ទាខ្វៃមួយ-One Roast Duck Aeon 1

Title Price

中式快餐 / FOOD WITH RICE

Fried Egg ពងមាន់ចៀន(07)
Fried Egg ពងមាន់ចៀន(07) 
#07 中式快餐 / Food With Rice
$0.50
Roast Duck Rice ទាខ្វៃ+បាយស (B1)
Roast Duck Rice ទាខ្វៃ+បាយស (b1) 
#B1 中式快餐 / Food With Rice
$3.95
Minced Pork w/ Fried Eggplant Rice បាយសាច់ចិញ្រ្ចាំត្រប់ (B12)
Minced Pork W/ Fried Eggplant Rice បាយសាច់ចិញ្រ្ចាំត្រប់ (b12) 
#B12 中式快餐 / Food With Rice
$3.50
Charsiu Rice បាយសាស៊ីវ(B14)
Charsiu Rice បាយសាស៊ីវ(b14) 
#B14 中式快餐 / Food With Rice
$3.95
Roast Duck+Charsiu Rice បាយសទាខ្វៃ+សាស៊ីវ (B15)
Roast Duck+charsiu Rice បាយសទាខ្វៃ+សាស៊ីវ (b15) 
#B15 中式快餐 / Food With Rice
$5.00
Curry Chicken w/Rice បាយការីសាច់មាន់(B16)
Curry Chicken W/rice បាយការីសាច់មាន់(b16) 
#B16 中式快餐 / Food With Rice
$4.25
Roast Duck Leg Rice ភ្លៅទាខ្វៃ+បាយស(B2)
Roast Duck Leg Rice ភ្លៅទាខ្វៃ+បាយស(b2) 
#B2 中式快餐 / Food With Rice
$4.25
Braised Pork Rice ខទាវសាច់ជ្រូក+បាយស(B22)
Braised Pork Rice ខទាវសាច់ជ្រូក+បាយស(b22) 
#B22 中式快餐 / Food With Rice
$3.50
Fried Duck Rice ទាខ្វៃឆា+បាយស(B3)
Fried Duck Rice ទាខ្វៃឆា+បាយស(b3) 
#B3 中式快餐 / Food With Rice
$4.25
Pork Chop with Black Pepper Rice សាច់ជ្រូកបន្ទះចៀន+បាយស (B4)
Pork Chop With Black Pepper Rice សាច់ជ្រូកបន្ទះចៀន+បាយស (b4) 
#B4 中式快餐 / Food With Rice
$4.25
Stewed Pettitoes Rice ខជើងជ្រូកបែបចិន+បាយស(B5)
Stewed Pettitoes Rice ខជើងជ្រូកបែបចិន+បាយស(b5) 
#B5 中式快餐 / Food With Rice
$3.50
Scramble Egg w/ Tomato Rice ឆាពងទាប៉េងប៉ោះ+បាយស(B7)
Scramble Egg W/ Tomato Rice ឆាពងទាប៉េងប៉ោះ+បាយស(b7) 
#B7 中式快餐 / Food With Rice
$3.50
Fried Rice បាយឆា(D1)
Fried Rice បាយឆា(d1) 
#D1 中式快餐 / Food With Rice
$3.50
Fried Rice with Charsiu បាយឆាសាស៊ីវ(D2)
Fried Rice With Charsiu បាយឆាសាស៊ីវ(d2) 
#D2 中式快餐 / Food With Rice
$3.95
Bokchoy with garlic ស្ពៃតឿខ្ទឹមស (P50)
Bokchoy With Garlic ស្ពៃតឿខ្ទឹមស (p50) 
#P50 中式快餐 / Food With Rice
$2.00
Steamed Rice បាយស (P99)
Steamed Rice បាយស (p99) 
#P99 中式快餐 / Food With Rice
$0.50

港式烧腊 / ROAST ASSORTED

Roast Duck – Half Duck ទាខ្វៃ មួយចំហៀង (L2)
Roast Duck – Half Duck ទាខ្វៃ មួយចំហៀង (l2) 
#L2 港式烧腊 / Roast Assorted
$9.90
1 Whole Duck ទាខ្វៃ1ក្បាល (L3)
1 Whole Duck ទាខ្វៃ1ក្បាល (l3) 
#L3 港式烧腊 / Roast Assorted
$19.90
Roast Duck – 1 Dish (Around 220g) ទាខ្វៃ (220g)(P1)
Roast Duck – 1 Dish (around 220g) ទាខ្វៃ (220g)(p1) 
#P1 港式烧腊 / Roast Assorted
$6.90
Charsiu – 1 Dish 200g សាច់ស៊ីវ១ចាន 200g (P2)
Charsiu – 1 Dish 200g សាច់ស៊ីវ១ចាន 200g (p2) 
#P2 港式烧腊 / Roast Assorted
$6.90

加菜 / ONLY FOOD (WITHOUT RICE)

Minced Pork Fried Eggplant សាច់ចិញ្រ្ចាំត្រប់ (Q12)
Minced Pork Fried Eggplant សាច់ចិញ្រ្ចាំត្រប់ (q12) 
#Q12 加菜 / Only Food (Without Rice)
$2.50
Curry Chicken បាយការីសាច់មាន់(Q16)
Curry Chicken បាយការីសាច់មាន់(q16) 
#Q16 加菜 / Only Food (Without Rice)
$3.25
Braised Pork ខទាវសាច់ជ្រូក(Q22)
Braised Pork ខទាវសាច់ជ្រូក(q22) 
#Q22 加菜 / Only Food (Without Rice)
$2.50
Fried Duck ទាខ្វៃឆា(Q3)
Fried Duck ទាខ្វៃឆា(q3) 
#Q3 加菜 / Only Food (Without Rice)
$3.25
Pork Chop with Black Pepper Sauce សាច់ជ្រូកបន្ទះចៀន(Q4)
Pork Chop With Black Pepper Sauce សាច់ជ្រូកបន្ទះចៀន(q4) 
#Q4 加菜 / Only Food (Without Rice)
$3.25
Stewed Pettitoes ខជើងជ្រូកបែបចិន(Q5)
Stewed Pettitoes ខជើងជ្រូកបែបចិន(q5) 
#Q5 加菜 / Only Food (Without Rice)
$3.75
Scramble Egg with Tomato ឆាពងទាប៉េងប៉ោះ(Q7)
Scramble Egg With Tomato ឆាពងទាប៉េងប៉ោះ(q7) 
#Q7 加菜 / Only Food (Without Rice)
$2.50

饮品 / BEVERAGE

Coca-Cola កូកា(01)
Coca-cola កូកា(01) 
#1 饮品 / Beverage
$1.00
Sprite ស្រ្ពាយ(02)
Sprite ស្រ្ពាយ(02) 
#2 饮品 / Beverage
$1.00
Mineral Water ទឹកសុទ្ធ(03)
Mineral Water ទឹកសុទ្ធ(03) 
#3 饮品 / Beverage
$0.50
Iced Lemon Tea តែក្រូចឆ្មា(08)
Iced Lemon Tea តែក្រូចឆ្មា(08) 
#8 饮品 / Beverage
$1.00
Angor Beer
Angor Beer 
#11 饮品 / Beverage
$1.00