គួយចាប់ទឹកខ្មៅ

  - 023 555 25 99

  គួយចាប់គុយទាវ Kuy jab noodle 
  $3.00*
  គួយចាប់គុយទាវ Kuy jab noodle
  គុយចាប់បាញ់កាញ់ kuy jab banh kanh 
  $3.00*
  គុយចាប់បាញ់កាញ់ kuy jab banh kanh
  គួយចាប់មីវៀតណាម kuy jab vietname noodle 
  $3.00*
  គួយចាប់មីវៀតណាម kuy jab vietname noodle
  គួយចាប់មីសួ kuy jab white noodle 
  $3.00*
  គួយចាប់មីសួ kuy jab white noodle
  គួយចាប់មីម៉ាម៉ា kuy jab MAMA noodle 
  $3.00*
  គួយចាប់មីម៉ាម៉ា kuy jab MAMA noodle
  គួយចាប់មីពងមាន់ kuy jab egg noodle 
  $3.00*
  គួយចាប់មីពងមាន់ kuy jab egg noodle

  ឆៅគួយ Chao Kuy 
  $1.25
  ឆៅគួយ Chao kuy
  តែក្រូចឆ្មា Lemon Ice Tea 
  $1.25
  តែក្រូចឆ្មា lemon ice tea
  ទឹកមាន Longan Juice 
  $0.90
  ទឹកមាន longan juice
  ទឹកគេចហួយ Gach Houy Juice 
  $0.90
  ទឹកគេចហួយ gach houy juice
  ទឹកសុទ្ធ Fresh Water 
  $0.25
  ទឹកសុទ្ធ fresh water
  Coca 
  $0.75
  Coca
  Pepsi 
  $0.75
  Pepsi
  Sprite 
  $0.75
  Sprite
  Sting 
  $0.75
  Sting

  Categories


   Menu  Drink