នំបញ្ចុកសាច់ចិញ្ច្រាំ

Title Price

NOODLE ( គុយទាវ​​ )

Normal mince Beef Soup ​​​( គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ ធម្មតា​ ​​​
Normal mince Beef Soup ​​​( គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ ធម្មតា​ ​​​ 

(Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle ) ​​​
#1 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$2.88*
Normal Soup  (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់) ធម្មតា​
Normal Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់) ធម្មតា​ 

(Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
#2 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$2.38*
Minced beef soup with Pork innards សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ គ្រឿងក្នុង
Minced beef soup with Pork innards សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ គ្រឿងក្នុង 

( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
#3 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$2.88*
Minced Beef Soup with Beef slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ សាច់គោចំណិត​​
Minced Beef Soup with Beef slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​​ សាច់គោចំណិត​​ 

( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
#4 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$2.88*
Minced Beef Soup with Crispy Beef Slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ សាច់គោស្រួយ
Minced Beef Soup With Crispy Beef Slice សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ សាច់គោស្រួយ 

(Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle)
#5 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$2.88
Minced Beef Soup with Beef ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ប្រហិតគោ
Minced Beef Soup with Beef ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ប្រហិតគោ 

( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
#6 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$2.88*
Minced Beef Soup With Pork Ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ បាក់សៀក
Minced Beef Soup With Pork Ball សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ បាក់សៀក 

( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
#7 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$2.88*
Only minced beef Soup សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​សុទ្ធ (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ )
Only minced beef Soup សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​សុទ្ធ (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) 

(Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
#8 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$2.88*
Minced Beef and Doubles Noodles (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) ឌុប
Minced Beef and Doubles Noodles (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) ឌុប 

( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
#9 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$3.13*
Special Minced Beef Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ពិសេស
Special Minced Beef Soup (គុយទាវ /មីដុំ/មីកញ្ចប់ ) សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ ពិសេស 

( Chinese Noodles, Egg Noodles, Instant Noodle )
#10 Noodle ( គុយទាវ​​ )

$3.38*

នំបញ្ចុក​

Noodle with Pork Soup នំបញ្ចុក​
Noodle With Pork Soup នំបញ្ចុក​ 
#1 នំបញ្ចុក​
$2.38
Glass Noodles with Pork Soup ( Chicken ) មីសួរសាច់មាន់
Glass Noodles With Pork Soup ( Chicken ) មីសួរសាច់មាន់ 
#2 នំបញ្ចុក​
$2.38
Instant Noodles with Pork Soup មីកញ្ចប់
Instant Noodles With Pork Soup មីកញ្ចប់ 
#3 នំបញ្ចុក​
$2.88
Short Noodles with Pork Soup លត
Short Noodles With Pork Soup លត 
#4 នំបញ្ចុក​
$2.88
Egg Noodles with Pork Soup មីដុំ​
Egg Noodles With Pork Soup មីដុំ​ 
#5 នំបញ្ចុក​
$2.88

សាច់ថែមទាំងអស់

Fish Ball ប្រហិត
Fish Ball ប្រហិត 
#1 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Mushrooms ផ្សិត
Mushrooms ផ្សិត 
#2 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Pork Bone ឆ្អឹងសុ៊ប​
Pork Bone ឆ្អឹងសុ៊ប​ 
#3 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Chicken Feet ជើងមាន់
Chicken Feet ជើងមាន់ 
#4 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Pork Roll បា៉តេ
Pork Roll បា៉តេ 
#5 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Pork Ball បាក់សៀក
Pork Ball បាក់សៀក 
#6 សាច់ថែមទាំងអស់
$1.00
Lady Finger ពោតបារាំង
Lady Finger ពោតបារាំង 
#7 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.25
Chicken សាច់មាន់
Chicken សាច់មាន់ 
#8 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Tofu តៅសួ៊​
Tofu តៅសួ៊​ 
#9 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.50
Beef Ball ប្រហិត​គោ​
Beef Ball ប្រហិត​គោ​ 
#10 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Crab with Egg ខួរក្ដាម
Crab With Egg ខួរក្ដាម 
#11 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Pork Toes ជើងជ្រូក​
Pork Toes ជើងជ្រូក​ 
#12 សាច់ថែមទាំងអស់
$1.15
Pork Blood ឈាមជ្រូក
Pork Blood ឈាមជ្រូក 
#13 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.50
Tomato ប៉េងប៉ោះ
Tomato ប៉េងប៉ោះ 
#14 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.25
​ Mince Pork សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​
​ Mince Pork សាច់គោចិញ្រ្ចាំ​ 
#15 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Pork Slice សាច់ជ្រូកចំណិត
Pork Slice សាច់ជ្រូកចំណិត 
#16 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Pork Intestine ហុ៊នជ្រូក
Pork Intestine ហុ៊នជ្រូក 
#17 សាច់ថែមទាំងអស់
$0.75
Big Beef Ball ប្រហិតគោធំ
Big Beef Ball ប្រហិតគោធំ 
#18 សាច់ថែមទាំងអស់
$1.00

ភេសជ្ច:

Mineral Waterទឹកសុទ្ធ
Mineral Waterទឹកសុទ្ធ 
#1 ភេសជ្ច:
$0.25
Sugar Cane Juice ទឹកអំពៅ
Sugar Cane Juice ទឹកអំពៅ 
#2 ភេសជ្ច:
$0.50
Ice Tea តែទឹកកក
Ice Tea តែទឹកកក 
#3 ភេសជ្ច:
$0.12
Ice Lemon Tea តែទឹកកកក្រូចឆ្មារ​​​​
Ice Lemon Tea តែទឹកកកក្រូចឆ្មារ​​​​ 
#4 ភេសជ្ច:
$0.90
Tamarind Juice With Peanuts ទឹកអំពិលទុំសណ្ដែកដី
Tamarind Juice With Peanuts ទឹកអំពិលទុំសណ្ដែកដី 
#5 ភេសជ្ច:
$1.00
Passion Soda Passion សូដា
Passion Soda Passion សូដា 
#6 ភេសជ្ច:
$1.00
Passion Soda with Milk Passion ទឹកដោះគោ
Passion Soda With Milk Passion ទឹកដោះគោ 
#7 ភេសជ្ច:
$1.00
​ Ice Ovaltine with Milk អូវ៉ាល់ទីនទឹកដោះគោទឹកកក​
​ Ice Ovaltine With Milk អូវ៉ាល់ទីនទឹកដោះគោទឹកកក​ 
#8 ភេសជ្ច:
$1.00
Fresh Coconut Juice ទឹកដូង
Fresh Coconut Juice ទឹកដូង 
#9 ភេសជ្ច:
$1.00
Coconut with Jelly ចាហួ៊យដូង
Coconut With Jelly ចាហួ៊យដូង 
#10 ភេសជ្ច:
$1.62
Fresh Orange Juice ទឹកក្រូចពោធិសាត់ស្រស់
Fresh Orange Juice ទឹកក្រូចពោធិសាត់ស្រស់ 
#11 ភេសជ្ច:
$1.50
Ice Coffee កាហ្វេទឹកកក
Ice Coffee កាហ្វេទឹកកក 
#12 ភេសជ្ច:
$0.75
Ice Coffee with Milk កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក
Ice Coffee With Milk កាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកក 
#13 ភេសជ្ច:
$1.00
Ice Syrup សេរូ៉ទឹកកក
Ice Syrup សេរូ៉ទឹកកក 
#14 ភេសជ្ច:
$0.75
Ice Syrup​ with Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោទឹកកក
Ice Syrup​ With Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោទឹកកក 
#15 ភេសជ្ច:
$1.00
Ice Syrup​ with Fresh Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោឆៅទឹកកក
Ice Syrup​ With Fresh Milk សេរូ៉ទឹកដោះគោឆៅទឹកកក 
#16 ភេសជ្ច:
$1.00
Coca Cola គូកាកូឡា
Coca Cola គូកាកូឡា 
#17 ភេសជ្ច:
$0.75
Sting ( Rad and Yellow ) ស្ទឹង (​ ក្រហម​ និង លឿង​ )​
Sting ( Rad And Yellow ) ស្ទឹង (​ ក្រហម​ និង លឿង​ )​ 
#18 ភេសជ្ច:
$0.75
Oishi Tea អូអ៊ិឈិ
Oishi Tea អូអ៊ិឈិ 
#19 ភេសជ្ច:
$0.87
Red Bull គោជល់
Red Bull គោជល់ 
#20 ភេសជ្ច:
$0.87
Bacchus បាកាស​
Bacchus បាកាស​ 
#21 ភេសជ្ច:
$0.87