គុយទាវទូកលើគោក

  Title Price

  NOODLE

  Boat Noodle with Beef/Minced Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ
  Boat Noodle With Beef/minced Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ 
  #1 Noodle
  $2.00
  Sepecail Boat Noodle With Beef / Mince Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ
  Sepecail Boat Noodle With Beef / Mince Meat គុយទាវទូកសាច់គោ/សាច់ចិញ្ច្រាំ 
  #2 Noodle
  $2.50
  Dry Noodle minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ច្រាំ
  Dry Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ច្រាំ 
  #3 Noodle
  $2.00
  Dry Specail Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ជ្រាំពិសេស
  Dry Specail Noodle Minced Meat គុយទាវគោកសាច់ចិញ្ជ្រាំពិសេស 
  #4 Noodle
  $2.50
  Tom Yam Noodle with Beef or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំ
  Tom Yam Noodle With Beef Or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំ 
  #5 Noodle
  $2.00
  Tom Yam with Beef or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំពិសេស
  Tom Yam With Beef Or Mince Meat គុយទាវតុងយុំាសាច់គោ/ សាច់ចិញ្ច្រាំពិសេស 
  #6 Noodle
  $2.50
  Tomyam Noodle Seafood គុយទាវតុងយុំាគ្រឿងសមុទ្រ
  Tomyam Noodle Seafood គុយទាវតុងយុំាគ្រឿងសមុទ្រ 
  #7 Noodle
  $3.00
  Chicken Leg Soup ​ស៊ុបជើងមាន់
  Chicken Leg Soup ​ស៊ុបជើងមាន់ 
  #8 Noodle
  $1.25
  Soup with Fish Meatball /Pork Meatball ​ស៊ុបប្រហិតត្រី / ​ស៊ុបប្រហិតសាច់ជ្រូក
  Soup With Fish Meatball /pork Meatball ​ស៊ុបប្រហិតត្រី / ​ស៊ុបប្រហិតសាច់ជ្រូក 
  #10 Noodle
  $1.25
  Fried Dumpling គាវស្នូលបំពង
  Fried Dumpling គាវស្នូលបំពង 
  #11 Noodle
  $1.25
  Bake Fried Dumpling with Crispy Skin Pork សំបកគាវបំពងស្បែកជ្រូក
  Bake Fried Dumpling With Crispy Skin Pork សំបកគាវបំពងស្បែកជ្រូក 
  #12 Noodle
  $1.00
  Deep fried Meatball ប្រហិតត្រីស្រួយ
  Deep Fried Meatball ប្រហិតត្រីស្រួយ 
  #14 Noodle
  $2.50
  Fish meatball Stick ប្រហិតត្រីស្ទិត
  Fish Meatball Stick ប្រហិតត្រីស្ទិត 
  #15 Noodle
  $2.50

  Categories


   Noodle