វិធីសង្រ្គោះបន្ទាន់ចំពោះអ្នកដែលត្រូវពស់ចិក៖

  Indiancobra
  ពេលត្រូវពស់ចិកជនរង់គ្រោះអាចថប់ដង្ហើមស្លាប់ដោយសារតែជាតិពិសជ្រាបដល់បេះដូងវិធីព្យាបាលគឺ
  ត្រូវនាំអ្នកត្រូវពស់ចិកទៅកាន់មន្ទីពេទ្យដើម្បីបញ្ជូលសេរ៉ូមបន្សាបជាតិពិស ។ ហើយចំនុចដែលត្រូវ​ សង្រ្គោះបន្ទាន់ គឺត្រូវដាក់ជនរង់គ្រោះនៅស្ងៀមដោយលៃយ៉ាងណាអោយមុខរបួសស្ថិតនៅក្រោមបេះដូង។
  លាងមុខរបួសដោយទឹក(បើមាន)។កុំធើ្វឧ្យមុខរបួសមានចលនាគួរយល់ដឹងថាជាតិពិសវានៅផ្ដុំត្រង់រង្វង់មុខរបួសប៉ុណ្ណោះ
  ពេលធើ្វឲ្យចលនាជាតិពិសអាចចល័តទៅផ្នែកផ្សេងទៀតជាពិសេសវាអាចចលនាទៅដល់បេះដូងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ហើយ ក្នុង ករណីនេះដែរយើងអាចប្រើកំណាត់ឈើមកចងផ្អោបនឹងមុខរបួសដើម្បីកុំឲ្យកនែ្លងរបួសមានចលនា។
  យើងភាគច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំធើ្វការព្យាបាលអ្នកដែលត្រូវពស់ចិកដោយចងសម្លាប់មូខរបួសដើម្បី​ កុំឲ្យជាតិពិសធើ្វចលនាជ្រាបចូលទៅក្នុងរាង្គ​កាយ​ ដោយវះកាត់មុខរបួស​រឺច្របាច់មុខរបួសដើម្បីយកជាតិពិសចេញ
  វិធីទាំងនេះកាន់តែធើ្វឲ្យជាតិពិសមានចលនាជ្រាបចូលទៅពេញក្នុងសារពាង្គរបស់យើងនឹងចូលទៅក្នុងបេះដូងយ់ាងឆាប់រហ័ស។
  នៅមានមួយចំនុចទៀតគួរជៀសវៀងមិនត្រូវឲ្យអ្នកដែលពស់ចិកពិសាស្រានោះទេ។
  ប៉ុន្តែអ្នកដែលពស់ចិកអាចទទួលទានទឹកប្រសិនបើគាត់ទៀមទារ៕

  Srun Sophearith
  April 1st, 2013
  More Articles
  Khmer New Year, or 'Bon Chol Chhnam Thmei' in the Khmer language, is the greatest traditional festival and national holiday in Cambodia, and the celebration last for three days. Khmer New year starts on April the 13th, 14th or 15th depending on the...
  ...
  Cambodia has 27 days of public holidays per year and during these days most schools, local companies and administrative authorities are closed. Most schools and local companies work Monday to Saturday but Saturday is only a half day. The...
  Craft beer in Phnom Penh, Obama and Stuffed Frogs - interview with Neo Say Wee, Brewmaster at Himawaris Microbrewery Ten years ago, when Singaporean Neo Say Wee studied Computer Science he developed a great interest that was shared by many of his...
  Pchum Ben, the ancestors’ festival, is a Cambodian religious festival celebrated by Buddhists. It is one of the longest festivals in Cambodia, lasting for 15 days. A Ben is an offering. The first 14 days are called Kan Ben, where villages take...
 
Copyright © Your Phnom Penh 2011-2017