នំបញ្ចុកដុះផ្សិត – Khmer Fungus Noodle

  - 023 555 25 99

  នំបញ្ចុកដុះផ្សិត 
  $2.00
  នំបញ្ចុកដុះផ្សិត
  នំបញ្ចុកដុះផ្សិតប្រហិតត្រីយក្យ 
  $3.75
  នំបញ្ចុកដុះផ្សិតប្រហិតត្រីយក្យ
  ក្បាលត្រី 
  $4.25
  មីដុះផ្សិត 
  $2.25
  មីដុះផ្សិត
  គុយទាយដុះផ្សិត 
  $2.25
  មីសួរដុះផ្សិត 
  $2.25
  បបរលត 
  $2.00
  បបរលត
  បបរនុយ 
  $2.00
  បបរនុយ
  បបរបាញ់កាញ់ 
  $2.00
  បបរបាញ់កាញ់

  ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus Fish Head Soup 
  ក្បាលត្រី ផ្សិត ពោតបារាំង ពោតលឿង ប្រហិតយក្ស ឈាម
  $6.25
  ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus fish head soup
  ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus Fish Head Soup 
  ក្បាលត្រី ផ្សិត ពោតបារាំង ពោតលឿង ជេីងម៉ាន់ បង្គា ជ្រូកខ្វៃ ប្រហិតត្រី ឈាម នំបញ្ចុកថែម២ចាន
  $7.50
  ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus fish head soup

  ផ្សិត 
  $0.75
  ពោតបារាំង 
  $0.75
  ប្រហិតត្រីយក្យ 
  $0.75
  ជេីងមាន់ 
  $1.25
  ជេីងមាន់
  បង្គា 
  $1.25
  ជ្រូកខ្វៃ 
  $1.25
  ប្រហិតត្រី 
  $1.25
  ឈាម 
  $0.75
  ពោះវៀនផាត់ឡូវ 
  $1.25
  ក្រពះជ្រូក 
  $1.25
  ជេីងជ្រូក 
  $1.25
  ហ៊ុនជ្រូក 
  $1.25
  ថ្លេីមជ្រូក 
  $1.25
  សាច់ជ្រូក 
  $1.25
  ថ្លេីមមាន់ 
  $1.25
  កោះមាន់ 
  $1.25
  សាច់មាន់ / ភ្លៅ / ទ្រូង 
  $1.25
  មី 
  $0.63
  គុយទាវ 
  $0.63
  មីសួរ 
  $0.63
  នំបញ្ចុក 
  $0.50
  នុយ 
  $0.50
  លត 
  $0.50
  បាញ់កាញ់ 
  $0.50

  តែក្រូចឆ្មា 
  $0.88
  តែទឹកកក / Ice Tea 
  $0.38
  ទឹកអំពៅ / Sugar Cane Juice 
  $0.63
  តែបៃតងទឹកដោះគោ / Ice Milk Green Tea 
  $1.00
  តែក្រហមទឹកដោះគោ / Ice Milk Red Tea 
  $1.00
  កាហ្វេខ្មៅ / Ice Black Coffee 
  $0.88
  កាហ្វេទឹកដោះគោ / Ice Milk Coffee 
  $1.13