ទាខ្វៃមួយ-One Roast Duck Aeon 1

  - 023 555 25 99

  Fried Egg ពងមាន់ចៀន(07) 
  $0.50
  Roast Duck Rice ទាខ្វៃ+បាយស (b1) 
  $3.95
  Roast Duck Rice ទាខ្វៃ+បាយស (B1)
  Minced Pork W/ Fried Eggplant Rice បាយសាច់ចិញ្រ្ចាំត្រប់ (b12) 
  $3.50
  Minced Pork w/ Fried Eggplant Rice បាយសាច់ចិញ្រ្ចាំត្រប់ (B12)
  Charsiu Rice បាយសាស៊ីវ(b14) 
  $3.95
  Charsiu Rice បាយសាស៊ីវ(B14)
  Roast Duck+charsiu Rice បាយសទាខ្វៃ+សាស៊ីវ (b15) 
  $5.00
  Roast Duck+Charsiu Rice បាយសទាខ្វៃ+សាស៊ីវ (B15)
  Curry Chicken W/rice បាយការីសាច់មាន់(b16) 
  $4.25
  Curry Chicken w/Rice បាយការីសាច់មាន់(B16)
  Roast Duck Leg Rice ភ្លៅទាខ្វៃ+បាយស(b2) 
  $4.25
  Roast Duck Leg Rice ភ្លៅទាខ្វៃ+បាយស(B2)
  Braised Pork Rice ខទាវសាច់ជ្រូក+បាយស(b22) 
  $3.50
  Braised Pork Rice ខទាវសាច់ជ្រូក+បាយស(B22)
  Fried Duck Rice ទាខ្វៃឆា+បាយស(b3) 
  $4.25
  Fried Duck Rice ទាខ្វៃឆា+បាយស(B3)
  Pork Chop With Black Pepper Rice សាច់ជ្រូកបន្ទះចៀន+បាយស (b4) 
  $4.25
  Pork Chop with Black Pepper Rice សាច់ជ្រូកបន្ទះចៀន+បាយស (B4)
  Stewed Pettitoes Rice ខជើងជ្រូកបែបចិន+បាយស(b5) 
  $3.50
  Stewed Pettitoes Rice ខជើងជ្រូកបែបចិន+បាយស(B5)
  Scramble Egg W/ Tomato Rice ឆាពងទាប៉េងប៉ោះ+បាយស(b7) 
  $3.50
  Scramble Egg w/ Tomato Rice ឆាពងទាប៉េងប៉ោះ+បាយស(B7)
  Fried Rice បាយឆា(d1) 
  $3.50
  Fried Rice បាយឆា(D1)
  Fried Rice With Charsiu បាយឆាសាស៊ីវ(d2) 
  $3.95
  Fried Rice with Charsiu បាយឆាសាស៊ីវ(D2)
  Bokchoy With Garlic ស្ពៃតឿខ្ទឹមស (p50) 
  $2.00
  Bokchoy with garlic ស្ពៃតឿខ្ទឹមស (P50)
  Steamed Rice បាយស (p99) 
  $0.50
  Steamed Rice បាយស (P99)

  Roast Duck – Half Duck ទាខ្វៃ មួយចំហៀង (l2) 
  $9.90
  1 Whole Duck ទាខ្វៃ1ក្បាល (l3) 
  $19.90
  Roast Duck – 1 Dish (around 220g) ទាខ្វៃ (220g)(p1) 
  $6.90
  Charsiu – 1 Dish 200g សាច់ស៊ីវ១ចាន 200g (p2) 
  $6.90

  Minced Pork Fried Eggplant សាច់ចិញ្រ្ចាំត្រប់ (q12) 
  $2.50
  Minced Pork Fried Eggplant សាច់ចិញ្រ្ចាំត្រប់ (Q12)
  Curry Chicken បាយការីសាច់មាន់(q16) 
  $3.25
  Curry Chicken បាយការីសាច់មាន់(Q16)
  Braised Pork ខទាវសាច់ជ្រូក(q22) 
  $2.50
  Braised Pork ខទាវសាច់ជ្រូក(Q22)
  Fried Duck ទាខ្វៃឆា(q3) 
  $3.25
  Fried Duck ទាខ្វៃឆា(Q3)
  Pork Chop With Black Pepper Sauce សាច់ជ្រូកបន្ទះចៀន(q4) 
  $3.25
  Pork Chop with Black Pepper Sauce សាច់ជ្រូកបន្ទះចៀន(Q4)
  Stewed Pettitoes ខជើងជ្រូកបែបចិន(q5) 
  $3.75
  Stewed Pettitoes ខជើងជ្រូកបែបចិន(Q5)
  Scramble Egg With Tomato ឆាពងទាប៉េងប៉ោះ(q7) 
  $2.50

  Coca-cola កូកា(01) 
  $1.00
  Sprite ស្រ្ពាយ(02) 
  $1.00
  Mineral Water ទឹកសុទ្ធ(03) 
  $0.50
  Iced Lemon Tea តែក្រូចឆ្មា(08) 
  $1.00
  Angor Beer 
  $1.00