គុយទាវទូកលើគោក

  - 023 555 25 99

  Boat Noodle With Beef/minced Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ 
  $2.00
  Boat Noodle with Beef/Minced Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ
  Sepecail Boat Noodle With Beef / Mince Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ 
  $2.50
  Sepecail Boat Noodle With Beef / Mince Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ
  Dry Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ច្រាំ 
  $2.00
  Dry Noodle minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ច្រាំ
  Dry Specail Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ជ្រាំពិសេស 
  $2.50
  Dry Specail Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ជ្រាំពិសេស
  Tom Yam Noodle With Beef Or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំ 
  $2.00
  Tom Yam Noodle with Beef or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំ
  Tom Yam With Beef Or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំពិសេស 
  $2.50
  Tom Yam with Beef or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំពិសេស
  Tomyam Noodle Seafood គុយទាវតុងយុំាគ្រឿងសមុទ្រ 
  $3.00
  Tomyam Noodle Seafood គុយទាវតុងយុំាគ្រឿងសមុទ្រ
  Chicken Leg Soup ​ស៊ុបជើងមាន់ 
  $1.25
  Chicken Leg Soup ​ស៊ុបជើងមាន់
  Soup With Fish Meatball /pork Meatball ​ស៊ុបប្រហិតត្រី / ​ស៊ុបប្រហិតសាច់ជ្រូក 
  $1.25
  Soup with Fish Meatball /Pork Meatball ​ស៊ុបប្រហិតត្រី / ​ស៊ុបប្រហិតសាច់ជ្រូក
  Fried Dumpling គាវស្នូលបំពង 
  $1.25
  Bake Fried Dumpling With Crispy Skin Pork សំបកគាវបំពងស្បែកជ្រូក 
  $1.00
  Bake Fried Dumpling with Crispy Skin Pork សំបកគាវបំពងស្បែកជ្រូក
  Deep Fried Meatball ប្រហិតត្រីស្រួយ 
  $2.50
  Deep fried Meatball ប្រហិតត្រីស្រួយ
  Fish Meatball Stick ប្រហិតត្រីស្ទិត 
  $2.50
  Fish meatball Stick ប្រហិតត្រីស្ទិត

  Categories


   Noodle