នំបញ្ចុកដុះផ្សិត – Khmer Fungus Noodle

Title Price

KHMER FUNUS NOODLE

នំបញ្ចុកដុះផ្សិត
នំបញ្ចុកដុះផ្សិត 
#1 Khmer Funus Noodle
$2.00
នំបញ្ចុកដុះផ្សិតប្រហិតត្រីយក្យ
នំបញ្ចុកដុះផ្សិតប្រហិតត្រីយក្យ 
#2 Khmer Funus Noodle
$3.75
ក្បាលត្រី
ក្បាលត្រី 
#3 Khmer Funus Noodle
$4.25
មីដុះផ្សិត
មីដុះផ្សិត 
#4 Khmer Funus Noodle
$2.25
គុយទាយដុះផ្សិត
គុយទាយដុះផ្សិត 
#5 Khmer Funus Noodle
$2.25
មីសួរដុះផ្សិត
មីសួរដុះផ្សិត 
#6 Khmer Funus Noodle
$2.25
បបរលត
បបរលត 
#7 Khmer Funus Noodle
$2.00
បបរនុយ
បបរនុយ 
#8 Khmer Funus Noodle
$2.00
បបរបាញ់កាញ់
បបរបាញ់កាញ់ 
#9 Khmer Funus Noodle
$2.00

SET

ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus fish head soup
ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus Fish Head Soup 

ក្បាលត្រី ផ្សិត ពោតបារាំង ពោតលឿង ប្រហិតយក្ស ឈាម
#1 Set

$6.25
ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus fish head soup
ស៊ុបក្បាលត្រីដុះផ្សិត / Fungus Fish Head Soup 

ក្បាលត្រី ផ្សិត ពោតបារាំង ពោតលឿង ជេីងម៉ាន់ បង្គា ជ្រូកខ្វៃ ប្រហិតត្រី ឈាម នំបញ្ចុកថែម២ចាន
#2 Set

$7.50

TOPIC MEAT

ផ្សិត
ផ្សិត 


#1 Topic meat

$0.75
ពោតបារាំង
ពោតបារាំង 


#2 Topic meat

$0.75
ប្រហិតត្រីយក្យ
ប្រហិតត្រីយក្យ 
#3 Topic meat
$0.75
ជេីងមាន់
ជេីងមាន់ 
#4 Topic meat
$1.25
បង្គា
បង្គា 


#5 Topic meat

$1.25
ជ្រូកខ្វៃ
ជ្រូកខ្វៃ 


#6 Topic meat

$1.25
ប្រហិតត្រី
ប្រហិតត្រី 


#7 Topic meat

$1.25
ឈាម
ឈាម 


#8 Topic meat

$0.75
ពោះវៀនផាត់ឡូវ
ពោះវៀនផាត់ឡូវ 
#9 Topic meat
$1.25
ក្រពះជ្រូក
ក្រពះជ្រូក 


#10 Topic meat

$1.25
ជេីងជ្រូក
ជេីងជ្រូក 


#11 Topic meat

$1.25
ហ៊ុនជ្រូក
ហ៊ុនជ្រូក 


#12 Topic meat

$1.25
ថ្លេីមជ្រូក
ថ្លេីមជ្រូក 


#13 Topic meat

$1.25
សាច់ជ្រូក
សាច់ជ្រូក 


#14 Topic meat

$1.25
ថ្លេីមមាន់
ថ្លេីមមាន់ 


#15 Topic meat

$1.25
កោះមាន់
កោះមាន់ 


#16 Topic meat

$1.25
សាច់មាន់ / ភ្លៅ / ទ្រូង
សាច់មាន់ / ភ្លៅ / ទ្រូង 


#17 Topic meat

$1.25
មី
មី 


#18 Topic meat

$0.63
គុយទាវ
គុយទាវ 


#19 Topic meat

$0.63
មីសួរ
មីសួរ 


#20 Topic meat

$0.63
នំបញ្ចុក
នំបញ្ចុក 


#21 Topic meat

$0.50
នុយ
នុយ 


#22 Topic meat

$0.50
លត
លត 


#23 Topic meat

$0.50
បាញ់កាញ់
បាញ់កាញ់ 


#24 Topic meat

$0.50

DRINKS

តែក្រូចឆ្មា
តែក្រូចឆ្មា 


#1 Drinks

$0.88
តែទឹកកក / ice tea
តែទឹកកក / Ice Tea 


#2 Drinks

$0.38
ទឹកអំពៅ / sugar Cane juice
ទឹកអំពៅ / Sugar Cane Juice 


#3 Drinks

$0.63
តែបៃតងទឹកដោះគោ / Ice Milk Green Tea
តែបៃតងទឹកដោះគោ / Ice Milk Green Tea 


#4 Drinks

$1.00
តែក្រហមទឹកដោះគោ / Ice milk red tea
តែក្រហមទឹកដោះគោ / Ice Milk Red Tea 


#5 Drinks

$1.00
កាហ្វេខ្មៅ / Ice black coffee
កាហ្វេខ្មៅ / Ice Black Coffee 


#6 Drinks

$0.88
កាហ្វេទឹកដោះគោ / Ice milk coffee
កាហ្វេទឹកដោះគោ / Ice Milk Coffee 


#7 Drinks

$1.13