គួយចាប់ទឹកខ្មៅ

 Menu  Drink
Title Price
គួយចាប់គុយទាវ Kuy jab noodle
គួយចាប់គុយទាវ Kuy jab noodle 
#1 MENU
$3.00*
គុយចាប់បាញ់កាញ់ kuy jab banh kanh
គុយចាប់បាញ់កាញ់ kuy jab banh kanh 
#2 MENU
$3.00*
គួយចាប់មីវៀតណាម kuy jab vietname noodle
គួយចាប់មីវៀតណាម kuy jab vietname noodle 
#3 MENU
$3.00*
គួយចាប់មីសួ kuy jab white noodle
គួយចាប់មីសួ kuy jab white noodle 
#4 MENU
$3.00*
គួយចាប់មីម៉ាម៉ា kuy jab MAMA noodle
គួយចាប់មីម៉ាម៉ា kuy jab MAMA noodle 
#5 MENU
$3.00*
គួយចាប់មីពងមាន់ kuy jab egg noodle
គួយចាប់មីពងមាន់ kuy jab egg noodle 
#6 MENU
$3.00*

DRINK

ឆៅគួយ Chao kuy
ឆៅគួយ Chao Kuy 
#1 Drink
$1.25
តែក្រូចឆ្មា lemon ice tea
តែក្រូចឆ្មា Lemon Ice Tea 
#2 Drink
$1.25
ទឹកមាន longan juice
ទឹកមាន Longan Juice 
#3 Drink
$0.90
ទឹកគេចហួយ gach houy juice
ទឹកគេចហួយ Gach Houy Juice 
#4 Drink
$0.90
ទឹកសុទ្ធ fresh water
ទឹកសុទ្ធ Fresh Water 
#5 Drink
$0.25
Coca
Coca 
#6 Drink
$0.75
Pepsi
Pepsi 
#7 Drink
$0.75
Sprite
Sprite 
#8 Drink
$0.75
Sting
Sting 
#9 Drink
$0.75

Categories


 Menu  Drink