គួយចាប់ទឹកខ្មៅ

   Menu  Drink
  Title Price
  គួយចាប់គុយទាវ Kuy jab noodle
  គួយចាប់គុយទាវ Kuy jab noodle 
  #1 MENU
  $3.00*
  គុយចាប់បាញ់កាញ់ kuy jab banh kanh
  គុយចាប់បាញ់កាញ់ kuy jab banh kanh 
  #2 MENU
  $3.00*
  គួយចាប់មីវៀតណាម kuy jab vietname noodle
  គួយចាប់មីវៀតណាម kuy jab vietname noodle 
  #3 MENU
  $3.00*
  គួយចាប់មីសួ kuy jab white noodle
  គួយចាប់មីសួ kuy jab white noodle 
  #4 MENU
  $3.00*
  គួយចាប់មីម៉ាម៉ា kuy jab MAMA noodle
  គួយចាប់មីម៉ាម៉ា kuy jab MAMA noodle 
  #5 MENU
  $3.00*
  គួយចាប់មីពងមាន់ kuy jab egg noodle
  គួយចាប់មីពងមាន់ kuy jab egg noodle 
  #6 MENU
  $3.00*

  DRINK

  ឆៅគួយ Chao kuy
  ឆៅគួយ Chao Kuy 
  #1 Drink
  $1.25
  តែក្រូចឆ្មា lemon ice tea
  តែក្រូចឆ្មា Lemon Ice Tea 
  #2 Drink
  $1.25
  ទឹកមាន longan juice
  ទឹកមាន Longan Juice 
  #3 Drink
  $0.90
  ទឹកគេចហួយ gach houy juice
  ទឹកគេចហួយ Gach Houy Juice 
  #4 Drink
  $0.90
  ទឹកសុទ្ធ fresh water
  ទឹកសុទ្ធ Fresh Water 
  #5 Drink
  $0.25
  Coca
  Coca 
  #6 Drink
  $0.75
  Pepsi
  Pepsi 
  #7 Drink
  $0.75
  Sprite
  Sprite 
  #8 Drink
  $0.75
  Sting
  Sting 
  #9 Drink
  $0.75

  Categories


   Menu  Drink