នំបញ្ចុកសាច់ចិញ្ច្រាំ

  - 023 555 25 99

  Normal mince Beef Soup ​​​( គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ ធម្មតា​ ​​​ 
  (Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle ) ​​​
  $2.88*
  Normal mince Beef Soup ​​​( គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ ធម្មតា​ ​​​
  Normal Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់) ធម្មតា​ 
  (Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  $2.38*
  Minced beef soup with Pork innards សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ គ្រឿងក្នុង 
  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  $2.88*
  Minced beef soup with Pork innards សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ គ្រឿងក្នុង
  Minced Beef Soup with Beef slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ សាច់គោចំណិត​​ 
  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  $2.88*
  Minced Beef Soup With Crispy Beef Slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ សាច់គោស្រួយ 
  (Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle)
  $2.88
  Minced Beef Soup with Beef ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ប្រហិតគោ 
  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  $2.88*
  Minced Beef Soup with Beef ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ប្រហិតគោ
  Minced Beef Soup With Pork Ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ បាក់សៀក 
  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  $2.88*
  Minced Beef Soup With Pork Ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ បាក់សៀក
  Only minced beef Soup សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​សុទ្ធ (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) 
  (Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  $2.88*
  Only minced beef Soup សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​សុទ្ធ (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ )
  Minced Beef and Doubles Noodles (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) ឌុប 
  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  $3.13*
  Minced Beef and Doubles Noodles (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) ឌុប
  Special Minced Beef Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ពិសេស 
  ( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
  $3.38*
  Special Minced Beef Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ពិសេស

  Noodle With Pork Soup នំបញ្ចុក​ 
  $2.38
  Noodle with Pork Soup នំបញ្ចុក​
  Glass Noodles With Pork Soup ( Chicken ) មីសួរសាច់មាន់ 
  $2.38
  Glass Noodles with Pork Soup ( Chicken ) មីសួរសាច់មាន់
  Instant Noodles With Pork Soup មីកញ្ចប់ 
  $2.88
  Instant Noodles with Pork Soup មីកញ្ចប់
  Short Noodles With Pork Soup លត 
  $2.88
  Short Noodles with Pork Soup លត
  Egg Noodles With Pork Soup មីដុំ​ 
  $2.88
  Egg Noodles with Pork Soup មីដុំ​

  Fish Ball ប្រហិត 
  $0.75
  Fish Ball ប្រហិត
  Mushrooms ផ្សិត 
  $0.75
  Pork Bone ឆ្អឹងសុ៊ប​ 
  $0.75
  Pork Bone ឆ្អឹងសុ៊ប​
  Chicken Feet ជើងមាន់ 
  $0.75
  Chicken Feet ជើងមាន់
  Pork Roll បា៉តេ 
  $0.75
  Pork Roll បា៉តេ
  Pork Ball បាក់សៀក 
  $1.00
  Lady Finger ពោតបារាំង 
  $0.25
  Lady Finger ពោតបារាំង
  Chicken សាច់មាន់ 
  $0.75
  Tofu តៅសួ៊​ 
  $0.50
  Tofu តៅសួ៊​
  Beef Ball ប្រហិត​គោ​ 
  $0.75
  Beef Ball ប្រហិត​គោ​
  Crab With Egg ខួរក្ដាម 
  $0.75
  Pork Toes ជើងជ្រូក​ 
  $1.15
  Pork Toes ជើងជ្រូក​
  Pork Blood ឈាមជ្រូក 
  $0.50
  Pork Blood ឈាមជ្រូក
  Tomato ប៉េងប៉ោះ 
  $0.25
  Tomato ប៉េងប៉ោះ
  ​ Mince Pork សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ 
  $0.75
  Pork Slice សាច់ជ្រូកចំណិត 
  $0.75
  Pork Slice សាច់ជ្រូកចំណិត
  Pork Intestine ហុ៊នជ្រូក 
  $0.75
  Pork Intestine ហុ៊នជ្រូក
  Big Beef Ball ប្រហិតគោធំ 
  $1.00

  Mineral Waterទឹកសុទ្ធ 
  $0.25
  Sugar Cane Juice ទឹកអំពៅ 
  $0.50
  Ice Tea តែទឹកកក 
  $0.12
  Ice Lemon Tea តែទឹកកកក្រូចឆ្មារ​​​​ 
  $0.90
  Tamarind Juice With Peanuts ទឹកអំពិលទុំសណ្ដែកដី 
  $1.00
  Passion Soda Passion សូដា 
  $1.00
  Passion Soda With Milk Passion ទឹកដោះគោ 
  $1.00
  ​ Ice Ovaltine With Milk អូវ៉ាល់ទីនទឹកដោះគោទឹកកក​ 
  $1.00
  Fresh Coconut Juice ទឹកដូង 
  $1.00
  Coconut With Jelly ចាហួ៊យដូង 
  $1.62
  Fresh Orange Juice ទឹកក្រូចពោធិសាត់ស្រស់ 
  $1.50
  Ice Coffee កាហ្វេទឹកកក 
  $0.75
  Ice Coffee With Milk កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក 
  $1.00
  Ice Syrup សេរូ៉ទឹកកក 
  $0.75
  Ice Syrup​ With Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោទឹកកក 
  $1.00
  Ice Syrup​ With Fresh Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោឆៅទឹកកក 
  $1.00
  Coca Cola គូកាកូឡា 
  $0.75
  Sting ( Rad And Yellow ) ស្ទឹង (​ ក្រហម​ និង លឿង​ )​ 
  $0.75
  Oishi Tea អូអ៊ិឈិ 
  $0.87
  Red Bull គោជល់ 
  $0.87
  Bacchus បាកាស​ 
  $0.87