កាទ្រីត បុកល្ហុង Papaya Salad

  - 023 555 25 99

  Food Fest – Set 4 + 1 Coke Can 
  បុកល្ហុងបង្គាពិសេស+ បន្លែធម្មជាំតិ + នំបញ្ចុក + សាច់ជ្រូអាំង ១
  $5.00
  Food Fest – Set 4 + 1 Coke can
  Food Fest – Set 1 + 1 Coke Can 
  បុកល្ហុងខ្យងក្ដាមប្រៃពិសេស+ស្លាបមាន់អាំង+បាយដំណើប
  $3.75
  Food Fest – Set 1 + 1 Coke can
  Food Fest- Set 3 + 1 Coke Can 
  បុកក្ដាមសេះប៉ាតេពិសេស + បាយដំណើប 1​​ + ស្លាបមាន៉អាំង​១​ +សាច់ជ្រូកអាំងមួយ
  $6.75
  Food Fest- Set 3 + 1 Coke can
  Food Fest-set 2 ( ឈុតធំកាទ្រីត ) + 1 Coke Can 
  $6.50
  Food Fest-Set 2 ( ឈុតធំកាទ្រីត ) + 1 Coke can

  Bouk Bort / បុកពោត 
  $2.50
  Bouk Bort / បុកពោត
  Bouk Chhout Katreet / បុកឈុតកាទ្រីត 
  $5.50
  Bouk Chhout Katreet / បុកឈុតកាទ្រីត
  Bouk Fresh Shrimp / បុកបង្គាស្រស់ 
  $3.50
  Bouk Fresh Shrimp / បុកបង្គាស្រស់
  Bouk Kdam Sas / បុកក្ដាមសេះ 
  $3.75
  Bouk Kdam Sas / បុកក្ដាមសេះ
  Bouk Mi With Salty Crab / បុកមីក្ដាមប្រៃពិសេស 
  $1.75
  Bouk Mi with Salty Crab / បុកមីក្ដាមប្រៃពិសេស
  Bouk Ngeav / បុកងាវ 
  $3.00
  Bouk Ngeav / បុកងាវ
  Bouk Nom Banchouk With Salty Crab / បុកនំបញ្ចុកក្ដាមប្រៃ 
  $1.75
  Bouk Nom Banchouk with Salty Crab / បុកនំបញ្ចុកក្ដាមប្រៃ
  Kyong Charnn Touch / ខ្យងចានតូច 
  $1.75
  Kyong Charnn Touch / ខ្យងចានតូច
  Jerng Mon Ang / ​ជើងមាន់អាំង 
  $0.30
  Jerng Mon Ang / ​ជើងមាន់អាំង
  Slarb Mon Ang / ស្លាបមាន់អាំង 
  $0.75
  Slarb Mon Ang / ស្លាបមាន់អាំង
  ពងទាកូនចំហុយទឹកអំពិលទុំ ឬ ទឹកកាពិ 
  $2.00
  ពងទាកូនចំហុយទឹកអំពិលទុំ ឬ ទឹកកាពិ
  បុកល្ហុងខ្យងក្ដាមប្រៃ 
  $1.63
  បុកល្ហុងខ្យងក្ដាមប្រៃ
  Bay Dom Nerb / បាយដំណើប 
  $0.43
  Bay Dom Nerb / បាយដំណើប
  Bouk Bort Kdam Sas / បុកពោតក្ដាមសេះ 
  $4.90
  Bouk Bort Kdam Sas / បុកពោតក្ដាមសេះ
  Bouk Chicken Leg / បុកជើងមាន់ 
  $2.50
  Bouk Chicken Leg / បុកជើងមាន់
  Bouk Hot Dog / បុកហតដក 
  $2.50
  Bouk Hot Dog / បុកហតដក
  Bouk Mi / បុកមី 
  $2.10
  Bouk Mi / បុកមី
  Bouk Nom Banchouk / បុកនំបញ្ចុក 
  $2.10
  Bouk Nom Banchouk / បុកនំបញ្ចុក
  Bouk Nem / បុកណែម 
  $2.00
  Bouk Nem / បុកណែម
  Bouk Pate / បុកប៉ាតេ 
  $2.50
  Bouk Pate / បុកប៉ាតេ
  Sach Jrouk Ang / សាច់ជ្រូកអាំង 
  $0.60
  Sach Jrouk Ang / សាច់ជ្រូកអាំង
  Kyong Charn Thom / ខ្យងចានធំ 
  $3.45
  Kyong Charn Thom / ខ្យងចានធំ
  Tav Hou Ang /​​តៅហ៌ូអាំង 
  $0.60
  Tav Hou Ang /​​តៅហ៌ូអាំង
  ពងទាកូនក្រឡុកក្ដាមប្រៃ 
  $3.00