គុយទាវទូកលើគោក

Title Price

NOODLE

Boat Noodle with Beef/Minced Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ
Boat Noodle With Beef/minced Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ 
#1 Noodle
$2.00
Sepecail Boat Noodle With Beef / Mince Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ
Sepecail Boat Noodle With Beef / Mince Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ 
#2 Noodle
$2.50
Dry Noodle minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ច្រាំ
Dry Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ច្រាំ 
#3 Noodle
$2.00
Dry Specail Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ជ្រាំពិសេស
Dry Specail Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ជ្រាំពិសេស 
#4 Noodle
$2.50
Tom Yam Noodle with Beef or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំ
Tom Yam Noodle With Beef Or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំ 
#5 Noodle
$2.00
Tom Yam with Beef or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំពិសេស
Tom Yam With Beef Or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំពិសេស 
#6 Noodle
$2.50
Tomyam Noodle Seafood គុយទាវតុងយុំាគ្រឿងសមុទ្រ
Tomyam Noodle Seafood គុយទាវតុងយុំាគ្រឿងសមុទ្រ 
#7 Noodle
$3.00
Chicken Leg Soup ​ស៊ុបជើងមាន់
Chicken Leg Soup ​ស៊ុបជើងមាន់ 
#8 Noodle
$1.25
Soup with Fish Meatball /Pork Meatball  ​ស៊ុបប្រហិតត្រី / ​ស៊ុបប្រហិតសាច់ជ្រូក
Soup With Fish Meatball /pork Meatball ​ស៊ុបប្រហិតត្រី / ​ស៊ុបប្រហិតសាច់ជ្រូក 
#10 Noodle
$1.25
Fried Dumpling គាវស្នូលបំពង
Fried Dumpling គាវស្នូលបំពង 
#11 Noodle
$1.25
Bake Fried Dumpling with Crispy Skin Pork  សំបកគាវបំពងស្បែកជ្រូក
Bake Fried Dumpling With Crispy Skin Pork សំបកគាវបំពងស្បែកជ្រូក 
#12 Noodle
$1.00
Deep fried Meatball ប្រហិតត្រីស្រួយ
Deep Fried Meatball ប្រហិតត្រីស្រួយ 
#14 Noodle
$2.50
Fish meatball Stick ប្រហិតត្រីស្ទិត
Fish Meatball Stick ប្រហិតត្រីស្ទិត 
#15 Noodle
$2.50

Categories


 Noodle