កាទ្រីត បុកល្ហុង Papaya Salad

Title Price

COCA – COLA FOOD FEST SNACK

Food Fest – Set 4 + 1 Coke can
Food Fest – Set 4 + 1 Coke Can 

បុកល្ហុងបង្គាពិសេស+ បន្លែធម្មជាំតិ + នំបញ្ចុក + សាច់ជ្រូអាំង ១
#1 Coca – Cola Food Fest Snack

$5.00
Food Fest – Set 1 + 1 Coke can
Food Fest – Set 1 + 1 Coke Can 

បុកល្ហុងខ្យងក្ដាមប្រៃពិសេស+ស្លាបមាន់អាំង+បាយដំណើប
#2 Coca – Cola Food Fest Snack

$3.75
Food Fest- Set 3 + 1 Coke can
Food Fest- Set 3 + 1 Coke Can 

បុកក្ដាមសេះប៉ាតេពិសេស + បាយដំណើប 1​​ + ស្លាបមាន៉អាំង​១​ +សាច់ជ្រូកអាំងមួយ
#3 Coca – Cola Food Fest Snack

$6.75
Food Fest-Set 2 ( ឈុតធំកាទ្រីត ) + 1 Coke can
Food Fest-set 2 ( ឈុតធំកាទ្រីត ) + 1 Coke Can 
#4 Coca – Cola Food Fest Snack
$6.50

FOOD

Bouk Bort / បុកពោត
Bouk Bort / បុកពោត 
#1 Food
$2.50
Bouk Chhout Katreet / បុកឈុតកាទ្រីត
Bouk Chhout Katreet / បុកឈុតកាទ្រីត 
#2 Food
$5.50
Bouk Fresh Shrimp /  បុកបង្គាស្រស់
Bouk Fresh Shrimp / បុកបង្គាស្រស់ 
#3 Food
$3.50
Bouk Kdam Sas / បុកក្ដាមសេះ
Bouk Kdam Sas / បុកក្ដាមសេះ 
#4 Food
$3.75
Bouk Mi with Salty Crab / បុកមីក្ដាមប្រៃពិសេស
Bouk Mi With Salty Crab / បុកមីក្ដាមប្រៃពិសេស 
#5 Food
$1.75
Bouk Ngeav / បុកងាវ
Bouk Ngeav / បុកងាវ 
#6 Food
$3.00
Bouk Nom Banchouk with Salty Crab  / បុកនំបញ្ចុកក្ដាមប្រៃ
Bouk Nom Banchouk With Salty Crab / បុកនំបញ្ចុកក្ដាមប្រៃ 
#7 Food
$1.75
Kyong Charnn Touch / ខ្យងចានតូច
Kyong Charnn Touch / ខ្យងចានតូច 
#8 Food
$1.75
Jerng Mon Ang / ​ជើងមាន់អាំង
Jerng Mon Ang / ​ជើងមាន់អាំង 
#9 Food
$0.30
Slarb Mon Ang / ស្លាបមាន់អាំង
Slarb Mon Ang / ស្លាបមាន់អាំង 
#10 Food
$0.75
ពងទាកូនចំហុយទឹកអំពិលទុំ ឬ ទឹកកាពិ
ពងទាកូនចំហុយទឹកអំពិលទុំ ឬ ទឹកកាពិ 
#11 Food
$2.00
បុកល្ហុងខ្យងក្ដាមប្រៃ
បុកល្ហុងខ្យងក្ដាមប្រៃ 
#12 Food
$1.63
Bay Dom Nerb / បាយដំណើប
Bay Dom Nerb / បាយដំណើប 
#13 Food
$0.43
Bouk Bort Kdam Sas / បុកពោតក្ដាមសេះ
Bouk Bort Kdam Sas / បុកពោតក្ដាមសេះ 
#14 Food
$4.90
Bouk Chicken Leg / បុកជើងមាន់
Bouk Chicken Leg / បុកជើងមាន់ 
#15 Food
$2.50
Bouk Hot Dog / បុកហតដក
Bouk Hot Dog / បុកហតដក 
#16 Food
$2.50
Bouk Mi / បុកមី
Bouk Mi / បុកមី 
#17 Food
$2.10
Bouk Nom Banchouk / បុកនំបញ្ចុក
Bouk Nom Banchouk / បុកនំបញ្ចុក 
#18 Food
$2.10
Bouk Nem / បុកណែម
Bouk Nem / បុកណែម 
#19 Food
$2.00
Bouk Pate / បុកប៉ាតេ
Bouk Pate / បុកប៉ាតេ 
#20 Food
$2.50
Sach Jrouk Ang / សាច់ជ្រូកអាំង
Sach Jrouk Ang / សាច់ជ្រូកអាំង 
#21 Food
$0.60
Kyong Charn Thom / ខ្យងចានធំ
Kyong Charn Thom / ខ្យងចានធំ 
#22 Food
$3.45
Tav Hou Ang /​​តៅហ៌ូអាំង
Tav Hou Ang /​​តៅហ៌ូអាំង 
#23 Food
$0.60
ពងទាកូនក្រឡុកក្ដាមប្រៃ
ពងទាកូនក្រឡុកក្ដាមប្រៃ 
#24 Food
$3.00