ការកម៉្មង់ម្ហូបពីហាងរបស់អ្នកតាមរយះអ៊ីនធឺណែត(Online)

នេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងជួយបម្រើសេវាកម្មសម្រាប់ភោជនីដ្ឋានរបស់អ្នក:

អ្នកមានម្ហូបដើម្បីលក់ចំណែកពួកយើងមានអតិថជនដែលចង់ពិសារអាហារពីហាងរបស់អ្នក។ពួកយើងនំាភ្ញៀវឬអតិថជនថ្មីៗ

រៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីអោយពួកគាត់ធ្វើការកម្ម៉ង់ម្ហូបចេញពីហាងរបស់អ្នកផ្ទាល់ដោយឆ្លងកាត់តាមរយះការផ្សព្វផ្សាយចេញពី

website: Yourphnompenh.com របស់ពួកយើង។

នេះជារបៀបដែលពួកយើងស្វែងរកអតិថជនដែលចង់ទទួលទានអាហាពេលល្ងាច

អ្នកតម្រូវផ្តល់អោយពួកយើងនូវបញ្ជីមុខម្ហូបទាំងអស់នៅក្នុងហាងរបស់អ្នកដោយពួកយើងជួយដាក់បញ្ចូលបញ្ជីមុខម្ហូបទៅក្នុង

Website:Yourphnompenh.comរបស់ពួកយើងដើម្បីដាក់ផ្សព្វផ្សាយអោយពិភពលោកទាំងមូលឃើញសម្រាប់ធ្វើការ

កម្ម៉ង់មុខម្ហូបទាំងនោះដោយការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រឬទូរសព្ទដៃរបស់ពួកគេ។ពួកយើងក៏អាចធ្វើការទាក់ទាញភ្ញៀវដែលចង់

ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមរយះការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកយើងដូច្នេះអ្នកអាចទទួលការកម៉្មង់ម្ហូបបានកាន់តែច្រើន

បន្ថែមទៀតពីភ្ញៀវ។

អ្នកណាកម៉្មងពីYPP?

អនាគតអតិថិជនរបស់អ្នកគឺអនឡាញ(Online)ហើយតាមរយះការស្រាវជ្រាវម្ហូបអាហារតាមwebsiteរបស់ពួកយើង។

ពួកគេជាយុវ័យក្មេងៗពួកគេឆ្លាតហើយតែងតែកម៉្មង់ជារើយៗយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៏ក៍បានម្តងដែរពួកគេនឹង

ក្លាយជាមិត្រជិតស្និទ្ធបំផុតប្រសិនបើគេយស់ដឹងច្បាស់អំពីសេវាមួយនេះ។

អ្វីដែលពូកយើងសុំស្នើពីអ្នកគឺ

នូវរាល់កិច្ចការផ្នែកបណ្តាញលក់ទាំងឡាយណារបស់ហាងអ្នកគឺតំរូវអោយអ្នកផ្តល់មកអោយក្រុមការងារពួកយើង

ដើម្បីដាក់បញ្ចូលមុខម្ហូបហាងរបស់អ្នកជាមួយនិងរូបភាពមុខម្ហូបផ្សេងៗទៅក្នុងប្រព័ន្ធកម្ម៉ង់ម្ហូបទៅកាន់អតិថជនផ្ទាល់

ដោយការប្រើប្រាស់emailឬទូរសព្ទរបស់ហាងដើម្បីធ្វើការអះអាងអោយកាន់តែច្បាស់នូវពត៍មានផ្សេងៗអំពីហាងដែល

បានផ្តល់ដោយបុគ្គលិករបស់អ្នក។ពួកយើងក៏អាចផ្តល់សេវាដឹកជញ្ចូនដល់ផ្ទះអតិថជនសម្រាប់ហាងអ្នកផងដែរ។

នៅពេលដែលហាងរបស់អ្នកខ្វះឬគ្មានអ្នកដឹកជញ្ចូនម្ហូបអោយអតិថជន។

រីករាយនិងចូលរួមការរីកចម្រើនជាមួយគ្នាដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម៉្មង់ម្ហូបពីភោជនីយដ្ឋានតាមរយះOnline

សូមចុះឈ្មោះឥទ្បូវនេះ! 


Confirmation

ការកម៉្មង់ម្ហូបពីហាងរបស់អ្នកតាមរយះអ៊ីនធឺណែត(Online)