Chicken សាច់មាន់ 
  #8 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Tofu តៅសួ៊​
  Tofu តៅសួ៊​ 
  #9 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.50
  Beef Ball ប្រហិត​គោ​
  Beef Ball ប្រហិត​គោ​ 
  #10 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Crab with Egg ខួរក្ដាម
  Crab With Egg ខួរក្ដាម 
  #11 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Pork Toes ជើងជ្រូក​
  Pork Toes ជើងជ្រូក​ 
  #12 សាច់ថែមទាំងអស់
  $1.15
  Pork Blood ឈាមជ្រូក
  Pork Blood ឈាមជ្រូក 
  #13 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.50
  Tomato ប៉េងប៉ោះ
  Tomato ប៉េងប៉ោះ 
  #14 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.25
  ​ Mince Pork សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​
  ​ Mince Pork សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ 
  #15 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Pork Slice សាច់ជ្រូកចំណិត
  Pork Slice សាច់ជ្រូកចំណិត 
  #16 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Pork Intestine ហុ៊នជ្រូក
  Pork Intestine ហុ៊នជ្រូក 
  #17 សាច់ថែមទាំងអស់
  $0.75
  Big Beef Ball ប្រហិតគោធំ
  Big Beef Ball ប្រហិតគោធំ 
  #18 សាច់ថែមទាំងអស់
  $1.00

  ភេសជ្ច:

  Mineral Waterទឹកសុទ្ធ
  Mineral Waterទឹកសុទ្ធ 
  #1 ភេសជ្ច:
  $0.25
  Sugar Cane Juice ទឹកអំពៅ
  Sugar Cane Juice ទឹកអំពៅ 
  #2 ភេសជ្ច:
  $0.50
  Ice Tea តែទឹកកក
  Ice Tea តែទឹកកក 
  #3 ភេសជ្ច:
  $0.12
  Ice Lemon Tea តែទឹកកកក្រូចឆ្មារ​​​​
  Ice Lemon Tea តែទឹកកកក្រូចឆ្មារ​​​​ 
  #4 ភេសជ្ច:
  $0.90
  Tamarind Juice With Peanuts ទឹកអំពិលទុំសណ្ដែកដី
  Tamarind Juice With Peanuts ទឹកអំពិលទុំសណ្ដែកដី 
  #5 ភេសជ្ច:
  $1.00
  Passion Soda Passion សូដា
  Passion Soda Passion សូដា 
  #6 ភេសជ្ច:
  $1.00
  Passion Soda with Milk Passion ទឹកដោះគោ
  Passion Soda With Milk Passion ទឹកដោះគោ 
  #7 ភេសជ្ច:
  $1.00
  ​ Ice Ovaltine with Milk អូវ៉ាល់ទីនទឹកដោះគោទឹកកក​
  ​ Ice Ovaltine With Milk អូវ៉ាល់ទីនទឹកដោះគោទឹកកក​ 
  #8 ភេសជ្ច:
  $1.00
  Fresh Coconut Juice ទឹកដូង
  Fresh Coconut Juice ទឹកដូង 
  #9 ភេសជ្ច:
  $1.00
  Coconut with Jelly ចាហួ៊យដូង
  Coconut With Jelly ចាហួ៊យដូង 
  #10 ភេសជ្ច:
  $1.62
  Fresh Orange Juice ទឹកក្រូចពោធិសាត់ស្រស់
  Fresh Orange Juice ទឹកក្រូចពោធិសាត់ស្រស់ 
  #11 ភេសជ្ច:
  $1.50
  Ice Coffee កាហ្វេទឹកកក
  Ice Coffee កាហ្វេទឹកកក 
  #12 ភេសជ្ច:
  $0.75
  Ice Coffee with Milk កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក
  Ice Coffee With Milk កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក 
  #13 ភេសជ្ច:
  $1.00
  Ice Syrup សេរូ៉ទឹកកក
  Ice Syrup សេរូ៉ទឹកកក 
  #14 ភេសជ្ច:
  $0.75
  Ice Syrup​ with Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោទឹកកក
  Ice Syrup​ With Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោទឹកកក 
  #15 ភេសជ្ច:
  $1.00
  Ice Syrup​ with Fresh Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោឆៅទឹកកក
  Ice Syrup​ With Fresh Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោឆៅទឹកកក 
  #16 ភេសជ្ច:
  $1.00
  Coca Cola គូកាកូឡា
  Coca Cola គូកាកូឡា 
  #17 ភេសជ្ច:
  $0.75
  Sting ( Rad and Yellow ) ស្ទឹង (​ ក្រហម​ និង លឿង​ )​
  Sting ( Rad And Yellow ) ស្ទឹង (​ ក្រហម​ និង លឿង​ )​ 
  #18 ភេសជ្ច:
  $0.75
  Oishi Tea អូអ៊ិឈិ
  Oishi Tea អូអ៊ិឈិ 
  #19 ភេសជ្ច:
  $0.87
  Red Bull គោជល់
  Red Bull គោជល់ 
  #20 ភេសជ្ច:
  $0.87
  Bacchus បាកាស​
  Bacchus បាកាស​ 
  #21 ភេសជ្ច:
  $0.87

Reviews & Ratings