នំបញ្ចុកដុះផ្សិត – Khmer Fungus Noodle

  Title Price

  KHMER FUNUS NOODLE

  នំបញ្ចុកដុះផ្សិត
  នំបញ្ចុកដុះផ្សិត 
  #1 Khmer Funus Noodle
  $2.00
  នំបញ្ចុកដុះផ្សិតប្រហិតត្រីយក្យ
  នំបញ្ចុកដុះផ្សិតប្រហិតត្រីយក្យ 
  #2 Khmer Funus Noodle
  $3.75
  ក្បាលត្រី
  ក្បាលត្រី 
  #3 Khmer Funus Noodle
  $4.25
  មីដុះផ្សិត
  មីដុះផ្សិត 
  #4 Khmer Funus Noodle
  $2.25
  គុយទាយដុះផ្សិត
  គុយទាយដុះផ្សិត 
  #5 Khmer Funus Noodle
  $2.25
  មីសួរដុះផ្សិត
  មីសួរដុះផ្សិត 
  #6 Khmer Funus Noodle
  $2.25
  បបរលត
  បបរលត 
  #7 Khmer Funus Noodle
  $2.00
  បបរនុយ
  បបរនុយ 
  #8 Khmer Funus Noodle
  $2.00
  បបរបាញ់កាញ់
  បបរបាញ់កាញ់ 
  #9 Khmer Funus Noodle
  $2.00

  SET

  ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus fish head soup
  ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus Fish Head Soup 

  ក្បាលត្រី ផ្សិត ពោតបារាំង ពោតលឿង ប្រហិតយក្ស ឈាម
  #1 Set

  $6.25
  ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus fish head soup
  ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus Fish Head Soup 

  ក្បាលត្រី ផ្សិត ពោតបារាំង ពោតលឿង ជេីងម៉ាន់ បង្គា ជ្រូកខ្វៃ ប្រហិតត្រី ឈាម នំបញ្ចុកថែម២ចាន
  #2 Set

  $7.50

  TOPIC MEAT

  ផ្សិត
  ផ្សិត 


  #1 Topic meat

  $0.75
  ពោតបារាំង
  ពោតបារាំង 


  #2 Topic meat

  $0.75
  ប្រហិតត្រីយក្យ
  ប្រហិតត្រីយក្យ 
  #3 Topic meat
  $0.75
  ជេីងមាន់
  ជេីងមាន់ 
  #4 Topic meat
  $1.25
  បង្គា
  បង្គា 


  #5 Topic meat

  $1.25
  ជ្រូកខ្វៃ
  ជ្រូកខ្វៃ 


  #6 Topic meat

  $1.25
  ប្រហិតត្រី
  ប្រហិតត្រី 


  #7 Topic meat

  $1.25
  ឈាម
  ឈាម 


  #8 Topic meat

  $0.75
  ពោះវៀនផាត់ឡូវ
  ពោះវៀនផាត់ឡូវ 
  #9 Topic meat
  $1.25
  ក្រពះជ្រូក
  ក្រពះជ្រូក 


  #10 Topic meat

  $1.25
  ជេីងជ្រូក
  ជេីងជ្រូក 


  #11 Topic meat

  $1.25
  ហ៊ុនជ្រូក
  ហ៊ុនជ្រូក 


  #12 Topic meat

  $1.25
  ថ្លេីមជ្រូក
  ថ្លេីមជ្រូក 


  #13 Topic meat

  $1.25
  សាច់ជ្រូក
  សាច់ជ្រូក 


  #14 Topic meat

  $1.25
  ថ្លេីមមាន់
  ថ្លេីមមាន់ 


  #15 Topic meat

  $1.25
  កោះមាន់
  កោះមាន់ 


  #16 Topic meat

  $1.25
  សាច់មាន់ / ភ្លៅ / ទ្រូង
  សាច់មាន់ / ភ្លៅ / ទ្រូង 


  #17 Topic meat

  $1.25
  មី
  មី 


  #18 Topic meat

  $0.63
  គុយទាវ
  គុយទាវ 


  #19 Topic meat

  $0.63
  មីសួរ
  មីសួរ 


  #20 Topic meat

  $0.63
  នំបញ្ចុក
  នំបញ្ចុក 


  #21 Topic meat

  $0.50
  នុយ
  នុយ 


  #22 Topic meat

  $0.50
  លត
  លត 


  #23 Topic meat

  $0.50
  បាញ់កាញ់
  បាញ់កាញ់ 


  #24 Topic meat

  $0.50

  DRINKS

  តែក្រូចឆ្មា
  តែក្រូចឆ្មា 


  #1 Drinks

  $0.88
  តែទឹកកក / ice tea
  តែទឹកកក / Ice Tea 


  #2 Drinks

  $0.38
  ទឹកអំពៅ / sugar Cane juice
  ទឹកអំពៅ / Sugar Cane Juice 


  #3 Drinks

  $0.63
  តែបៃតងទឹកដោះគោ / Ice Milk Green Tea
  តែបៃតងទឹកដោះគោ / Ice Milk Green Tea 


  #4 Drinks

  $1.00
  តែក្រហមទឹកដោះគោ / Ice milk red tea
  តែក្រហមទឹកដោះគោ / Ice Milk Red Tea 


  #5 Drinks

  $1.00
  កាហ្វេខ្មៅ / Ice black coffee
  កាហ្វេខ្មៅ / Ice Black Coffee 


  #6 Drinks

  $0.88
  កាហ្វេទឹកដោះគោ / Ice milk coffee
  កាហ្វេទឹកដោះគោ / Ice Milk Coffee 


  #7 Drinks

  $1.13